Partnerství a kvalita

Název projektu

Podpora rozvoje partnerství škol a podniků směřující ke zvyšování kvality odborného vzdělávání v České republice, zkráceně Partnerství a kvalita

 

Doba trvání a realizace projektu

Květen až říjen 2018

 

Web

http://archiv-nuv.npi.cz/partnerstvi-a-kvalita/projekt-partnerstvi-a-kvalita

 

Hlavní charakteristika, cíle a přínos projektu

Cílem projektu bylo podpořit partnerství škol a podniků v oblasti odborného počátečního a dalšího vzdělávání. Byla zmapována situace v oblasti partnerství škol a podniků, provedeny analýzy stávajícího stavu, nalezeny a popsány příklady dobré praxe v ČR i v rámci EU.

 

Návaznost projektu na EQAVET a kvalitu v odborném vzdělávání

V projektu byly analyzovány nástroje pro podporu partnerství doporučené na evropské úrovni (EQF, ECVET) a navrženy možnosti implementace v prostředí ČR. Jednou z klíčových aktivit projektu byla Analýza a popis vybraných faktorů ovlivňujících kvalitu odborného vzdělávání v České republice.

 

Výstupy projektu

Publikace nazvaná Kvalita odborného vzdělávání a role sociálních partnerů přináší informace o vývoji obecné metodiky zajišťování kvality a její aplikaci ve vzdělávání, o vývoji evropského referenčního rámce obsahujícího indikátory kvality a o možnostech jeho využití na úrovni národního vzdělávacího systému; zprostředkovává představu o rozdílech úrovně rozvoje sociálního partnerství v členských státech prostřednictvím popisu jeho specifik ve vybraných evropských zemích včetně ukázek, tzv. příkladů dobré praxe. Publikace přináší informace o spolupráci školské a zaměstnavatelské sféry v České republice z hlediska stávající legislativy ovlivňující partnerství škol a podniků a také předkládá návrhy a doporučení směřující k systematickému řešení problematiky podpory rozvoje partnerství škol a zaměstnavatelů při zajišťování kvality odborného vzdělávání v ČR.

Kvalita odborného vzdělávání a role sociálních partnerů (pdf)