Infoabsolvent

Název projektu

Infoabsolvent - interaktivní internetový informační systém ISA+ (Informační Systém o uplatnění absolventů škol)

 

Doba trvání a realizace projektu

Infoabsolvent je jedním z výstupů projektů VIP Kariéra (2005-2008) a VIP Kariéra II – KP (2010-2015)

Web

www.infoabsolvent.cz

 

Hlavní charakteristika, cíle a přínos projektu

Web www.infoabsolvent.cz  nabízí informace o vzdělávací nabídce školy, řadu výstupů z analýz a šetření připravovaných pravidelně Oddělením analýz Národního ústavu pro vzdělávání z oblasti nezaměstnanosti absolventů škol, připravenosti a uplatnění absolventů v praxi i v terciárním vzdělávání a také uplatnění zdravotně postižených žáků.

Infoabsolvent obsahuje také multimediálního průvodce volbou povolání, který pomáhá žákům při rozhodování o celkové profesní a vzdělávací orientaci. Průvodce je  doplněn kvízem, který žáka vede k přemýšlení o vlastních zájmech a předpokladech pro výkon různých povolání, zvažování informací a faktorů, které jsou při rozhodování o budoucí profesi velmi důležité. Poslední sekcí je podpůrný informačně poradenský modul určený primárně žákům středních škol. V něm mohou nalézt informace, rady a doporučení ti, kdo mají nejrůznější problémy při studiu, nacházejí se v rozličných problémových situacích, příp. jim dokonce hrozí předčasné ukončení studia. Jsou zde i autentické příběhy a zkušenosti studentů. Pro zlepšení využitelnosti systému ISA v práci výchovných/kariérových poradců a při výuce tematických celků.

 

Návaznost projektu na EQAVET a kvalitu v odborném vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání již řadu let provádí pravidelná šetření, která naplňují ukazatele kvality EQAVET (Ukazatel č. 3 Míra účasti v odborné vzdělávání (OV), atd. č. 4 Míra dokončení programu, č. 5 Míra uplatnění účastníků programů OV, č. 6 Využití získaných dovedností na pracovišti, č. 7 Míra nezaměstnanosti).

Související studie jsou k dispozici na webu Infoabsolvent v sekci publikace.

 

Výstupy projektu

Každoročně vydávaná publikace Přechod absolventů středních škol na trh práce přináší informace o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Většina údajů vychází z počtu nezaměstnaných absolventů k 30. dubnu 2018, přičemž pozornost je věnována zejména poslední vlně absolventů (tzn. absolventů z června 2017). Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol je analyzována jak na úrovni kategorií vzdělání, tak i na úrovni skupin oborů v rámci jednotlivých kategorií. K dispozici je také rozbor nezaměstnanosti absolventů z hlediska profesní skladby. Publikace obsahuje údaje o nezaměstnanosti absolventů na krajské úrovni a je doplněna rovněž o komparaci nezaměstnanosti mladých lidí s celkovou, a to na základě údajů z Výběrového šetření pracovních sil 2017.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2018