7. Pracovní, zdravotní a bezpečností podmínky

Pracovněprávní vztahy a BOZP

7-BOZP.jpg

Pracovněprávní vztahy uvnitř školy a firmy jsou pro jejich vzájemnou spolupráci často určující. Požadavek na rovnoměrné vytížení učitelů může například být v rozporu s potřebami firmy na rozvržení odborného vzdělávání a praktického vyučování během školního roku tak, aby to vyhovovalo potřebám provozu. Školská strana má dále s ohledem na podrobnou regulaci výše platu a odměn svých zaměstnanců omezený manévrovací prostor k finanční motivaci, a to nejen učitelů, ale i odborníků z firmy. Pro firmu může být naopak komplikované uvolnit svého odborníka pro pravidelnou výuku nebo v předem stanoveném termínu a odměna nabízená školou za takovou činnost může kolidovat s odměnami nastavenými uvnitř firmy.

Samostatnou oblastí, která se ovšem týká školské i firemní strany bez rozdílu, je bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). Pro spolupráci školy a firmy při odborném vzdělávání a praktickém vyučování jsou důležité spíš praktické aspekty BOZP, tj. která strana zajistí a uhradí ochranné zdravotní pomůcky a zdravotní prohlídky pro dané pracoviště, pokud je legislativa vyžaduje (viz kritérium 1 a kritérium 6).

Jak to funguje:

Před zahájením spolupráce mezi školou a firmou a praktickou přípravou na pracovišti je nutné dojednat organizační a právní záležitosti (viz kritérium 1):

  • kdo zajistí potřebné pomůcky a nástroje,
  • kdo zajistí školení BOZP (lze i rozdělit, obecnou část zajistí škola, pro konkrétní pracoviště pak firma),
  • kde bude praktické vyučování probíhat,
  • doprava a stravování žáků,
  • kdo povede evidenci docházky a další nutnou administrativu,
  • nastavení procesů a komunikace pro případ neomluvené absence či úrazu žáka,
  • zdravotní prohlídky, jsou-li potřeba.

Získávání dobrých pracovních návyků probíhá u žáků průběžně, proto má zásadní úlohu instruktor (viz kritérium 3), který žáka vede a odpovídá za něj. Dodržování BOZP je jedním z bodů dokumentace, kterou instruktor vede a kde jsou průběžně hodnoceny činnosti a výsledky žáka na pracovišti.

Zdroje a odkazy:


Zkrácený název

Předpis

Klíčové pasáže

Gesce

zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

§ 101-108 – BOZP

§ 243-247 – pracovní podmínky mladistvých

MPSV

zákon o ochraně veřejného zdraví

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

§ 7 – hygienické požadavky na školy

§ 37 a násl. – ochrana zdraví při práci, kategorizace prací

MZdrPrůvodce zaměstnavatelů - co zajímá účetní a právníky

Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem, koncepční studie projektu Pospolu

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o PLS (o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče);  náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a průběhu vzdělávání; ustanovení § 15a.


Kritéria pro studijní a pracovní podmínky