13. Jak firmy přilákají školy a žáky

13-jak-firmy-prilakaji-skoly.jpg

Společný nábor žáků, cílené vzdělávání budoucích zaměstnanců

Spolupráce škol a firem při náborů žáků ke studiu a následnému výkonu povolání v oboru je velmi žádoucí a při dlouhodobé, nikoli nahodilé spolupráci a plnění společné strategie, může přinášet velmi dobré výsledky pro všechny zúčastněné.

Školy i zaměstnavatelé by měli spolupracovat při plánování odborné přípravy dlouhodobě. Vytvořit společný strategický plán spolupráce, vyhodnocovat pravidelně cíle a přijímat opatření, která reagují na aktuální potřeby vzdělávání (školy) a současně na potřeby trhu práce (zaměstnavatelé). Nedílnou součástí tohoto plánování (plán spolupráce) je vytvoření strategie náboru žáků. V této fázi je vhodné zvážit zapojení základních škol, sociálních partnerů (viz kritérium 9) a dalších subjektů, které by mohly ovlivnit rozhodování žáků při výběru budoucího studia a povolání.

Výhody:

Díky společnému postupu firem a škol je zajištěna transparentní informovanost v rámci přijímacího řízení (viz kritérium 8), studia a informovanost ohledně práv a povinností žáka v průběhu odborné přípravy, např. délka praxe, místo výkonu praxe, výše odměny (viz kritérium 5). Neméně důležité jsou informace o zdravotních rizicích a omezeních, vyplývajících z výkonu povolání. Tyto informace mohou partneři společně sdílet na svých webových stránkách nebo v náborových dokumentech tak, aby byly snadno dostupné uchazečům i stávajícím žákům.

Školy a firmy mohou společně realizovat různé typy náborových akcí, oslovit jimi různé cílové skupiny, které mají vliv na konečné rozhodnutí žáka při výběru studia (kritérium 12. Kariérové poradenství a informace ). Mezi tyto skupiny patří rodiče, pedagogové – výchovný poradce, kariérový poradce, učitelé odborných předmětů a v neposlední řadě také vrstevníci. Významným prvkem v rámci budování vztahu firmy k partnerské škole a především k žákům může být vytvoření motivačního a stipendijního programu (viz kritérium 10), kde jsou jasně definovány podmínky pro přijetí do těchto programů. Jak uchazeči, tak jejich zákonní zástupci i stávající žáci školy mají možnost získat ucelené a realistické informace, které se týkají studia, včetně průběhu praktického vyučování nebo praxe na pracovištích partnerských firem, způsobu odměňování a možnosti následného zaměstnání a uplatnění ve firmě (kritérium 12. Kariérové poradenství a informace ).

Jak to funguje

Příklady náborových aktivit:

Dny otevřených dveří (DOD), veletrhy SŠ (účast zaměstnanců firmy – odborníků z praxe, personalistů, prohlídka pracovišť školy i firmy, společné termíny DOD).

Stipendijní a motivační program pro žáky (podmínky, vyhlášení, realizace, ukončení, vyhodnocení přínosů, změny, úpravy).

Propagační materiály (letáky, videa, TV nebo rozhlasové spoty) - podíl na obsahu, výrobě, umístění.

Články, fotografie a videa ve firemním a školním časopise, webu, sociálních sítích - příprava pravidelných příspěvků o oborech, úspěšných žácích, úspěšných zaměstnancích.

Stáže pro pedagogy, exkurze, workshopy (polytechnická hnízda, kroužky, sdílené dílny).

Soutěže – vědomostní či praktického charakteru, tematicky zaměřené; za účasti odborníků z firmy - podíl na obsahu, hodnocení, sponzoring materiálu, cen.

Projekty školy s dopadem na širší veřejnost, např. práce žáků umístěné ve veřejném prostoru, více na http://archiv-nuv.npi.cz/p-kap/naborove-aktivity

Sjednocení firemní a školní kultury (loga, barvy pracovního oblečení, odkazy na webech).

Příklad náborové kampaně na SŠ 

 

Kde to funguje

Akademie řemesel + Metrostav, generální partner školy; Auto Jarov, strategický partner školy; Cech malířů, lakýrníků a tapetářů; Cech topenářů a instalatérů; Cech pro zateplování budov; partneři školy

Střední průmyslová škola Otrokovice + Barum Continental spol. s r.o. Otrokovice

Více informací najdete na webu projektu POSPOLU https://pospolu.rvp.cz/priklady-spoluprace

  

Zdroje a odkazy:

Výsledky projektu Pospolu ukazují, kudy vede cesta spolupráce škol a firem

Doporučení Rady ze dne 18. června 2009 o evropském referenčním rámci pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Evropská charta kvality stáží a učňovské přípravy z roku 2012