Fiktivní firmy připravují žáky k práci v reálném prostředí

Fiktivní firma je v téměř stovce středních odborných škol součástí přípravy budoucích absolventů pro praxi. Původně byly fiktivní firmy určeny především pro žáky obchodních akademií, dnes fungují i na středních školách s jiným zaměřením a také na některých vyšších odborných školách a nástavbách. Ročně tímto předmětem projde více než 3 000 žáků středních škol.

Fiktivní firma je virtuální obchodní společnost, která je vedena, jako by skutečně existovala. Simuluje reálné procesy, produkty a služby, je zakládána podle stejné legislativy jako reálné společnosti. Fiktivní firmy například odvádějí daně, zdravotní i sociální pojištění. Fiktivní firmy zakládají v ČR žáci odborné školy pod dohledem svého vyučujícího a ve spolupráci s Centrem fiktivních firem (CEFIF), které výuku ve fiktivní firmě koordinuje a které pro fiktivní firmy simuluje činnost všech úřadů. Do kurikula bývá fiktivní firma zařazována jako povinný, nepovinný nebo výběrový předmět, především pro žáky třetích a čtvrtých ročníků.

CEFIF

Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze, který pořádá OA Heroldovy sady Praha 10, se v březnu 2019 zúčastnilo 120 fiktivních firem z deseti zemí světa.

Některé členské dopravní nebo hotelové, ale i jiné odborné školy povinně provazují předmět podnikání fiktivní firmy s oborovou specializací – např. hotel nebo restaurace v hotelové škole. Zaměření firem je různé, žáci například provozují cestovní kanceláře, reklamní agentury, knihkupectví nebo cukrárny, další firmy prodávají krmivo pro zvířata, zahradní nábytek, oblečení nebo kosmetiku. Předměty podnikání odpovídají svou pestrostí reálnému světu.

Doba trvání činnosti fiktivní firmy je různá, záleží na škole. Některé školy ukončují fiktivní firmy s odchodem žáků do vyšších ročníků, jiné trvají dlouhodobě, některé dokonce již od roku 1992. Nejčastěji se jedná o kombinaci obou přístupů, někdy žáci „zdědí“ název fiktivní firmy po předchůdcích a změní si předmět podnikání.

Co se žák ve fiktivní firmě naučí

Každou fiktivní firmu tvoří čtyř- až patnáctičlenné týmy, žáci si sami volí obor činnosti podnikání, právní subjektivitu, produkty a služby, se kterými pak obchodují v rámci celé ČR, ale mohou i směrem do zahraničí.

CEFIF

Cílem výuky ve fiktivní firmě je propojit teoretické znalosti s praxí, naučit žáky dovednostem, které potřebují v reálném pracovním prostředí, trénovat jejich iniciativu, kreativitu a samostatnost. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat odpovědnost a zlepšovat měkké a také odborné dovednosti. Žáci se ve firmě naučí komunikovat se zákazníky, prezentovat výsledky firmy v českém a často i anglickém jazyce a také produkt propagovat – vytvářejí letáky, katalogy, propagační materiály i webové stránky. Fiktivní firmy jsou zároveň nástrojem pro výchovu k podnikavosti.

Prezentaci produktů a firem se žáci učí také účastí na regionálních nebo mezinárodních veletrzích, kde si vyzkoušejí i to, jak uspět ve srovnání s konkurencí. Firmy na veletrzích obchodují jak mezi sebou, tak i se zákazníky z řad návštěvníků veletrhu. Dalším přínosem veletrhu je i sbírání inspirace od sebe navzájem, ověření si svých nápadů v praxi a třeba i síťování učitelů. Součástí veletrhů jsou i soutěže – např. o nejlepší stánek, o nejzdařilejší katalog, prezentaci firmy, nejlepšího prodejce.

Spolupráce fiktivní a reálné firmy

Některé fiktivní firmy spolupracují s reálnou firmou, prodávají výrobky reálné firmy, poskytují její služby, nesou její jméno nebo svým jménem sponzora připomínají. Jde o oboustranně výhodnou spolupráci – žáci se seznámí s chodem reálné firmy, na oplátku dostávají propagační předměty, rady a někdy i technickou a materiální pomoc od partnerské firmy pro svou činnost.  

Pro reálné firmy má spolupráce s fiktivní firmou také mnoho výhod. Mohou touto cestou získat dobře připravenou pracovní sílu a spolupráci využít i jako trénink budoucích zaměstnanců, kteří se rekrutují z řad žáků fiktivní firmy, nebo snížit náklady na vyhledávání nových zaměstnanců i čas nutný na jejich zapracování. Spoluprací se žáky má reálná firma možnost také volně otestovat průzkum trhu pro nové výrobky a může se také vyvarovat chybného umisťování nových pracovníků. Příkladem je firma Develop Most, kde se shoduje nejen název fiktivní i reálné firmy, ale také předmět podnikání.

CEFIF

Nejlepší žáci z kvalitních firem dostanou certifikát

Zhruba pro čtvrtinu nejlepších žáků z těch firem, které splní předem daná kritéria, může učitel požádat CEFIF o udělení certifikátu o práci ve fiktivní firmě. Škola má přitom možnost formulovat text, který chce žákům na certifikát přidat (např. „žák XY pracoval s vynikajícími výsledky na pozici ředitele firmy“). Mezi kritéria pro udělování certifikátu patří např. celková minimální hodinová dotace předmětu fiktivní firma v rozsahu tří týdenních vyučovacích hodin celkem za dobu vzdělávání nebo účast firmy na dvou regionálních nebo jednom mezinárodním veletrhu fiktivních firem. Podrobné informace o udělení certifikátu najdete na http://archiv-nuv.npi.cz/p/centrum-fiktivnich-firem/certifikaty-cefif.

CEFIF, které je součástí Národního ústavu pro vzdělávání, koordinuje výuku ve fiktivní firmě na školách, simuluje činnosti živnostenského a finančního úřadu, obchodního rejstříku, zdravotní, sociální a komerční pojišťovny a mnoha dalších institucí, a to prostřednictvím portálu https://cefifportal.nuv.cz/. Pracovníci CEFIF dále připravují metodické školení pro vyučující a poskytují i individuální konzultace, zavolat jim mohou i samotní žáci. Centrum také podporuje organizátory veletrhů fiktivních firem. Při hodnocení výstupů žáků CEFIF dbá na kvalitu práce fiktivních firem – např. podání úřadům CEFIF, zpracování podkladů pro banku, při veletrzích a soutěžích pořádaných CEFIF. Na každém veletrhu dostávají zúčastněné fiktivní firmy zpětnou vazbu ke své práci.