2. Výsledky učení

Co jsou výsledky učení, koho se týkají

2-vysledky-uceni-1.jpg

Výsledky učení označují soubor vědomostí, dovedností a kompetencí, které si jednotlivec osvojil a které je schopen na konci daného procesu učení prokázat. Školy i zaměstnavatelé by se měli při plánování odborné přípravy dohodnout (viz kritérium 1 a viz kritérium 9) na splnění určitého souboru výsledků učení žáka, které zajistí rovnováhu mezi specifickými pracovními dovednostmi, znalostmi a klíčovými kompetencemi pro celoživotní učení. Cílem je podpořit jak osobní rozvoj žáků, tak i jejich schopnost nacházet a využívat příležitosti pro svůj odborný a kariérní růst.

Jak to funguje

Výsledky učení jsou přesně vymezeny v kvalifikačních standardech Národní soustavy kvalifikací (NSK) a v rámcových vzdělávacích programech (RVP) i školních vzdělávacích programech (ŠVP). Formulace a popisy výsledků učení jsou vyjádřením záměrů a žádoucích cílů. Výsledky učení také ovlivňují vyučovací metody, prostředí pro učení a provádění hodnocení. Dosažené výsledky učení mohou být rozpoznány a ohodnoceny až po ukončení procesu učení, a to při jejich předvedení například při realizaci závěrečné zkoušky na pracovišti smluvního partnera nebo při provádění konkrétní pracovní činnosti (viz kritérium 4 a viz kritérium 3).

 

Jak formulovat a pracovat s výsledky učení

2-vysledky-uceni-2.jpg

Formulování a přesné vyjádření výsledků učení je prvním krokem. Jejich osvojení je možné pouze při praktické realizaci prostřednictvím vyučování, resp. učení (se) a následném hodnocení. Propojení mezi formulacemi výsledků učení, vzdělávacími činnostmi a hodnocením je pro osvojení konkrétních dovedností/kompetencí zcela zásadní. Výchozím bodem jsou dovednosti nezbytné pro úspěšné začlenění do pracovního života.

Výsledky učení lze skládat do větších souborů, tzv. jednotek výsledků učení. Jednotka výsledků učení je složka kvalifikace tvořená částí znalostí, dovedností a kompetencí požadovaných pro určitou kvalifikaci. Kvalifikace v zásadě sestává z více jednotek a tvoří ji celý soubor jednotek. Jednotky jsou vytvořeny tak, aby bylo možné samostatně hodnotit a uznávat výsledky učení, jež daná jednotka obsahuje. Učící se tak může získat kvalifikaci shromažďováním požadovaných jednotek, jejichž získání dosáhl v různých zemích a v různých kontextech.

Kde to funguje

Zahraniční mobility (viz kritérium 11)

Většina škol v žádostech vymezuje jednotky výsledků učení ve spolupráci s přijímající organizací. Žáci si na stáži osvojují přesně vymezené odborné dovednosti a kompetence, které jsou zaznamenány a po absolvování mobility uznány školou. Prostřednictvím jasně a srozumitelně vymezených jednotek výsledků učení může škola ve spolupráci se zaměstnavatelem podpořit zkvalitnění praktického vyučování. Více informací na webu Domu zahraniční spolupráce: odborné vzdělávání a fondy EHP  a ECVET publikace

Praxe žáků na pracovišti

V projektu Pospolu se ověřovaly jednotky výsledků učení ECVET – vymezení obsahu odborné přípravy na pracovišti zaměstnavatele. Více informací lze nalézt na webu Pospolu. Vytvořené jednotky výsledků učení jsou zveřejněny na Metodickém portále RVP.cz.

Na výsledky dosažené v projektu Pospolu navázal projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV), v jehož rámci byly vytvořeny a ověřeny jednotky výsledků učení pro realizaci odborné přípravy na pracovišti zaměstnavatele. Přehled jednotek neleznete v informačním systému projektu MOV. Více informací najdete na webu projektu MOV.

Zdroje a odkazy:

Výsledky učení: jak je definovat, formulovat a používat ve výuce

Definování, formulování a používání výsledků učení (2018) Definování, formulování a používání výsledků učení Evropská příručka, Cedefop (2017) (800,67 KB)

Přehled výstupů projektu MOV - informační systém projektu MOV 


Kritéria pro studijní a pracovní podmínky