8. Přijímání žáků na praxi

Podmínky a povinnosti pro podniky a pracoviště nabízející praktickou přípravu žáků, případně další opatření pro zajišťování její kvality.

Model odborného vzdělávání v ČR je založený na spolupráci školské a zaměstnavatelské sféry, ale i dalších resortů a zaměstnavatelských organizací a jeho řízení spadá primárně do působnosti MŠMT. V současné době je pouze na řediteli školy, jaké zaměstnavatele si ke spolupráci zvolí, avšak za kvalitu teoretického, ale i praktického vyučování odpovídá výhradně škola.  

8-prijimani-zaku.jpg

Ředitel školy může ve smlouvě o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování (viz kritérium 1) stanovit podmínky přijatelné pro školu i zaměstnavatele tak, aby byla zajištěna kvalita poskytování praktické přípravy. Od zaměstnavatelů není v ČR formálně požadována žádná spoluzodpovědnost za odborné vzdělávání.

Novela školského zákona v § 57 s účinností od září 2017 explicitně stanovuje povinnost školy „vyvinout úsilí spolupracovat se zaměstnavateli při vytváření předpokladů pro výkon povolání nebo pracovní činnosti, je-li to s ohledem na obor vzdělání vhodné a možné“ a vytvořit poradní sbor ze zaměstnavatelů za účelem spolupráce.  

Do působnosti Hospodářské a Agrární komory podle § 4 odst. 1 písm. l) zákona č. 301/1992 Sb. patří „podílet se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporovat školská zařízení zřízená k tomuto účelu“.

V roce 2016 došlo k uzavření dohody mezi MŠMT a klíčovými zástupci zaměstnavatelů (Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Agrární komora ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR) o rozdělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti počátečního odborného vzdělávání podle souvisejících skupin oborů vzdělání.

Kde to funguje

Motor Jikov Group http://www.motorjikov.com/kariera/

Škoda Auto a.s. https://www.skoda-kariera.cz/

Metrostav a.s. https://www.metrostav.cz/cs/kariera

Linet s.r.o  https://career.linetgroup.com/?locale=cs_CZ

Doporučení MŠMT k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování realizovaného na pracovištích fyzických či právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání, uvádí příklady povinností obou stran. Pokud se zaměstnavatel rozhodne přijímat žáky na praxi, musí respektovat ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví (viz kritérium 7).

Zdroje a odkazy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování realizovaného na pracovištích fyzických či právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání. MŠMT 2016.

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (stanovuje např. počet žáků, které může instruktor současně vést).

Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce

Zákon č. 301/1992 Sb., zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Publikace Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem 


Kritéria pro studijní a pracovní podmínky