Dodatek k diplomu pro VOŠ nově uvádí praxi absolventa

Na základě poptávky vyšších odborných škol přibyla na Europass – dodatku k diplomu pro vyšší odborné školy nová kolonka, kde je zaznamenána praxe absolventa. Pro absolventy vyšších odborných škol, které jsou zaměřené právě na praktickou přípravu studentů pro výkon profese, může být tento záznam důležitý pro jejich vstup na trh práce.

Dodatek k diplomu je doklad, který obsahuje podrobné informace o získané kvalifikaci a obsahu dosaženého vzdělání studenta. Záznam praxe najdeme v části 4. Informace o obsahu a dosažených výsledcích a je zde konkrétně uvedeno, kde praxe proběhla, v jaké délce a případně jakou činnost při ní student vykonával.

Dodatek k diplomu svým absolventům společně s absolventským diplomem vydává více než 85 % vyšších odborných škol, přestože ze zákona tuto povinnost nemají. V roce 2018 ho dostalo 3842 absolventů. Nejvíce dodatků k diplomu obdrželi v roce 2018 absolventi zdravotnických oborů VOŠ (39 %), dále humanitních (30 %) a ekonomických oborů (20 %).

Graf: Europass – dodatky k diplomu vydané VOŠ v roce 2018 dle sekcí

edd europass podle oboru.jpg

Zdroj: AVOŠ 2018

Vyšší odborné školy mohou pro vydávání aktualizovaného dodatku využít například program Bakaláři nebo formulář, které připravilo Národní centrum Europass, včetně doporučení a pokynů pro zpracování. Více informací najdete na webu Europassu.

V současné době je akreditováno okolo 300 vzdělávacích programů VOŠ, v převážné většině pro oblast ekonomika a podnikání, dále zdravotnictví a sociální práce. Počet studentů VOŠ ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2017/2018 činil 19 870, z tohoto celkového počtu bylo v denní formě vzdělávání zapsáno 12 901 studentů a v ostatních formách vzdělávání 6 969 studentů.  Největší počet studentů se vzdělával v programech zdravotnických oborů vzdělání. Míra nezaměstnanosti absolventů vyššího odborného vzdělání byla v dubnu 2018 1,8 % (Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2018, NÚV 2019).