Nová výzva OP VVV umožní v krajích zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání

31. října 2019 byla zveřejněna Výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II., která podporuje zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů. O dotaci mohou požádat kraje v termínu od 31. října 2019 do 31. května 2021. Na výzvu jsou alokovány zdroje ve výši 3 650 000 000 Kč.

Formou vzdělávání, mentoringu a síťování budou díky nové výzvě podpořeni pedagogičtí pracovníci,  vedoucí pedagogičtí pracovníci i střední management škol. Důraz je kladen také na zvýšení kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v regionu s vazbou na zaměstnavatele. S cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání výzva podpoří i aktivity vedoucí k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem.

Podpora zahraničních mobilit pedagogických pracovníků

V rámci aktivity 7 Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů mohou kraje čerpat prostředky na zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení (aktivita 7a). Informace o možnostech zahraničních mobilit a praktické rady k zajištění kvality těchto výjezdů najdete v článku Získejte zkušenosti v zahraničí na webu www.eqavet.cz.

Podrobné informace o výzvě najdete na webu Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání.