Nová závěrečná zkouška

Název projektu

Nová závěrečná zkouška – Jednotné zadání závěrečné zkoušky v učebních oborech

Doba trvání a realizace projektu

2006-2014

Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala postupně od roku 2005 v rámci projektů Kvalita I. Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2 s využitím prostředků ESF.

 

Web

http://archiv-nuv.npi.cz/t/nzz

 

Hlavní charakteristika, cíle a přínos projektu

Od školního roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015. Došlo tak k posílení srovnatelné náročnosti závěrečné zkoušky v daném oboru vzdělání a přitom zůstala zachována přiměřená míra autonomie škol při začleňování vlastních podmínek, potřeb a specifik do obsahu závěrečné zkoušky. Po celou dobu jejího vývoje probíhalo rozsáhlé ověřování ve školách. Jeho výsledky vnesly do nové závěrečné zkoušky mnohá upřesnění a změny.

Zkoušky od srpna 2014 zabezpečuje Národní ústav pro vzdělávání, financování MŠMT. Závěrečná zkouška má mezi evaluačními procesy nezastupitelnou roli, neboť finálně rozhoduje o tom, zda žákovi bude, či nebude přiznáno dosažení odborné kvalifikace. Proto musí zohledňovat aktuální potřeby odborného vzdělávání a reflektovat vývoj a uplatňování nových evaluačních prostředků a nástrojů.

I přes legislativní ukotvení se závěrečná zkouška neustále vyvíjí. Jde zejména o změny technických podmínek zabezpečujících zprostředkování obsahu závěrečné zkoušky školám a také organizačních podmínek realizace vlastní zkoušky ve škole. Průběžně se také upravuje a aktualizuje obsah zkoušky v jednotlivých oborech vzdělání, a to v návaznosti na vývoj profesí, ke kterým obory směřují.

Obsah jednotného zadání navrhují učitelé z odborných škol, kteří usilují o její praktický a teoreticko-aplikační charakter. Učitelé vytvářejí obsah zadání tak, aby zohlednili reálné vzdělávací potřeby žáků. Obsah jednotného zadání v jednotlivých oborech posuzují odborníci z praxe a je vytvářen s využíváním kvalifikačních standardů kvalifikací, k nimž obory směřují. Praktická část zkoušky může rovněž proběhnout na pracovišti firmy.

Závěrečná zkouška zohledňuje potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (více než 70 % v oborech EQF 2), a to uzpůsobením podmínek konání závěrečné zkoušky (např. prodloužením času, přítomnost asistentů, chatování u ústní zkoušky u žáků se sluchovým postižením atd.) nebo formální úpravou témat (zjednodušení formulací, přetvoření otázek s volnými odpověďmi na testy atd.).