E-portfolio chceme využívat i pro komunikaci mezi žákem, školou a firmou

SPŠ chemická Pardubice s portfoliem teprve začíná, do ověřování e-portfolia zapojila žáky 2. ročníku učebního oboru Kadeřník, žáky 3. a 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie a žáky dvouletého nástavbového studia Vlasová kosmetika. Jako digitální prostředí pro tvorbu portfolia jsme zvolili Google platformu. Do portfolia mohou žáci vkládat nejen školní úspěchy a práce, ale i úspěchy získané mimo školu nebo např. zkušenosti z odborných praxí. Při tvorbě e-portfolia si žáci rozvíjejí nejen digitální, ale i komunikativní kompetence a kompetence informačních a komunikačních technologií. Cílem školy je využít e-portfolio i v odborných předmětech. 

SPŠ chemická Pardubice 

Ing. Jana Šedová, Ing. Marcela Burešová, Michaela Skálová, Renata Vyskočilová 


Jaké máte zkušenosti s e-portfoliem? Pracovali jste s portfoliem už před zapojením do pilotáže?   

S e-portfoliem teprve začínáme, jde o první zkušenost. V rámci praktické výuky používáme „papírovou formu“ portfolia, ve kterém každý žák vytváří ročníkové a závěrečné práce. 

V jakých oborech a ročnících žáci e-portfolio používají?  Kolik žáků jste do ověřování zapojili?  

Do tvorby e-portfolia jsme zapojili žáky druhého ročníku učebního oboru Kadeřník ve věku 16-17 let, dále žáky třetího a čtvrtého ročníku oboru Aplikovaná chemie ve věku 17-20 let a žáky dvouletého nástavbového studia Vlasová kosmetika ve věku 18-22 let. 

Měli jste konkrétní potřeby a očekávání při práci s e-portfoliem ve výuce na vaší škole?  

E-portfolio na rozdíl od „papírových“ pro nás zlepšuje přehlednost a možnost dlouhodobého shromažďování dosažených výsledků a zkušeností žáků, které získají nejen v průběhu školního vzdělávání, ale i v mimoškolních aktivitách. Usnadňuje celkové hodnocení žáků. Žáci mají možnost lépe sledovat své dosažené úspěchy, naučí se hodnotit svůj vlastní vývoj při získávání nových pracovních dovedností a ty pak prezentovat. Rodiče mohou lépe vidět výkony a úspěchy svého dítěte. 

Jaké jsou hlavní výhody, cíle a využití e-portfolia pro vaše žáky?  

Cílem je vést žáky k větší samostatnosti, naučit je sebehodnocení, posilovat jejich sebedůvěru, umět si svou práci obhájit, rozvíjet své získané dovednosti a více využívat ICT dovedností. Do portfolia mohou vkládat nejen školní úspěchy a práce, ale i úspěchy získané mimo školu nebo např. zkušenosti z odborných praxí. Naším cílem je i využít e-portfolio i v odborných předmětech. 

Jaké pedagogické funkce plní e-portfolio na vaší škole?     

E-portfolio budeme v začátcích zejména využívat jako rozvojové. Žáci si do něj budou vkládat své záznamy o pracovních zkušenostech získaných v rámci praktické výuky nebo na pracovištích, kde budou vykonávat odbornou praxi, dále z různých brigád nebo stáží. Mohou do něj vkládat i své zájmové činnosti. U určitých oborů ho žák může použít jako prezentační, kde seznámí nejen pedagoga, ale i své spolužáky, jaké získal zkušenosti při odborné praxi nebo např. při zahraniční mobilitě. 

Jaké jste zvolili digitální prostředí pro tvorbu e-portfolia a proč? Zjistili jste, jaké má výhody a nevýhody? 

Jako digitální prostředí pro tvorbu portfolia jsme zvolili Google platformu. Žáci v tomto prostředí pracují od nástupu do školy nejen v rámci ICT, ale i v rámci jiných předmětů, rovněž v průběhu distančního vzdělávání. Prostředí je pro ně jednoduché a intuitivní. Žáci jsou po úvodním školení schopni v prostředí pracovat. 

Můžete popsat, jak konkrétně pracujete s e-portfoliem v hodinách? Jak by se s ním dalo ještě pracovat? 

Při praktické výuce je výhodou, že si žáci mohou zadanou práci hned digitálně zpracovat a průběžně ukládat do e-portfolia. Mohou hned využít konzultaci s učitelem.  

Co se žáci při práci s portfoliem naučili? Jaké dovednosti žáků může práce s e-portfoliem rozvíjet? 

Při tvorbě e-portfolia si žáci rozvíjejí nejen digitální kompetence, ale i komunikativní, kompetence informačních a komunikačních technologií. 

Zapojili se do ověřování e-portfolia na vaší škole i další kolegové, např. kariéroví poradci nebo mimo školu zástupci zaměstnavatelů, s kterými vaše škola spolupracuje? 

Do tvorby e-portfolia bychom chtěli zapojit žáky již od prvního ročníku. Zatím ho využíváme v praktické výuce. Dále bychom chtěli rozvíjet portfolio i o odborné předměty a anglický jazyk. Žáci si budou doplňovat e-portfolio o dovednosti získané na zahraničních stážích. Také si do portfolia zařadí poznatky získané během odborné praxe v externích firmách, salonech. E-portfolio bude významnou složkou dokumentující znalosti a dovednosti, kterými se budou naši žáci prezentovat při ucházení se o zaměstnání.  

Budete na vaší škole pracovat s e-portfoliem i v dalším školním roce?  

E-portfolio budeme určitě dál rozvíjet a zdokonalovat jeho strukturu, aby bylo pro žáky srozumitelné a přínosné. Portfolio chceme využít i pro komunikaci mezi školou, firmou a žákem.