P-KAP

Název projektu

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

 

Doba trvání a realizace projektu

2016-2021

 

Web

www.nuv.cz/p-kap

 

Hlavní charakteristika, cíle a přínos projektu

Cílem projektu P-KAP je přispět ke zvýšení kvality a úrovně strategického řízení vzdělávání prostřednictvím poskytování metodické podpory aktérů na úrovni krajů i jednotlivých škol.

 

Návaznost projektu na EQAVET a kvalitu v odborném vzdělávání

Posláním projektu je začlenit do praxe škol dlouhodobé plánování jako nástroj ke kvalitnímu řízení a sladit vzdělávací politiku na úrovni školní, krajské i národní. Projekt tak naplňuje jeden ze střednědobých cílů komuniké z Rigy o vytváření mechanismů pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a vytváření zpětnovazební smyčky (cyklické zpětné vazby).

V říjnu a v listopadu 2018 proběhne druhá vlna dotazníkového šetření zaměřená na získání aktuálních dat o potřebách škol. První plošné šetření realizoval NÚV na přelomu let 2015 a 2016 na celkem 1398 školách s návratností 98 %. Navazující šetření rovněž vychází z požadavků operačního programu, je nově rozšířeno o tzv. volitelné oblasti podpory (ICT kompetence, Rozvoj výuky cizích jazyků, Čtenářská a matematická gramotnost). 

Vyplněný dotazník bude školám sloužit jako důležitý vstup pro přípravu či revizi školních akčních plánů a plánů aktivit. Je pro školu současně povinnou podmínkou pro žádost o zapojení do plánované výzvy OP VVV (šablony II) a základem pro vyhodnocení projektové činnosti škol realizované v rámci již vyhlášené výzvy  (šablony I). Aktuální data o potřebách škol pak v agregované podobě slouží jako jedno z podstatných východisek k revizi a evaluaci jednotlivých krajských akčních plánů pro následující období. Pro ministerstvo představují důležitý podklad k vyhodnocení projektové činnosti škol realizované v předchozí výzvě v roce 2017.

Akční plánování zároveň naplňuje Kritéria kvalitní školy ČŠI. Jedná se zejména o kritérium 1 Koncepce a rámec školy, které říká, že kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. V kritériu 1.1. Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogové sdílejí a naplňují je uvedeno, že jasně formulovaná, srozumitelná a reálná koncepce a strategie rozvoje školy jsou zpracovány jako samostatné dokumenty. Stanovují vize a cíle, identifikují podmínky potřebné pro jejich dosažení, priority a kroky, které vedení a pedagogové plánují učinit pro dosažení vytyčených cílů v souladu se zásadami profesního vzdělávání a uplatnění absolventů na trhu práce a v občanských rolích. Škola průběžně sleduje a sbírá informace podstatné pro své další směřování (například právní změny, trendy ve vzdělávání, vývoj vzdělávací politiky, socioekonomické změny v regionu školy, demografická data a plány územního rozvoje regionu) a zohledňuje je v aktualizacích strategie a koncepce školy.

Akční plánování naplňuje také kritérium kvality EQAVET. Plánování odráží strategickou vizi, kterou sdílejí příslušné zúčastněné subjekty, a zahrnuje jasné cíle, opatření a ukazatele a k několik orientačních deskriptorů jak na úrovni systému (cíle odborného vzdělávání a přípravy jsou popsány s ohledem na střednědobé a dlouhodobé období a navazují na evropské cíle; příslušné zúčastněné subjekty se podílejí na stanovování cílů odborného vzdělávání a přípravy na různých úrovních), tak poskytovatele (jsou stanoveny a monitorovány jasné cíle; jsou jednoznačně rozděleny povinnosti při řízení a vývoji kvality; personál je od začátku zapojen do plánování, a to i s ohledem na vývoj kvality; příslušné zúčastněné subjekty se podílejí na procesu analýzy místních potřeb atd.)

Výstupy projektu

Do konce května 2018 vytvořilo 778 středních a vyšších odborných škol školní akční plán nebo plán aktivit rozvoje školy, což je více než polovina všech středních a vyšších odborných škol.