Kurz pro instruktory praktického vyučování

11. 12. 2018 Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) pořádá od roku 2015 školení pro lektory, kteří dále školí instruktory praktického výcviku ve firmách, jež se školami spolupracují. Školení absolvovalo do konce roku 2018 již 100 lektorů ze 40 institucí, kteří dále proškolili více než 1100 instruktorů praktického výcviku.

Jedná se zejména o zaměstnance firem Barum Continental, Dopravního podniku města Brno, Dopravního podniku hl. m. Prahy, Škody Auto, TOS Varnsdorf a Třineckých železáren, ale také např. Metrostavu.

Od poloviny roku 2017 stoupá zájem o proškolení lektorů ze strany firem či regionálních hospodářských komor. To byl i případ Jihočeské hospodářské komory, která tak reagovala na potřebu textilních firem v regionu a podařilo se jí vyškolit instruktory strakonických a píseckých firem, protože praktická příprava žáků v roce 2017/2018 nově otevřeného tříletého oboru Výrobce textilií probíhá výlučně na pracovištích.

Jak a proč kurz upravit podle svého

Hlavním cílem kurzu pro instruktory je získat pedagogické dovednosti při práci se žáky, aplikace psychologických aspektů a také orientace v organizaci praktického vyučování ve střední odborné škole. Důraz je kladen i na to, aby se instruktoři seznámili s pedagogickými dokumenty školy (školní řád, školní vzdělávací program atd.).

Kurz je koncipován na celkových 40 hodin: z toho 16 tvoří prezenční studium, 8 hodin praktický nácvik, 14 hodin samostudia a zbylý čas tvoří závěrečný test. Školy a další instituce, které si kurz pro instruktory od NÚV přebírají, jej mohou upravit podle svých potřeb, ovšem při respektování charakteru, návaznosti jednotlivých dnů a délky kurzu.

Praktický nácvik, kterému je v kurzu pro instruktory věnováno dohromady 8 hodin, se může uskutečnit jak na pracovišti firmy, tak ve školních dílnách. Realizaci ve školních dílnách volí nyní 37,5 % respondentů. Ve školních dílnách totiž může učitel odborného výcviku zástupcům firem ukázat, jak má vypadat nástup žáků, kontrola oděvu, představení cíle konkrétního dne, zadávání úkolu a hodnocení výkonu žáka. S některými informacemi se budoucí instruktoři setkali poprvé, protože ve firmě na to důraz kladen není.

Zpětná vazba pro instruktora i pro žáka

Dalších 14 hodin kurzu je věnováno samostudiu, při kterém účastníci zpracují zadaný úkol a připraví se na závěrečný test. Instruktoři si mohou vybrat, zda si doma zpracují přípravu na jeden učební den (výukovou jednotku) nebo týdenní tematický plán. Smyslem těchto úkolů je, aby si instruktor uvědomil, že je potřeba pracoviště připravit a stanovit si cíle a prostředky, jimiž těchto cílů dosáhne.

Lektor kurzu pak instruktorům při závěrečném setkání musí poskytnout zpětnou vazbu. Ta je jedním z klíčových okamžiků kurzu. Cílem je ukázat budoucímu instruktorovi, proč je konstruktivní zpětná vazba a hodnocení tak důležité pro hodnoceného i hodnotitele. Řada žáků, s nimiž se instruktoři na pracovištích setkávají, nemá studijní předpoklady, někteří z nich jsou však manuálně zruční a dobrým vedením je možné je dovést ke zdárnému dokončení studia a zároveň jim vštěpit správné návyky i lásku k danému oboru. Právě na instruktory (či mistry) absolventi velmi často vzpomínají, protože pro ně byli autoritou a do profesního života je uvedli právě oni.

K přípravě na závěrečný test jsou k dispozici jak prezentace, tak skripta, ale také pracovní listy, díky nimž je možné průběžně ověřovat získané poznatky. Závěrečný test se skládá z celkem 38 otázek. Za úspěšného absolventa kurzu považujeme takového, který správně odpoví na 85 % otázek.

Instruktorům praktického vyučování se věnuje rovněž jedno z kritérií pro studijní a pracovní podmínky, a to kritérium č. 3 Učitelé, školitelé a instruktoři.