Od zaměstnavatelů máme pozitivní ohlasy na názornost našeho e-portfolia

Vyšší odborná škola publicistiky Praha pracuje s portfoliem od roku 2007 a do ověřování e-portfolia se zapojili všichni studenti 1. až 3. ročníku oborů Faktografická rozhlasová a televizní tvorba a Publicistika. Od roku 2015 škola využívá Maharu, studenti se e-portfoliu věnují v rámci samostatné práce, ukládají do něj výstupy z hodin, odevzdávají jeho prostřednictvím vypracovaná zadání. Z výstupů z profesních dílen sestavují v Mahaře tematické bloky a jejich prostřednictvím se obracejí na garanty jednotlivých zaměření a ucházejí se o místo v jejich ateliéru. Díky práci s portfoliem dochází u studentů k významnému rozvoji digitálních a kreativních dovedností.

VOŠ Publicistiky, Praha 

Dominik Fellner

www.vosp.cz


Jaké máte zkušenosti s e-portoliem? Pracovali jste s portfoliem už před zapojením do pilotáže?

Vyšší odborná škola publicistiky pracuje s proměnlivými formami portfolia od roku 2007. V první etapě se jednalo zejména o zapojení kolaborativních, agregačních a archivačních nástrojů z dílny Google Apps, a to díky zapojení do projektu Digifolio (Commenius), jehož se účastnil jeden z pedagogů. Šlo především o možnost shromáždit výstupy a poznatky na jednom místě, o jejich strukturaci, sdílení a export dle potřeb studenta. Zároveň se jednalo o databázi pro online publikace studentských výstupů s ohledem na mediální orientaci studia na VOŠP.

S příchodem Moodlu se rozšířily možnosti zapojení studentů do digitální podpory výuky. Moodle je nicméně převážně jednostranný nástroj, zejména pokud jde o aktivní práci studenta s obsahem. Student nemůže své výstupy organizovat, prezentovat v logických celcích atd. Proto jsme v roce 2015 sáhli po Mahaře, která dává studentům naprostou svobodu ve zpracování a nakládání s obsahem, má logickou i technickou vazbu na Moodle (spolupracující tým vývojářů) a lze ji provozovat lokálně.

V jakých oborech a ročnících žáci e-portfolio používají? Kolik žáků jste do ověřování zapojili?

Portfolio používají ve škole všichni studenti 1. až 3. ročníku ve věku 19 až 23 let. Náš obor vzdělání je Faktografická rozhlasová a televizní tvorba (8243N09) a Publicistika (7242N02). Práce s portfoliem je začleněna do sylabu povinného předmětu ICT a Média, který studenti mohou absolvovat zkraje 1. ročníku, nejpozději však v jeho průběhu.

Měli jste konkrétní potřeby a očekávání při práci s e-portfoliem ve výuce na vaší škole?

Citelně nám chyběla možnost nabídnout studentům prostředí, ve kterém si mohou organizovat výstupy své práce, promýšlet plán osobního i profesního rozvoje a připravovat prezentační sestavy pro jednotlivé moduly.

Co se vám v práci s e-portfoliem osvědčilo?

V rámci všech modulů studenty motivujeme k odevzdávání prací prostřednictvím portfolia. V některých předmětech je to povinností, jinde doporučené. V první ročníku studenti absolvují stručný úvod do všech zaměření, které škola nabízí, a v dalších ročnících se poté věnují vybranému zaměření a specializaci. Na konci prvního ročníku se v rámci tzv. ročníkové práce rekapitulují si to, co absolvovali, a prostřednictvím svého portfolia dělají shrnutí svých nabytých dovedností, rozvoje kompetencí a samozřejmě i osobních pocitů z jednotlivých zaměření. Z výstupů z profesních dílen sestavují v Mahaře tematické bloky a jejich prostřednictvím se obracejí na garanty jednotlivých zaměření a ucházejí se o místo v jejich ateliéru. Tento sebereflektivní proces je velmi užitečný jak pro studenty samotné v uvědomění si svých cílů, silných i slabých stránek a motivací, tak i pro vyučující, kteří mohou studenty lépe vést, přidělovat jim správné týmové role a poskytovat jim zpětnou vazbu při dalším kvalifikačním rozvoji. Při sestavování podkladů pro absolventskou práci je portfolio logickou součástí poznámkového aparátu, zdrojem informací i případových studií.

