Do ověřování e-portfolia se zapojilo 40 pedagogů a 700 žáků, zkušenosti mají kladné

V projektu EQAVET se do používání e-portfolia ve výuce zapojilo od října 2020 sedm středních a vyšších odborných škol. Cílem ověřování e-portfolia ve výuce v průběhu školního roku 2020/21 bylo zjistit, jaké možnosti e-portfolio žákům a učitelům, případně i sociálním partnerům nabízí, jaké dovednosti při práci s ním žáci získají nebo prohloubí a jaké výhody i nevýhody mají jednotlivé digitální platformy, kde se portfolia dají vést. Zkušenost všech škol s prací s e-portfoliem jsou vesměs pozitivní, všechny budou v zařazení práce s e-portfolia pokračovat a dále ho rozšiřovat do dalších předmětů. Do budoucna by ho vyučující rádi používali v rámci praktických stáží programu Erasmus + a rozvíjeli jeho strukturu při spolupráci se sociálními partnery a firmami.

Obory vzdělání zapojených škol do ověřování e-portfolia byly velmi rozmanité – od zdravotnictví, publicistiky, informatiky přes logistiku, grafický design, právní administrativu, provoz diplomatických služeb, aplikovanou chemii až po obor kadeřník. Většina škol už měla před ověřováním své zkušenosti s e-portfoliem většinou v papírové podobě, a tak si zapojením do aktivity EQAVETu nově vyzkoušely jeho elektronickou formu. Některé školy se po této zkušenosti rozhodly opustit cestu klasického papírového portfolia a od příštího roku začínají pracovat pouze s e-portfoliem.

banner-eportfolio.jpg

Jak vypadá e-portfolio?

Po stanovení základního obsahu e-portfolia pedagogové ponechali žákům prostor pro projevení osobnosti, originality, tvořivosti a samostatnosti. Žáci mají v portfoliu uložené své diplomy, certifikáty, osvědčení, prezentace, práce (např. ročníkové), absolvované projekty, dále životopis, motivační dopis v češtině i angličtině, hodnocení zaměstnavatele, pracovní deník a studentovu reflexi praxe, zkušenosti z odborných praxí, dovednosti získané na zahraničních stážích či účast v soutěžích. Podoba portfolia záleží samozřejmě do jisté míry také ;na oboru vzdělání či formě e-portfolia. Např. žáci oboru mediální komunikace si do portfolia vkládají fotografie, filmy, spoty, videoklipy, webové stránky, reklamní bannery, žurnalistické práce apod. 

Někteří žáci, kteří si vedou portfolia v rámci výuky, do něj ukládají i výstupy z hodin nebo jeho prostřednictvím odevzdávají vypracovaná zadání.  

V jakém digitálním prostředí portfolio vést? 

Práce s e-portfoliem se váže k uživatelsky přívětivému prostředí, proto vyučující zvolili to, které je součástí školního provozu. V tomto případě šlo o Maharu (open source, která dává žákům naprostou svobodu ve zpracování a nakládání s obsahem a má logickou i technickou vazbu na Moodle), MS Teams, aplikace Delve (Office 365), Google Classroom, Google a jeho aplikace a ADOBE (Indesign, Photoshop, Illustrator). Jednotlivá digitální prostředí mají své výhody i nevýhody, které školy v pilotáži na základě vlastních zkušeností pojmenovaly. Školy vybírají platformy pro e-portfolia nejen podle přístupnosti pro všechny, kdo s portfoliem pracují, ale i podle toho, jaké podoby a formy portfolií platformy umožňují, zejména pak vzhledem k potřebám žáků jednotlivých oborů vzdělání.  Pro výběr digitálního prostředí pro práci s portfoliem je důležitým kritériem také možnost dalšího využití portfolia při následné kariérní cestě po absolvování školy. Vhodné pro tyto účely může být portfolio Europassu nebo profil na LinkedIn. 

