Je potřeba u žáků rozvíjet sebehodnotící a prezentační dovednosti, portfolio to umožňuje

Střední odborná škola pro administrativu v EU, Horní Počernice má zkušenost s portfoliem v papírové podobě i s e-portfoliem. Do ověřování se zapojili žáci 3. ročníků všech oborů školy: provoz diplomatických služeb, právní administrativa, mediální komunikace, řízení lidských zdrojů, bankovnictví. K tvorbě e-portfolia používá škola MS Teams. Práce s portfoliem umožňuje žákům rozvoj kritického myšlení, schopnost analýzy, syntézy i hodnocení, rozvíjí jejich schopnost zhodnocení relevantnosti získaných vědomostí a dovedností při studiu a úvahy nad jejím použitím v praxi. Do projektu se zapojily obě výchovné poradkyně, jedna je ve škole zároveň kariérovou poradkyní. Jako možnou vidí zástupkyně školy práci s portfoliem v hodinách odborných předmětů. 

Střední odborná škola pro administrativu v EU, Horní Počernice 

Mgr. Petra Bergmannová, Ing. Monika Skopalíková, Mgr. Markéta Súkeníková

www.skolaeupraha.cz


Jaké máte zkušenosti s e-portfoliem? Pracovali jste s portfoliem už před zapojením do pilotáže?
Ano, máme zkušenosti s prací s portfoliem papírovou formou. Žáci druhého a třetího ročníku absolvují povinné praxe a v jejich rámci vytvářejí portfolia, která obsahují několik dokumentů: životopis, motivační dopis, obojí v češtině i angličtině, organizační strukturu instituce nebo firmy, hodnocení zaměstnavatele, dále pracovní deník a také studentovu reflexi praxe. Portfolio z praxe hodnotí učitelé odborných předmětů a hodnocení se započítává do klasifikace příslušného pololetí, standardně 2. pololetí druhého, resp. třetího ročníku. Pro hodnocení portfolia máme interně vytvořená hodnoticí kritéria formální i obsahové stránky. Žáci oboru mediální komunikace vytvářejí průběžně během celých čtyř let své „e-portfolio“, kam vkládají fotografie, filmy, spoty, videoklipy, webové stránky, reklamní bannery, žurnalistické práce apod. 
V jakých oborech a ročnících žáci e-portfolio používají?  Kolik žáků jste do ověřování zapojili?
Portfolia si tvořili žáci třetího ročníku napříč všemi obory – provoz diplomatických služeb, právní administrativa, mediální komunikace, řízení lidských zdrojů, bankovnictví. Žáci jsou ve věku 17–18 let. Žáci si vytvářeli svá portfolia převážně na základě získaných znalostí a praktických dovedností, k jejich tvorbě využívali především materiály, které vytvářeli jako součást výuky.  Portfolia nebyla využívána přímo ve výuce, přispěla k tomu jistě i koronavirová situace. 
Měli jste konkrétní potřeby a očekávání při práci s e-portfoliem ve výuce na vaší škole?
E-portfolio vnímáme jako velmi užitečnou záležitost zvláště uplatnitelnou na odborných školách. Budou-li žáci vedeni k samostatné práci na portfoliu v průběhu roku, umožní to roční závěrečnou komparaci získaných poznatků a dovedností a jejich výběru. Tímto je podporováno kritické myšlení, peer-learning a schopnost sebereflexe. E-portfolio vnímáme pozitivně především pro samotné žáky. Umožní jim vytvořit portfolio z odborných informací, dokumentů a poznatků z jejich profilového zaměření. Vše budou mít k dispozici přehledně na jednom místě. V případě rozšiřování svých znalostí a dovedností mohou vše už známé v portfoliu snadno nalézt a navázat novými informacemi. V portfoliu se mohou zaměřit na předměty, které je baví nejvíce. Toto zaměření by jim mohlo pomoci ve volbě vysoké školy. 
Jaké jsou hlavní výhody, cíle a využití e-portfolia pro vaše žáky?
Jako možné vnímáme rozšíření současného papírového portfolia z praxí (2. a 3. ročníky). Pozitivní stránkou portfolia je nepochybně utřídění získaných znalostí a dovedností, navázání na ně novými poznatky, rozšíření stávajících dovedností, a to napříč všemi předměty, ale také vlastními zájmy. 
Jaké pedagogické funkce plní e-portfolio na vaší škole?
V rámci stávající pedagogické praxe vnímáme, jak potřebné je rozvíjet sebehodnotící a prezentační dovednosti u žáků. Přeplněné RVP, potažmo ŠVP neumožňují příliš často tyto dovednosti rozvíjet. U nás ve škole ale vyučujeme některé předměty, jejichž cílem je právě rozvoj těchto dovedností. Je to např. rétorika, komunikační strategie, kultura osobního projevu, prezentační dovednosti. V rámci těchto předmětů by jistě bylo možné portfolia prezentovat, vzájemně je hodnotit, navrhovat případná vylepšení nebo motivovat další žáky k jejich vedení.  
