Kvalitní škola

kvalita.png Kvalitní škola je příkladem nástroje na podporu kvality vzdělávání na národní úrovni, kterou vyvinula Česká školní inspekce (ČŠI). Popisy kritérií, která jsou v souladu s principy EQAVET, umožňují ředitelům škol posoudit, nakolik jejich škola odpovídá v oblastech i v jednotlivých kritériích popisovanému žádoucímu stavu. Sami tak mohou zjistit, jak si jejich škola vede a kde má největší prostor pro zlepšení.

MŠMT schválilo v roce 2016 model „kvalitní školy“ ČŠI a spolu s ním i modifikovaná kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, která reflektují tu nejvyšší, tedy výbornou úroveň. Podle těchto kritérií byly školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku poprvé hodnoceny od školního roku 2015/2016. Kritéria jsou i nadále před začátkem nového školního roku aktualizována a schvalována poradou vedení MŠMT.

Kritéria kvalitní školy jsou zpracována v modifikacích pro jednotlivé úrovně škol – mateřské školy, základní školy, střední školy – gymnázia, střední odborné školy, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, školní družiny a školní kluby, domovy mládeže, domovy mládeže se školou a internáty, střediska volného času, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, dětské domovy se školou a střediska výchovné péče a pro školská poradenská zařízení. Jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce, ale lze s nimi pracovat také v rámci autoevaluce jednotlivých škol a školských zařízení a využít je lze i pro potřeby hodnocení prováděné zřizovateli.

Kritéria kvalitní školy jsou uskupena do šesti základních oblastí:

  1. Koncepce a rámec školy
  2. Pedagogické vedení školy
  3. Kvalita pedagogického sboru
  4. Výuka
  5. Vzdělávací výsledky žáků
  6. Podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti)

Na znění jednotlivých oblastí jsou pak navázána hodnoticí kritéria a také jejich popisy, které odpovídají nejvyšší možné úrovni naplnění daného kritéria.

Více informací o Kvalitní škole najdete na: https://www.csicr.cz/cz/Kvalitni-skola.

Kvalita vzdělávání v jednotlivých krajích ČR 23.9.2020

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce (ČŠI) se zabývá externím monitorováním kvality a výkonem nezávislé inspekční činnosti. ČŠI je orgánem s celostátní působností a je klíčovým partnerem Národního referenčního bodu pro zajišťování kvality (NRP EQAVET).

Prostřednictvím ČŠI je zajišťováno hodnocení vzdělávací soustavy v České republice v oblasti vzdělávání a školských služeb. ČŠI získává a analyzuje informace o vzdělávání v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, ale také ve školských zařízeních (např. školní jídelny, domovy mládeže) zapsaných do školského rejstříku. Externí evaluaci provádí také tam, kde se uskutečňuje praktické vyučování či odborná praxe.

ČŠI zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů (ŠVP) a akreditovaných vzdělávacích programů a jejich soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. Získává tak objektivní a široce využitelné informace o stavu a kvalitě vzdělávací soustavy v České republice.