5. Odměna žákům

Odměna žákům za produktivní práci

Produktivní práce žáka

5-odmena.jpg

Školský zákon počítá s tím, že činnost žáka při praktickém vyučování může subjektu, u něhož je vykonávána, přinášet hospodářský prospěch. Proto se zavádí pojem produktivní činnost žáka, který školský zákon v § 122 odst. 1 vymezuje jako činnost, která přináší příjem (rozumí se subjektu, u něhož je praktické vyučování vykonáváno) a která je tedy z hlediska ekonomického prací.

Definičním znakem produktivní činnosti je tedy reálný příjem z této činnosti a za produktivní nelze považovat např. reálné výrobky vytvořené pouze pro cvičné účely.

Žák není při výkonu praktického vyučování nebo praktické přípravy (viz kritérium 4) zaměstnancem subjektu, u něhož praktické vyučování nebo praktickou přípravu vykonává. Minimální výše odměny za produktivní práci je ovšem odvozena od minimální mzdy – měsíční odměna za produktivní činnosti po stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin je 30 % minimální mzdy.

Jak to funguje

Odměnu poskytuje žákovi škola nebo firma podle toho, komu plynou z produktivní činnosti příjmy.

Odměnu může proplácet žákům firma přímo. Často ji ale proplácí škola, protože má pro vyplácení odměn žákům zavedený systém. V tomto případě škola firmě fakturuje celkové odměny za daný měsíc a nejedná se o náklad školy, která je pouze zprostředkovatel výplaty odměn.


Daňové a právní aspekty:

Pro firmu:

  • Produktivní činnost a odměna za ni nezakládá pracovní poměr.
  • Poskytování odměny není podmíněno smlouvou se žákem, jedinou podmínkou je smlouva mezi školou a firmou (kritérium 1).

Pro žáka:

  • Odměna je osvobozena od daně z příjmů (§ 6 odst. 6 písm. l) zákona o daních z příjmů).
  • Odměna je osvobozena od zdravotního pojištění (§ 5 písm. a) bodu 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění). Viz též výklad MŠMT.
  • Odměna je příjmem, a  tudíž vliv na celkové příjmy rodiny pro stanovení dávek sociální podpory a pomoci.
    Veškerý příjem je započítáván do příjmu k posouzení nároku na sociální dávky, a to dle § 5 odst. 1 písm. b) bodu 9 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře – příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy.

Vykonává-li se praktické vyučování ve škole, stanoví v souladu s výše uvedenými pravidly konkrétní výši odměny žáka ředitel školy podle rozsahu a kvality produktivní činnosti. Stanovit pro tentýž rozsah produktivní činnosti odlišnou výši odměny tak lze pouze v případě odlišné kvality produktivní činnosti. Školský zákon neumožňuje zohlednit v odměně prospěch nebo chování žáka. (To však neznamená, že nelze do výše odměny promítnout například úroveň jednání žáka se zákazníky, která může mít vliv na hodnocení chování žáka i na kvalitu jeho produktivní činnosti.).

Pokud žák vykonává produktivní činnost ve firmě, nemá ředitel školy, o jejíhož žáka se jedná, možnost ovlivnit výši odměny.

V praxi mohou tyto odměny – při výši např. 200,- Kč týdně – připadat žákům spíš jako kapesné. Školy navíc mají poměrně velkou administrativní zátěž s jejich výplatou. Informace nebo statistika o tom, kolik škol a oborů je pravidelně využívá, chybí. Zaměstnavatelé proto častěji jako motivační nástroj pro zvýšení zájmu žáků o obor používají formu stipendií a motivačních příspěvků. Na motivační příspěvky se nevztahují omezení spojená s odměnou za produktivní práci a jejich výši lze vázat na další požadavky na docházku, prospěch apod. (kritérium 10).


Pruvodce_pro_firmy-cast2_co-zajima-manazery-upravene.png

Zdroje a odkazy

Průvodce pro účetní a právníky

Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem, koncepční studie projektu Pospolu

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Výklad MŠMT: Produktivní činnost žáka nebo studenta a odměna za produktivní činnost podle § 122 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon č. 586/1992 Sb., zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon č. 117/1995 Sb, o státní sociální podpoře


Kritéria pro studijní a pracovní podmínky