Jaké jste zvolili digitální prostředí pro tvorbu e-portfolia a proč? Zjistili jste, jaké má výhody a nevýhody?
Zvolili jsme platformu MS Teams  kvůli jejímu snadnému a přehlednému využití v online výuce. Studenti s touto platformou umějí dobře zacházet. MS Teams umožňuje bezproblémovou komunikaci učitel - žák, „instant messaging“ a „video call“.  Každá garantka založila svůj tým, jednotliví studenti měli každý svůj kanál, v němž si mohli přehledně a podle vlastních představ uspořádat svá portfolia prostřednictvím složek, které lze bez problémů aktualizovat, doplňovat, vytvářet nové, přesouvat mezi nimi materiály. Zároveň MS Teams umožňuje členům týmu nahlížet do portfolií ostatních, a tak se nechat inspirovat. Jako zásadní kvalitu jsme vnímali možnost pořádat společné schůzky, které, jak se ukázalo, byly nejdůležitějším motivačním faktorem při tvorbě portfolií. 
Nevýhodou, na kterou poukázali sami studenti, je to, že po ukončení studia a zrušení školního účtu budou tato portfolia studentům nepřístupná. Tuto otázku ale budeme řešit společně s našimi IT pracovníky. Cílem je „přestěhovat“ celé portfolio najednou bez nutnosti „přetahovat“ složky/soubory po jedné. 
Můžete popsat, jak konkrétně pracujete s e-portfoliem v hodinách? Jak by se s ním dalo ještě pracovat? 
Během vyučovacích hodin jsme s portfolii zatím nepracovali, a to nejen kvůli distanční výuce, ale také proto, že jsme zatím nenašli cestu a důvod jejich využití ve výuce. Co není, může být. Umíme si představit, že by svá portfolia prezentovali zúčastnění studenti svým spolužákům, případně spolužákům z nižších ročníků, pokud by v nich viděli nějakou perspektivu, užitek. 
Práci na portfoliu vnímáme spíše jako dlouhodobou individuální práci, samozřejmě do určité míry umožňující online spolupráci na úrovni student – student / student - učitel, nicméně pro běžné využití v hodinách v průběhu roku nevidíme velký smysl. Naopak zásadní význam spočívá v tom, že e-portfolio umožňuje závěrečné roční / půlroční shrnutí a porovnání výsledků mezi studenty.  
Jako možnou vidíme práci s portfoliem v hodinách odborných předmětů, kdy by studenti, kteří si portfolio vedou, představili, co považují za zásadní a důležité z daného oboru, předmětu nebo období. Jednou z možností využití by mohla být i diskuze studentů nad podklady z portfolia ve třídě nebo mezi těmi, kdo portfolia vytvářejí. Pokud by si svá portfolia vedli všichni studenti, což by po našich zkušenostech z projektu bylo organizačně, časově i personálně velmi náročné, mohlo by být jejich využití i při výuce pravděpodobně širší. Pokud ale vedou svá portfolia jako v našem případě tři žáci ze třídy, je jejich využití při hodinách téměř nereálné. 
Co se žáci při práci s portfoliem naučili? Jaké dovednosti žáků může práce s e-portfoliem rozvíjet? 
Portfolia umožňují zcela jednoznačně rozvoj kritického myšlení - schopnost analýzy, syntézy i hodnocení. U žáků se rozvíjí schopnost zhodnocení relevantnosti získaných vědomostí a dovedností při studiu a úvahy nad jejím použitím v praxi, v dalším životě, během studia na vysoké škole. Zároveň se přirozeně rozvíjejí digitální kompetence, neboť celé portfolio je vedeno v elektronické podobě. U žáků se rozvíjejí i schopnosti uceleně a správně se vyjadřovat, uspořádat informace za delší časový úsek, třídit přehledně informace, pracovat s nimi, propojovat je, například napříč jednotlivými předměty. 
Zapojili se do ověřování e-portfolia na vaší škole i další kolegové, např. kariéroví poradci nebo mimo školu zástupci zaměstnavatelů, s kterými vaše škola spolupracuje? 
Do projektu jsou zapojeny obě výchovné poradkyně, jedna je ve škole zároveň kariérovou poradkyní.  Další kolegy budeme informovat po ukončení pilotáže; garantky sdělí své poznatky a případné doporučení k využívání portfolia na pedagogické radě. Možné by bylo informovat firmy a instituce, kam chodí naši studenti na praxi. Mohli by tam svá portfolia nebo jejich část ukázat a jejich prostřednictvím rychle předvést své schopnosti a dovednosti. 
Budete na vaší škole pracovat s e-portfoliem i v dalším školním roce? 
Předpokládáme návaznost nebo pokračování, případně využití při vstupu na vysokou školu nebo do praxe. S touto vizí jsme volili studenty třetího ročníku, kteří budou příští rok maturovat.