Co je nového ve vyšším odborném vzdělávání?

2. 4. 2019 Jednání sítě pro zajišťování kvality EQAVET se konalo spolu s odborným panelem projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) v Praze 20. března 2019. Tématem byly vyšší odborné školy (VOŠ).

Na jednání byla představena analýza potřeb škol vyplývající z celoplošného šetření mezi středními a vyššími odbornými školami, které proběhlo ve dvou vlnách v letech 2015/2016 a 2018 v rámci projektu Podpora krajského akčního plánování. Z šetření, do kterého se zapojilo 98 % všech českých odborných škol, mimo jiné vyplývá, že největší prioritou VOŠ je z povinných intervencí „podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol a firem“. Zájem o ni je výrazný především v Praze, Plzeňském kraji, na Vysočině, v Jihomoravském a Zlínském kraji. Další prioritou pro školy je „podpora infastruktury školy včetně rekonstrukcí a vybavení“.

foto_VOS_P_KAP_panorama.jpg

Prezentace:

 EQAVET aktivity pro VOŠ 2019 EQAVET aktivity pro VOŠ 2019 (1,52 MB)

Europass dodatek k diplomu Europass dodatek k diplomu (1,91 MB)

Projekt VOV - představení Projekt VOV - představení (595,00 KB)

VOV jazyková sekce projektu VOV jazyková sekce projektu (50,28 KB

P-KAP analýza potřeb VOŠ - 2018 P-KAP analýza potřeb VOŠ - 2018 (3,05 MB)

Seminář P-KAP a EQAVET k VOŠ, 20. 3. 2019 Prezentace AVOŠ (154,24 KB

Zástupci Asociace VOŠ a dvou vyšších odborných škol představili projekty Inovace VOV, které usilují o vytvoření návrhu koncepce postavení vyššího odborného vzdělávání ve školském systému, navázání vzájemné spolupráce jednotlivých VOŠ a dalších partnerů a o zvyšování kvality celé oblasti vyššího odborného vzdělávání. Schváleno k realizaci bylo celkem pět projektů, které vytvářejí inovace v oblasti humanitní, pedagogicko-sociální, technické, ekonomické a zdravotnické a každý z projektů řídí jedna VOŠ, která je členem AVOŠ. Projekty mají po sedmi klíčových aktivitách, které se týkají např. hodnocení žáků, rozvoje cizích jazyků či inovace odborné praxe.

Na odborném panelu byl rovněž představen Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2019-2023) zejména s ohledem na oblast vyšších odborných škol, kde jsou stanoveny následující priority:

  • provést revizi oborové struktury vyššího odborného vzdělávání,
    • umožnit vyšší prostupnost mezi obory vzdělání jednotlivých stupňů vzdělávání,
    • inovovat odbornou praxi na VOŠ.

Následovaly prezentace o mezinárodních projektech a aktivitách realizovaných v Národním ústavu pro vzdělávání na podporu kvality VOŠ. První z nich se věnovala novinkám o Europass - dodatku k diplomu, který obsahuje podrobné informace o získané kvalifikaci a obsahu dosaženého vzdělání a v současnosti ho vydává 85 % VOŠ. Na žádost zástupců vyšších odborných škol na dodatku přibude v nejbližší době kolonka zaznamenávající praxi absolventa. Druhá prezentace představila aktuální výstupy mezinárodní sítě pro podporu zajišťování kvality v odborném vzdělávání – EQAVET. Jde o úpravy na webu www.infoabsolvent.cz ve prospěch zkvalitnění služeb pro klienty a o pilotní ověření programů mezigenerační spolupráce ve třech různých vzdělávacích zařízeních. Představena byla i kritéria pro studijní a pracovní podmínky, která jsou důležitým kvalitativním prvkem ve spolupráci škol a firem v praktickém vyučování.

foto_VOS_P_KAP_1.jpg   foto_VOS_P_KAP_2.jpg