Cyklus kvality

Základním a nejdůležitějším principem zajišťování kvality je cyklus kvality, který probíhá ve čtyřech fázích:

cyklus kvality1. Plánování

Stanovte si jasné, vhodné a měřitelné cíle a naplánujte, jaké použijete metody, postupy a zdroje financování.

2. Realizace

Rozpracujte aktivity, které vám pomohou dosáhnout stanovených cílů (např. zapojení zaměstnavatelů do přípravy, realizace a vyhodnocování odborné přípravy žáků na pracovišti).

3. Vyhodnocení

Promyslete si a navrhněte, jaké hodnoticí mechanismy založené na sběru a zpracování dat použijete pro posouzení dosažených výsledků a výstupů.

4. Revize

Získejte zpětnou vazbu a zapracujte ji do případného návrhu na změny. Diskutujte se zapojenými aktéry. Vytvořte postupy pro dosažení požadovaných výsledků a/nebo nové cíle.

Cyklus kvality využívá řada sofistikovaných komplexních systémů pro řešení kvality jako svou součást (např. ISO, CAF, akční plánování, strategic management, projektové plánování). Jde o přehledný postup, známý též jako cyklus PDCA (Plan, Do, Check, Act).Jednotlivé fáze cyklu kvality jsou vzájemně propojené. Každá fáze má své náležitosti, metodiku, návodné otázky, nápovědu, které lze využít ve škole, firmě i mezinárodní spolupráci. Týká se počátečního i dalšího vzdělávání.


Využívání cyklu kvality může pomoci sledovat, udržovat, zvyšovat a zlepšovat kvalitu v odborném vzdělávání. Výhodou je zejména to, že lze průběžně monitorovat a vyhodnocovat plnění stanovených cílů a na základě získané zpětné vazby je zpětně revidovat a upravovat.
Fáze cyklu kvality popisují, které konkrétní činnosti je potřeba sledovat a dodržet, aby bylo možné splnit úroveň a kvalitu dosahovaných výsledků. Poskytují tak praktický návod k tomu, čemu věnovat pozornost a čemu se vyhnout.

 

PŘÍKLADY VYUŽITÍ CYKLU KVALITY – SYSTÉM (stát, kraje)
• úprava legislativy (např. možnost zřídit pozici koordinátora spolupráce škol a firem, zapojovat odborníky z praxe do výuky);
• revize RVP středního odborného vzdělávání v návaznosti na proměny a potřeby trhu práce a podle požadavků zaměstnavatelů;
• revize NSK na základě požadavků světa práce a vývoje odvětví.

 

PŘÍKLADY VYUŽITÍ CYKLU KVALITY – VZDĚLAVATELÉ (SOŠ a SOU)
• revize a úpravy ŠVP podle potřeb praxe (začlenění nových poznatků, důraz na odborné dovednosti spojené s novými technologiemi…);
• revize a úpravy plánu spolupráce školy s firmou podle potřeb konkrétního oboru vzdělání (seznámení s novými technologiemi a poznatky, síťování s experty…);
• příprava nových učebních a metodických materiálů v souladu s novými poznatky a vývojem technologií.


Ke stažení:

letak_cyklus_kvality.pdf Cyklus kvality - leták.pdf (173,97 KB)

Příklady zapojení učitelů do cyklu kvality v Holandsku Příklady zapojení učitelů do cyklu kvality v Holandsku (208,41 KB)

Příklady zapojení učitelů do cyklu kvality v Rumunsku Příklady zapojení učitelů do cyklu kvality v Rumunsku (354,96 KB)