3. Učitelé, školitelé a instruktoři

V podnicích působí interní školitelé – instruktoři a mentoři, kteří úzce spolupracují se školami, vzdělavateli a zároveň rozvíjejí sami sebe tak, aby mohli vést odbornou i praktickou přípravu žáků i dospělých podle nejnovějších metod výuky a potřeb trhu práce.

Učitelé a instruktoři

Vzdělání učitelům středních škol v ČR předepisuje zákon o pedagogických pracovnících. Díky jeho novele  (§9) mohou od roku 2015 ředitelé škol uznat odbornou kvalifikaci tzv. uznávanému odborníkovi v oboru (odborník z praxe), který však musí i nadále vykonávat činnost v oboru a jeho úvazek ve škole nesmí přesáhnout polovinu týdenní pracovní doby.

3-ucitele.jpg

Žákům se v průběhu jejich praktického vyučování na pracovištích firem věnují instruktoři praktického vyučování, tj. školou a firmou pověření zaměstnanci podniku, ve kterém probíhá praktické vyučování žáků podle písemné dohody neboli Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování (viz kritérium 1).

Zákon o pedagogických pracovních však instruktora mezi pedagogické pracovníky vykonávající přímou vyučovací či výchovnou činnost neřadí a tím pádem na něj ani neklade požadavky na získání pedagogické kvalifikace. A to i přesto, že je v průběhu praktického vyučování v přímé interakci se žáky a je za ně zodpovědný. Instruktor napomáhá škole naplňovat školní vzdělávací program tím, že zajišťuje aby si žáci v průběhu praktického vyučování osvojovali předem definované výsledky učení (viz kritérium 2) a přispívá k identifikaci žáka s daným oborem.

Škola však může ve spolupráci s partnerskou firmou vzdělání instruktorům zajistit. Pro tyto účely lze zdarma využít  kurzu Instruktor praktického vyučování připraveného Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) v rámci projektu Pospolu.

Od roku 2017 mohou instruktoři složit zkoušku profesní kvalifikace NSK  (od roku 2020 pod názvem Instruktor praktické výuky u zaměstnavatele).

Kde to funguje

Kurz Instruktor praktického vyučování využívají např. ve firmách Škoda Auto, TOS Varnsdorf, Dopravní podnik města Brna, Třinecké železárny, Barum Continental.

Zkušenosti škol, které kurz v projektu Pospolu ověřily, jsou k náhledu na webu projektu PospoluPříkladem je SPŠ dopravní v Praze.

Kurz vytvořený v projektu Pospolu v rozsahu 40 hodin se skládá z:

  • 16 hodin prezenčního kurzu,
  • 8 hodin spojených s exkurzí a její reflexí,
  • 14 hodin samostudia,
  • 2 hodin určených pro předložení tematického plánu nebo přípravy výukového dne (učební jednotky) a jejich zhodnocení lektorem,
  • závěrečného testu.

Od roku 2015 NÚV vzdělává lektory kurzu, ne přímo instruktory z firem. Do roku 2020 bylo proškoleno více než 120 osob z různých regionů ČR. V poslední době stoupá zájem o proškolení ze strany firem a regionálních hospodářských komor. Kurz nabízí NPI ČR. Více informací poskytne martina.kanakova@npicr_cz

Profesní kvalifikace „Instruktor u poskytovatele praktického vyučování“ má v současné době tři autorizované osoby. Na konci ledna 2018 složila první osoba v ČR úspěšně zkoušku před autorizovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb. a získala osvědčení o profesní kvalifikaci Instruktor u poskytovatele praktického vyučování.

Zdroje a odkazy:

Příběhy instruktorů oceněných v projektu Pospolu

Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem, koncepční studie projektu Pospolu

Profesní kvalifikace Instruktor u poskytovatele praktického vyučování schválená v dubnu 2017

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Pedagogická příprava učitelů praktického vyučování: sborník příspěvků z odborné konference sítě TTnet ČR z roku 2017. Martina Kaňáková: Instruktoři z firem v počátečním OVP žáků: Zkušenosti z projektu POSPOLU a vybraných zemí Evropské unie, str. 25-31


Kritéria pro studijní a pracovní podmínky