11. Možnost zahraniční spolupráce

Mezinárodní mobilita žáků a studentů v odborném vzdělávání, ať už do škol či na pracoviště, by se měla postupně stát součástí kvalifikace získané v počáteční odborné přípravě. Kvalifikace získané v průběhu počátečního odborného vzdělávání by měly být zahrnuty do národních systémů kvalifikací navázaných na Evropský rámec kvalifikací (EQF).

11-zahranicni-spoluprace.jpg

Mobilitu lze chápat jako pracovní nebo studijní stáž, která probíhá v jiné zemi nebo v jiném vzdělávacím kontextu než v tom, na který je její účastník zvyklý. V některých zemích je běžnou součástí počáteční odborné přípravy všech žáků a počítají s ní i strategické dokumenty, jinde spíše nadstandardem jen pro některé žáky, který vzdělavatelé zajišťují prostřednictvím projektů (školy často využívají programu Erasmus+) či programů různých nadací, fondů, projektů spolupráce partnerských měst či krajů.

Evropská komise usiluje o to, aby mobility byly delší než jeden měsíc a účastnilo se jich více osob. Možnost absolvovat stáž v zahraničí je pro žáky přínosná z hlediska rozvoje jejich samostatnosti, soběstačnosti a multikulturního vnímání, ale také jazykových znalostí a v neposlední řadě i odborných dovedností. Může napomoci zvýšit jejich zaměstnatelnost a získat konkurenční výhodu na trhu práce.

Je nezbytné, aby každá stáž měla kvalitní cíle a obsah a aby znalosti, dovednosti a kompetence (kritérium 2) byly ohodnocené přijímající organizací a po návratu byly účastníkům stáže uznány tak, aby se jeho vzdělávací cesta neprodloužila. Pro tyto účely je využíván nástroj ECVET (www.nuv.cz/projekty/ecvetwww.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-ecvet/ecvet-experti/).

Zahraniční stáž by měla mít dopad na více skupin, měla by vést k rozvoji organizace jako celku, nejen žáků nebo pracovníků, kteří se stáže účastní.

Kde to funguje

Koordinační centrum pro ECVET vytváří výstupy odrážející výsledky evropské diskuse, které ukazují, že je při vývoji vzdělávacích programů užitečné pracovat ne přímo s jednotlivými výsledky učení, ale s jejich skupinami, tedy s jednotkami výsledků učení. To velmi dobře koresponduje se situací v ČR, kdy se úvahy o možném vstupu prvků ECVET do počátečního odborného vzdělávání opírají právě o možnosti využívání jednotek výsledků učení. Tyto jednotky mohou vycházet z celostátně uznávaných profesních kvalifikací v NSK. S jejich využitím může být veden dialog mezi vzdělavateli a zaměstnavateli doplňovaný jinými možnými cestami ke zvyšování kvality a atraktivity odborného vzdělávání, např. prostřednictvím mezinárodní mobility žáků.

V Kritériích hodnocení průběhu, podmínek a výsledků vzdělávání (Kvalitní škola – Česká školní inspekce) – v modifikaci pro odborné vzdělávání je v oblasti 1. Koncepce a rámec školy (1.5. Škola spolupracuje s vnějšími partnery) uvedeno, že škola v rámci reálných možností aktivně spolupracuje s relevantními partnery s cílem naplňování ŠVP (např. pracoviště budoucího uplatnění absolventů, další školy v ČR či zahraničí, pracoviště pedagogického vzdělávání), vstupuje do výměnných programů nebo společných projektů a efektivně využívá výsledky spolupráce ke zkvalitňování činnosti školy. Škola podporuje aktivní zapojení žáků a pedagogů do národních či mezinárodních projektů.

Mobilita je tématem Dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2016-2020 některých krajů ČR (v Hl. m. Prahy, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Pardubického, Olomouckého, Zlínského a kraje Vysočina) nebo Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání některých krajů.

Zdroje a odkazy:

Listy ECVET

Kvalitní škola ČŠI

Projekty mobility osob – Erasmus+

Tým expertů ECVET

Střednědobé hodnocení využívání ECVET v rámci programu Erasmus+

Metodika propojování ECVET a NSK

Evropský rámec kvalifikací (EQF)


 

Kritéria pro studijní a pracovní podmínky