Cesta ke kvalitě

Název projektu

AUTOEVALUACE – Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení, zkrácený název Cesta ke kvalitě

 

Doba trvání a realizace projektu

2009-2012

Projekt partnersky realizoval Národní ústav pro vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání. 

 

Web

http://archiv-nuv.npi.cz/ae

 

Hlavní charakteristika, cíle a přínos projektu

Projekt Cesta ke kvalitě se změřil na všestrannou podporu škol v oblasti vlastního hodnocení. Jedním z cílů projektu bylo vhodné provázání autoevaluace škol s jejich externí evaluací. Proto byla v rámci projektu vytvořena pracovní skupina, kde se setkávali nejen zástupci z České školní inspekce, zřizovatelů z kraje a obcí, ale i zástupci školských asociací.

Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na každý školní rok (jsou stanoveny v rámcovém plánu práce pro každý školní rok).

Oblasti autoevaluace školy jsou:

 • materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání
 • průběh vzdělávání
 • školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou
 • výsledky vzdělávání
 • řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

Mezi nástroje autoevaluce školy patří:

 • rozbor dokumentace školy
 • rozhovory s učiteli, rodiči
 • dotazníky pro rodiče, žáky a učitele
 • srovnávací prověrky, dovednostní testy
 • hospitace

 

Návaznost projektu na EQAVET a kvalitu v odborném vzdělávání

Povinnost vlastního hodnocení školy je uvedena ve školském zákoně, avšak náležitosti autoevaluční zprávy na rozdíl od výroční zprávy školy stanoveny nejsou. Vlastní hodnocení školy bylo vymezeno vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Novelizovanou vyhláškou č. 225/2009 Sb. však došlo ke změně názvu vyhlášky, z něhož bylo odstraněno „a vlastního hodnocení školy“. Stanoveny jsou tedy jen obsahové náležitosti a termíny výroční zprávy školy. Přesto však mnoho škol autoevaluaci provádí.

Autoevaluce je naplněním kritéria cyklu kvality EQAVET. Evaluace výsledků a procesů je prováděna pravidelně a za pomoci měření a orientačních deskriptorů na úrovni systému (je navržena metodika evaluace, která zahrnuje interní a externí evaluaci) i na úrovni poskytovatelů:

 • V rámci celostátních a regionálních předpisů či rámců nebo v rámci iniciativy poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy se pravidelně provádí sebehodnocení nebo autoevaluaci.
 • Evaluace a přezkoumání zahrnují procesy a výsledky či závěry vzdělávání, včetně posouzení spokojenosti učících se, jakož i výkonnosti a spokojenosti personálu. Evaluace a přezkoumání zahrnují odpovídající a účinné mechanismy pro zapojení interních a externích zúčastněných subjektů.

 

V modelu České školní inspekce, v tzv. kvalitní škole jsou kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v šesti oblastech zpracována v modifikacích pro mateřské školy, základní školy, střední školy – gymnázia, střední odborné školy, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, školní družiny a školní kluby, domovy mládeže, domovy mládeže se školou a internáty, střediska volného času, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, dětské domovy se školou a střediska výchovné péče a pro školská poradenská zařízení. S kritérii je možné pracovat také v rámci autoevaluačních aktivit jednotlivých škol a školských zařízení a také v rámci hodnocení škol a školských zařízení ze strany jejich zřizovatelů.

V modifikaci pro odborné vzdělávání v části 2. Pedagogické vedení školy, 2.1. Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá účinná opatření. V popisu kritéria se pak lze dočíst, že vedení školy aktivně řídí pedagogické procesy na úrovni školy, podněcuje pedagogický rozvoj školy v souladu s koncepcí rozvoje školy a systematicky vyhodnocuje stav ve všech důležitých oblastech pedagogických procesů (vzdělávání), ale i v oblasti řízení školy. Systém autoevaluace školy je promyšlený. Procesy řízení i vyhodnocování jsou prováděny efektivně tak, aby vytvářely podmínky pro zkvalitňování vzdělávání každého žáka. Vyhodnocuje se také účinnost opatření zaváděných ke zlepšení stavu. Při řízení vedení školy respektuje všechny relevantní právní předpisy.

 

Výstupy projektu