12. Kariérové poradenství a informace

Co je kariérové poradenství, koho se týká

Kariérové poradenství představuje široké spektrum aktivit zaměřených na poskytování kariérových informací a rozvíjení dovedností žáků pro řízení vlastní kariéry. Žákům i jejich rodičům poskytuje relevantní informace pro volbu vzdělávací a profesní dráhy v celoživotní perspektivě. Cílem kariérového poradenství je, aby žák dokázal efektivně využívat dostupné informační zdroje, rozhodovat se podle nich a plánovat a řídit svoji kariéru.

Kariérové poradenství ve středním odborném vzdělávání může přispívat ke snižování nezaměstnanosti absolventů škol, k předcházení předčasným odchodům ze vzdělávání a ke zvyšování podílu žáků, kteří se budou vzdělávat i po úspěšném absolvování aktuální formy vzdělávání. Díky tomu se může stát významným nástrojem pro zvyšování atraktivity odborného vzdělávání.

Jak to funguje

Principy poskytování kariérového poradenství na různých školách jsou stejné, mírné rozdíly spočívají především v aktivitách doplňujících kariérové poradenství podle typu školy. V závislosti na typu oboru lze rozvíjet spolupráci se zaměstnavateli nebo propojit kariérové poradenství na škole s výchovou k podnikavosti a kreativitě.

12-karierove-poradenstvi.jpg

Kariérové poradenství poskytované ve škole zabezpečuje ředitel školy, a to zpravidla výchovným poradcem nebo též školním psychologem či školním speciálním pedagogem. Kariérové poradenství poskytované výchovným poradcem a školním psychologem přímo ve škole je doplněno o kariérové poradenství pedagogicko-psychologických poraden a v případě žáků se zdravotním postižením též o kariérové poradenství speciálně pedagogických center.

Východiskem pro poskytování školních poradenských služeb jsou již vymezené standardní činnosti školního psychologa, školního speciálního pedagoga, výchovného/kariérového poradce, školního metodika prevence a pedagogů tvořících konzultační tým školního poradenského pracoviště (ŠPP). Služby jsou poskytovány ve spolupráci školního poradenského pracoviště a školských poradenských zařízení – pedagogicko-psychologických poraden (PPP) a speciálně pedagogických center (SPC).

Vedle kariérového poradenství přímo na školách se vytvářejí také regionální kariérová centra, např. v informačních centrech mládeže nebo při školách, často spojená i s poradenstvím pro další profesní vzdělávání a pro dospělé (např. VC Sezimovo Ústí https://vzdelavacistredisko.cz/). Nedílnou součástí kariérového poradenství jsou i znovu personálně posilovaná informačně poradenská centra úřadů práce, která by se neměla soustřeďovat pouze na nezaměstnané, ale měla by poskytovat poradenství týkající se trhu práce celé populaci i mladým lidem, kteří vstupují poprvé na trh práce. Zatímco ve školách by měli působit kariéroví poradci pro vzdělávání, na úřadech práce naproti tomu kariéroví poradci pro zaměstnanost. Kariérové poradenství se může opírat také o profesní diagnostiku, kterou poskytují pedagogicko-psychologické poradny. 

Kde to funguje

Příklady inspirativní praxe v oblasti kariérového poradenství na středních školách lze najít na webových stránkách projektu P-KAP.

Důležitým podpůrným nástrojem informační a metodické podpory pro kariérové poradenství ve škole je informační systém na www.infoabsolvent.cz.

Kariérové poradenství je dále bezplatně poskytováno v Centru kariérového poradenství při NPI ČR.

Zdroje

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 

Profesní kvalifikace - kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem, koncepční studie projektu Pospolu

www.infoabsolvent.cz


Kritéria pro studijní a pracovní podmínky