6. Právní ochrana

Každý žák, student a učící se má při praktické přípravě právo na sociální ochranu včetně nezbytného pojištění.

Zdravotní a sociální pojištění za žáky a studenty v denním studiu do věku 26 let hradí stát (viz kritérium 5)Žák není při výkonu praktického vyučování nebo praktické přípravy zaměstnancem firmy, u něhož praktické vyučování nebo praktickou přípravu vykonává. Nicméně dle § 391 odst. 3 zákoníku práce odpovídá firma během praktického vyučování ve firmě za žáka obdobně jako za své zaměstnance.

Jak to funguje:

6-pravni-ochrana.jpg

Při studiu na SŠ a VOŠ nese hlavní odpovědnost za odborné vzdělávání a za žáky a studenty škola. Co se týče pojištění, vznikají při přesunu odborného vzdělávání a přípravy na firemní pracoviště rizika, která stávající pojistné smlouvy školy a firmy nemusí krýt. Pojistka školy (většinou sjednávaná na základě rámcové smlouvy sjednané zřizovatelem) zpravidla kryje odpovědnost školy za zdraví žáka (za škody způsobené žákovi), a to jak v prostorách školy, tak na smluvních pracovištích. Pojištěn bývá zpravidla také školní majetek, včetně odpovědnosti za jeho poškození ze strany žáků. Na majetek firmy a riziko škody způsobené žákem, který na firemním pracovišti vykonává odborný výcvik nebo odbornou praxi, se školní pojistka nemusí vztahovat a firma bývá většinou pojištěna pouze pro případ škody způsobené na pracovišti jejími zaměstnanci. Může se tedy stát, že riziko škody způsobené žákem na firemním pracovišti zůstane nepokryto.

POJISTĚNÍ ŽÁKA VE FIRMĚ

a) ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ŽÁKOVI:

  • Odpovědnost jde ze zákona za firmou a pojistka školy se na ní zpravidla nevztahuje.
  • Firma by se proto měla ujistit, že její pojistka toto riziko kryje obdobně jako u vlastních zaměstnanců.
  • Se školou lze sjednat úhradu vícenákladů s tím spojených (viz kritérium 1).

b) ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ŽÁKEM:

  • Odpovědnost není stanovena zákonem.
  • Pojistka školy se zpravidla vztahuje i na tuto situaci, je ale dobré se o tom ujistit a zmínit to ve smlouvě mezi školou a firmou (viz kritérium 1).
  • Pokud žák pojištěn není, lze situaci řešit dvěma způsoby:
    Doplnit pojistku školy – tato varianta se jeví jako nejlepší, pokud ovšem pojišťovna bude schopna a ochotna paušalizovat rizika, byť jsou u různých firem nesrovnatelná (pokud škola spolupracuje s větším množstvím firem, kde žáci přijdou do styku s různě nákladným vybavením).
    Doplnit pojistku firmy – tato varianta je jednodušší v tom, že podnik má zpravidla pojištěny všechny své zaměstnance a nemělo by být složité tuto pojistku rozšířit i na žáky, kteří se učí v provozu, na který se pojistka vztahuje; zvýšené náklady na pojištění žáků může firma škole přeúčtovat.

Pojistná smlouva je soukromoprávní akt a její obsah je tím pádem na dohodě smluvních stran, stejně jako dohoda mezi školou a firmou, čí pojistka bude uvedená rizika krýt. Jisté je, že vyjednávání školy a firmy o spolupráci by tuto dohodu mělo explicitně obsahovat (viz kritérium 1. Písemná dohoda).

 

Zdroje a odkazy:

Průvodce zaměstnavatelů - co zajímá účetní a právníky

Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem, koncepční studie projektu Pospolu

Kritéria pro studijní a pracovní podmínky

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce


Kritéria pro studijní a pracovní podmínky