Národní soustava kvalifikací

Název projektu

Národní soustava kvalifikací (NSK)

 

Doba trvání a realizace projektu

Od roku 2006

 

Web

www.narodnikvalifikace.cz

 

Hlavní charakteristika, cíle a přínos projektu

Národní soustava kvalifikací (NSK) je veřejně dostupný registr profesních kvalifikací a jejich kvalifikačních a hodnoticích standardů. Součástí NSK je sada úrovní (rámec) pro tyto kvalifikace, která obsahuje osm úrovní srovnatelných s úrovněmi Evropského rámce kvalifikací. Zásadním dokumentem pro legislativní začlenění NSK je zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění novely č. 53/2012 Sb.

Hlavním cílem přijetí zákona bylo umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány jejich skutečné znalosti, dovednosti a způsobilosti bez ohledu na to, jak a kde je získali (ve škole, v kurzu, v praxi, samostudiem aj.). Podstatná není vzdělávací cesta (tj. její délka či typ navštěvované školy), ale to, co jedinec zná, čemu rozumí a co je schopen vykonávat. Důležité je, zda všechny standardem stanovené výsledky učení prokáže u zkoušky. 

 

Návaznost projektu na EQAVET a kvalitu v odborném vzdělávání

V průběhu zavádění NSK byly vytvořeny nástroje k zajištění kvality procesů tvorby standardů a procesů ověřování a uznávání profesních kvalifikací. Tyto nástroje byly popsány a průběžně předávány prostřednictvím metodik, školení či elektronické podpory cílovým skupinám (zejména tvůrcům standardů v NÚV, zástupcům sektorových rad a pracovních skupin, dále pak autorizovaným osobám a autorizujícím orgánům). 

Revize standardů profesních kvalifikací je významným nástrojem zajišťování kvality v naplňování a vývoji NSK. Část informačního systému NSK, s níž mohou pracovat její tvůrci, navíc obsahuje pro všechny revidované standardy profesních kvalifikací (ve vazbě na metodický list) nový prostředek zajišťování kvality, jímž je soubor/formulář zachycující stručný popis důvodů a charakteru prováděných revizí standardů profesních kvalifikací. To představuje významný potenciál pro zlepšování „pootočením dalšího kola“ cyklu zajišťování kvality.

NSK zároveň naplňuje ukazatel kvality č. 9 Mechanismy zjišťování potřeb trhu práce a navrhování změn v programech odborného vzdělávání a také některé orientační deskriptory na úrovni systému:

  • Jsou stanoveny standardy a pokyny pro hodnocení, validaci a certifikaci kompetencí jednotlivců.
  • Pro určení potřeb odborné přípravy byly stanoveny mechanismy a postupy.
  • Příslušné zúčastněné subjekty se podílejí na stanovování cílů odborného vzdělávání a přípravy na různých úrovních.

 

Výstupy projektu

K srpnu 2018 bylo:

  • 195 000 úspěšně složených zkoušek – držitelů osvědčení,
  • 1253 standardů schválených MŠMT a zveřejněných v informačním systému NSK
  • 1 000 autorizovaných osob,
  • asi 1 400 firem využívajících NSK v personální praxi.