S portfoliem pracují školy různě, některé se zaměřují spíše na žáky v závěrečných ročnících studia právě s výhledem na jejich potřebu využití portfolia v další kariérní cestě, jiné pracují s portfoliem už od 1. ročníku. Jedna z pilotních škol dokonce vytváří s žáky portfolia již na seznamovacím pobytu a rozvíjí je poté v následné výuce. Mezi dalšími formami práce s portfoliem najdeme samostatnou průběžnou práci žáků, součást povinné praxe nebo uspořádání projektového dne, kdy si podle zadané struktury vytvoří každý žák online složku s názvem „Moje portfolio“. Portfolio je i součástí praktické výuky nebo výuky v různých předmětech - IT, Praxe nebo Psychologie a komunikace. V jedné ze škol je portfolio součástí příprav na absolutorium z odborných předmětů a odborné zkoušky absolutoria, kde studenti portfolio předkládají v písemné podobě. Do budoucna školy plánují rozšíření práce s portfoliem i do dalších předmětů, mj. do odborných předmětů nebo anglického jazyka nebo jako součást ústních maturitních zkoušek. 

Portfolio rozvíjí měkké dovednosti, připraví žáky na trh práce 

V návaznosti na e-portfolio žáci rozvíjeli své komunikační, digitální a pracovní kompetence, kritické myšlení, spolupráci a kreativitu. Práce s portfoliem umožňuje rozvíjet u žáků samostatnost a zodpovědnost a také potřebné sebehodnotící a prezentační dovednosti. Jedním z cílů portfolia je, aby žáci v průběhu studia lépe poznali sami sebe a aby si uvědomili, že kromě odborných znalostí mají i měkké kompetence. Práce s e-portfoliem podpořila u žáků také schopnost zodpovědně vyhodnotit hrozbu zneužití osobních dat a poskytnutých informací třetím osobám a zlepšila dovednost práce s informacemi. Pozitivní stránkou portfolia je i možnost utřídění získaných znalostí a dovedností, na které žáci navážou novými poznatky i vlastními zájmy.  

Často jmenované přínosy práce s portfoliem jsou cílená příprava na vstup na trh práce a další kariérní cestu. Vyučující doufají, že portfolio žákům pomůže při hledání práce nebo zahraniční stáže či dalších příležitostí. Vedou je tak k tomu, že je užitečné si pro svou profesní dráhu zaznamenávat osvojené a v ideálním případě i ověřené dovednosti (např. certifikátem, referencí z praxe, soutěže atd.). Do ověřování portfolií se proto na školách zapojují i výchovní nebo kariéroví poradci, školy pořádají návazné aktivity, jako např. přednášky s personalisty firem, seznamují žáky s profesní sítí LinkedIn atd. Velký potenciál má portfolio i pro týmovou práci, sdílení výstupů a spolupráci mezi žáky navzájem i mezi žákem a učitelem. 

Portfolio má přínosy i pro učitele, rodiče žáků i firmy

Učitel může na základě portfolia zhodnotit celkovou úroveň dovedností žáka a zvolit vhodný způsob jeho dalšího rozvoje. Portfolio umožňuje společné plánování dalšího postupu, posiluje aktivní zapojení žáka do procesu učení a podporu rozvoje jeho klíčových kompetencí.  Na jedné ze škol získalo e-portfolio dokonce takovou podporu, že si je vytvořili i sami učitelé, kteří si do něj ukládají mj. informace o distanční výuce, o využívaných aplikacích a stránkách nebo informace o absolvovaných DVPP včetně sebereflexe.  

Pomocí portfolia může žák ukázat také rodičům a budoucím zaměstnavatelům, co zvládl, jakých dosáhl pokroků a úspěchů. Potenciál vidí školy v portfoliu jako prostředku rychlého představení dovedností a zkušeností firmám, kam chodí žáci na praxe. Některé školy mají už i pozitivní zpětnou vazbu na podobu a formu současného portfolio od zástupců firem, kteří je hodnotí jako názornější než psaný životopis. 


Poděkování 

Díky školám zapojeným do pilotáže můžeme v projektu EQAVET přinášet návrhy na zkvalitnění odborného vzdělávání v ČR a inspiraci do výuky pro další odborné školy. 

Naše poděkování patří Střední průmyslové škole chemické z Pardubic, Střední průmyslové škole dopravní, a.s. z Prahy, Střední odborné škole obchodu, užitého umění a designu z Plzně, Střední odborné škole pro administrativu Evropské unie z Prahy, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické z Nymburka, Střední škole informatiky a finančních služeb INFIS z Plzně a Vyšší odborné škole publicistiky z Prahy.