Jaké jste zvolili digitální prostředí pro tvorbu e-portfolia a proč? Zjistili jste, jaké má výhody a nevýhody?

Zvolili jsme Maharu. S Maharou měl předchozí osobní zkušenost koordinátor vzdělávacího programu na VOŠP, který ji využil při tvorbě sekce Digitálního portfolia na portálu RVP.cz a tuto zkušenost využil při implementaci Mahary na naší škole. Mahara má velmi mnoho společného s Moodlem. Vývojáři obou produktů úzce spolupracují, Mahara vznikla částečně jako prezentační a portfolijní nástroj k Moodlu, vytváří tedy společné pracovní prostředí s pracovním názvem Mahoodle. Maharu je možné lokálně instalovat, máme tedy plnou kontrolu nad její funkčností, aktualizací a nastavením. Zároveň umožňuje export své části nebo celku, student si tedy může kdykoliv svá data přenést jinam a pokračovat v tvorbě svého profesního portfolia, např. v LinkedIn.

Mahara v sobě kombinuje CMS, sociální síť a online archiv. Umožňuje pracovat ve skupinách na společných projektech, má velmi dobře nastavený systém sdílení a hierarchie vlastnictví. Umožňuje import obsahu třetích stran a podporuje multimedialitu, což je pro naše obory vzdělání klíčové.

Můžete popsat, jak konkrétně pracujete s e-portfoliem v hodinách?

Zatím jsme portfolio nepoužívali při práci v hodinách. Studenti se mu věnují v rámci samostatné práce, ukládají do něj výstupy z hodin, odevzdávají jeho prostřednictvím vypracovaná zadání. Je běžné, že při skupinovém vyhodnocení a zpětné vazbě student v hodině své portfolio otevře a nasdílí výstup, ale pokud by otevřel např. přílohu mailu, mělo by to stejný efekt.

Co se žáci při práci s portfoliem naučili? Jaké dovednosti žáků může práce s e-portfoliem rozvíjet?

Díky práci s portfoliem dochází u studentů k významnému rozvoji digitálních a kreativních dovedností.

Zapojili se do ověřování e-portfolia na vaší škole i další kolegové, např. kariéroví poradci nebo mimo školu zástupci zaměstnavatelů, s kterými vaše škola spolupracuje?

Mezi lety 2015–2018 jsme Maharu, resp. samotný koncept portfolia, využili při realizaci projektu Erasmus+ zaměřeného na integraci principů ECVET a EQAVET do digitální verze „tovaryšské knížky“, která by umožnila lepší mezinárodní spolupráci na poli odborného vzdělávání a přípravy i pracovní mobility. Portfolio sloužilo mj. jako strukturovaná ilustrace dosavadního profesního rozvoje i jako referenční rámec za použití OpenBadges coby digitálního puncu kvality od předchozích zaměstnavatelů i evidenci předchozího vzdělávání všeho typu. Na projektu se podíleli partneři z obdobného typu škol z Velké Británie a Belgie a také řada mediálních společností (ČRo, Impuls, BBC, Sky News a další). Všichni ocenili možnosti, které kombinace portfolio, ECVET a OpenBadges nabízejí.

Od zaměstnavatelů, které oslovují naši studenti při výkonu odborné praxe (zejm. mediální domy), máme další pozitivní ohlasy na názornost, kterou portfolio nabízí namísto tradičního textového CV.

Budete na vaší škole pracovat s e-portfoliem i v dalším školním roce?

Do budoucna plánujeme plnou provázanost Mahary a Moodlu včetně implementace monitoringu kompetencí, možnosti interaplikačního hodnocení a provázání interních odznaků kvality.