1. Písemná dohoda

1-pisemna-dohoda-350.jpg

Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování

Plánování a realizace spolupráce mezi školou a firmou je podchyceno ve smlouvě, jejíž povinné náležitosti stanoví § 12 vyhlášky 13/2005 Sb. o středním vzdělávání (poslední aktualizace 1. 9. 2018). 

 

Konkrétně by smlouva mezi školou a firmou měla obsahovat:

  • obory vzdělání a druh činností, které žáci při praktickém vyučování budou vykonávat,
  • místo konání praktického vyučování,
  • časový rozvrh praktického vyučování, jeho délku a den jeho zahájení,
  • počet žáků, kteří se zúčastňují praktického vyučování,
  • poskytování nástrojů a nářadí používaných při praktickém vyučování a způsob dopravy žáků do místa výkonu praktického vyučování,
  • způsob odměňování žáků za produktivní činnost,
  • opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém vyučování, včetně ochranných opatření, která musí být přijata, zejména s uvedením osobních ochranných pracovních prostředků a k zajištění hygienických podmínek při praktickém vyučování,
  • podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy a pověřeného zaměstnance fyzické nebo právnické osoby při organizaci a řízení praktického vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob a požadavky pro výkon činnosti pověřených zaměstnanců této fyzické nebo právnické osoby (dále jen „instruktor“),
  • ujednání o náhradě nákladů, které jiné fyzické nebo právnické osobě prokazatelně a nutně vznikají výhradně za účelem uskutečňování praktického vyučování na jejím pracovišti.

 

Jak to funguje

Ke smlouvám mezi školou a zaměstnavatelem vydalo MŠMT v dubnu 2016 doporučení MŠMT, které blíže vysvětluje kontext i jednotlivé výše uvedené náležitosti smlouvy.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne spolupracovat se školou a přijímat žáky na svá pracoviště, musí kromě ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví (viz kritérium 7) (BOZP, pracovní podmínky mladistvých) respektovat i školskou legislativu, viz vyhláška č.13/2005, která stanovuje počet žáků, které může vést jeden instruktor nebo školský zákon 561/2004 Sb., který stanovuje např. počet hodin pracovní doby žáků.

Z náležitostí smlouvy je patrné, že při dlouhodobé spolupráci se některé podmínky a ujednání každoročně opakují a některé se naopak mění. V praxi lze tuto situaci řešit buď tak, že se pro každý školní rok uzavře nová smlouva, nebo tak, že se podmínky spolupráce trvalejšího rázu podchytí v rámcové smlouvě a specifika pro daný rok či pololetí budou řešena formou dodatku (počty žáků, časový rozvrh, místo konání praktického vyučování, pověření instruktoři, konkretizace vzdělávacího obsahu atp.).

Řádně uzavřená smlouva mezi školou a firmou je pro školu podmínkou, aby mohla žáka umístit na firemní pracoviště a pro firmu jednou z podmínek čerpání daňových zvýhodnění (viz kritérium 10) pro podniky, které jsou aktivně zapojeny do odborného vzdělání.

Zdroje a odkazy:


Kritéria pro studijní a pracovní podmínky