Metoda vzájemného hodnocení přispívá ke kvalitě a porozumění

1. 7. 2020  V letech 2017–2019 vyzkoušelo několik národních referenčních bodů EQAVET metodu vzájemného hodnocení (peer review), v níž se uplatňují zásady Evropského referenčního rámce pro zajištění kvality EQAVET. Shrnutí z Chorvatska, Finska, Itálie, Rakouska, Slovinska a Slovenska přináší studie experta Giorgio Alluliho vydaná Sekretariátem EQAVET v roce 2019.

Studie Study on Peer Review and the work of EQAVET Network se zabývá také příklady využití peer review nejrůznějšími evropskými institucemi  (OECD, Evropská komise, OSN atd.). Metoda vzájemného hodnocení umožňuje cílené sdílení mezi odborníky, kteří se věnují podobnému nebo stejnému tématu, ideálně v jiných zemích. Při vzájemném hodnocení lze získat pohled i rady zvenčí a identifikovat tak slabá místa, ale také zdůraznit příklady dobré praxe a silné stránky.

Zkušenosti zapojených zemí ukazují, že metoda vzájemného hodnocení přispívá ke zlepšení zajišťování kvality, k budování důvěry a porozumění mezi zeměmi nebo institucemi. Velkým pozitivem je neformální přístup, který zároveň podporuje reflexi a ochotu věnovat se problematickým aspektům a navrhovat východiska. Určitá profesní slepota a zajeté koleje inovaci ani kvalitě neprospívají. Kolegiální hodnocení by mělo vytvořit taková doporučení, která škole pomohou při dalším nastavování cyklu kvality.

Metoda vzájemného hodnocení na Slovensku

Zajímavou zkušenost s peer review mají na Slovensku, kdy si tuto metodu vyzkoušelo již několik středních škol. Ve spolupráci Národního referenčního bodu a italské organizace Forma Azione bylo vyškoleno před dvěma lety prvních 16 hodnotitelů. Pilotáž proběhla v únoru 2018 na Střední škole strojnické v Bratislavě, kde se vedení školy soustavně snaží zavádět inovace v odborném vzdělání i ve využívání nástrojů pro zajištění kvality.

Po těchto zkušenostech a informační kampani se podařilo zkušenost přenést peer review jako nástroje pro zajišťování kvality na úroveň zřizovatele, tedy kraje. Prvním krajem, kde se peer review koná na podnět zřizovatele, je Trenčianský samosprávný kraj. Jeho vedení podepsalo v lednu 2020 memorandum o spolupráci při zavádění metody peer review se ŠIOV (Štátný inštitút odborného vzdelavania).

V průběhu letošního roku se budou k ověřování přidávat další školy, zkušenost doposud získalo Gymnázium v Dubnici nad Váhom a Střední průmyslová škola strojnická v Povážskej Bystrici. Školení budoucích koordinátorů kvality na školách a hodnotitelů (peer) provádí na Slovensku Národní referenční bod EQAVET, které pro tyto účely připravilo dva certifikované kurzy určené učitelům nebo zaměstnancům školy, kteří se budou vzájemným hodnocením zabývat.

Více informací o slovenské zkušenosti: https://okvalite.sk/dokumenty-k-peer-review/

Více informací o metodě „peer review“ najdete v článku Aktivity vzájemného učení a hodnocení.