4. Praktická příprava na pracovišti

Co je praktická příprava na pracovišti, koho se týká

Praktická příprava na pracovišti probíhá jako součást počátečního odborného vzdělávání, souhrnně ji označujeme jako praktické vyučování. Hlavními formami praktického vyučování jsou odborný výcvik a odborná praxe. Obě tyto formy jsou vymezeny v § 65 školského zákona a podrobněji ve vyhlášce o středních školách. Základním definičním znakem všech forem praktického vyučování je to, že se uskutečňuje nejen ve školách, ale též na pracovištích smluvních partnerů škol (viz kritérium 1 a kritérium 9). Žáci s dobrou znalostí cizího jazyka mají možnost absolvovat část praktické přípravy v zahraničí (kritérium 11).

Jak to funguje

Odborný výcvik je povinnou součástí školních vzdělávacích programů (ŠVP) pro střední odborné vzdělávání ve dvou a tříletých oborech zakončených výučním listem (E, H) a v některých oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou (L0). Jeho délka je stanovena v rámcových vzdělávacích programech. Absolvování odborného výcviku je rozhodujícím faktorem připravenosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání na plnění pracovních úkolů v daném povolání. Odborný výcvik probíhá na pracovištích smluvních partnerů školy nebo na vlastních pracovištích školy.

4-prakticka-priprava.jpg

U oborů vzdělání zakončených výučním listem (EQF 2 a EQF 3) tvoří výuka odborného výcviku vysoké procento, dosahující téměř poloviny týdenní hodinové dotace učebního plánu pro dané obory vzdělání.

Odborná praxe žáků je povinnou součástí výuky ve čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou (M, L0). Délka odborné praxe je stanovena v rámcových vzdělávacích programech (RVP) pro jednotlivé obory vzdělání. Školy zajišťují odbornou praxi pro své žáky na pracovištích zaměstnavatelů, případně na pracovištích spravovaných školou. Školy vesměs určují také zaměření praxe v jednotlivých ročnících. Z hlediska spolupráce se zaměstnavateli je nejdůležitější odborná praxe v reálných provozních podmínkách firem. V některých případech se ukazuje jako vyhovující řešení modelové pracovní prostředí.

Vymezení odborné praxe je v jednotlivých oborech vzdělání (resp. jejich RVP) rozdílné. Ve většině navazujících ŠVP je odborná praxe zařazena v rozsahu 2 týdnů ve 2. ročníku a 2 týdnů ve 3. ročníku. Tuto souvislou praxi vykonávají žáci zpravidla na pracovištích smluvních partnerů školy. V tzv. službových oborech je podíl odborné praxe obvykle vyšší (8–14 týdnů) a je kladen i větší důraz na její realizaci. Většinou jde také o praxi v reálných pracovních podmínkách, může však jít i o modelové pracovní prostředí (např. školní hotel). Podstatně rozsáhlejší a složitější systém praxí probíhá v zemědělských oborech. Zde žáci kromě cvičení (např. v dílnách školy) absolvují učební praxi, odbornou praxi a individuální praxi. Také v oborech sociálních a pedagogických je předepsána rozsáhlejší odborná praxe. Obchodní akademie často realizují činnost „fiktivních firem“.

Předpokladem úspěšné přípravy budoucích pracovníků je tedy nepochybně aktivní forma spolupráce školské a zaměstnavatelské sféry (viz kritérium 9). Prvním krokem je plánování spolupráce vedoucí ke Smlouvě o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování (viz kritérium 1).

Kde to funguje

Praktickou přípravu na pracovišti smluvních partnerů zajišťuje většina středních odborných škol v ČR dle typu oboru a kategorie vzdělání. Některé školy mají své stálé 3-4 partnery mezi zaměstnavateli, některé mají 20-30 smluvních partnerů na každý školní rok. 

Za příklad mohou sloužit pilotní školy kurikulární reformy 2009-2012:


Název školy

Adresa

Webové stránky

Integrovaná střední škola automobilní

Křižíkova 15, BRNO

www.issabrno.cz

Střední průmyslová škola chemická

Vranovská 65, BRNO HUSOVICE

www.spschbr.cz

Střední odborná škola elektrotechnická,  Centrum odborné přípravy

Zvolenovská 537, HLUBOKÁ nad VLTAVOU

www.sosehl.cz

Česká zemědělská akademie v Humpolci, Střední škola

Školní 764, HUMPOLEC

www.cza-hu.cz

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

Čáslavská 973, CHRUDIM

www.sspst-chrudim.cz

Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

Smetanova 66, JABLONEC nad NISOU

www.sosjbc.cz

Integrovaná střední škola Klatovy

Voříškova 823, KLATOVY

www.klatovynet.cz/isskt/

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Na Lindovce 1463/1, KROMĚŘÍŽ

www.hskm.cz

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. J. Letzela

Pražská 931, NÁCHOD

www.voss-na.cz

Střední škola polytechnická

Rooseveltova 79, OLOMOUC

www.ssprool.cz

Střední zahradnická škola

Žákovská 20-22/208, HULVÁKY OSTRAVA

www.szas-ostrava.cz

Střední průmyslová škola chemická akad.Heyrovského a Gymnázium

Středoškolská 2854/1, OSTRAVA ZÁBŘEH

www.chemgym.cz

Obchodní akademie Pelhřimov

Jirsíkova 875, PELHŘIMOV

www.oa-pe.cz

Střední odborné učiliště elektotechnické v Plzni

Vejprnická 56, PLZEŇ

www.souepl.cz

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky

Komenského 156/3, PODĚBRADY

www.hsvos.cz

Integrovaná střední škola hotelového provozu a služeb Příbram

GEN. R. Tesaříká 114, PŘÍBRAM

www.iss.pb.cz

Vyšší odborná škola, Střední  škola, Centrum odborné přípravy

Budějovická 421, SEZIMOVO ÚSTÍ

www.copsu.cz

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Jednoty 1620, SOKOLOV

www.isste.cz

Střední odborná škola Stříbro

Benešova 508, STŘÍBRO

www.sosstribro.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk

Gen. Krátkého 1, ŠUMPERK

www.vsps-su.cz

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov

Zborovská 519, TURNOV

www.oahs.cz

Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola Turnov

Skálova 373, TURNOV

www.sups.info

Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní

Dukla 313, ÚSTÍ nad ORLICÍ

www.skola-auto.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf

Mariánská 1100, VARNSDORF

www.vosvdf.cz

Obchodní akademie Vlašim

V sadě 1565, VLAŠIM

www.vlasimoa.cz

Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

Nad Ovčírnou 2528, ZLÍN

www.spspzlin.cz


Dalším příkladem jsou také tzv. firemní školy velkých podniků (Škoda a.s. apod.).


V projektu Pospolu se ověřovaly plány spolupráce škol s firmami při organizaci praktického vyučování ve firmách. Více o 28 partnerstvích nejdete na webu projektu Pospolu. Případové studie lze najít na Metodickém portálu v příkladech spolupráce

Na výsledky dosažené v projektu Pospolu navázal projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV), v jehož rámci byla jedna z klíčových aktivit zaměřena na zkvalitňování odborné přípravy žáků v rámci praktického vyučování ve firmách. K danému tématu byla vytvořena řada metodických materiálů.  Více informací najdete na webu projektu MOV.

Zdroje a odkazy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem, koncepční studie projektu Pospolu

Web projektu Pospolu

Příklady spolupráce projektu Pospolu

www.infoabsolvent.cz


Kritéria pro studijní a pracovní podmínky