Podpora kvality

Principy EQAVET podporují zavádění kultury kvality jak na úrovni uvnitř školy, tak na úrovni spolupráce dvou či více aktérů, a to v souladu se čtyřmi fázemi cyklu kvality, a tedy i tzv. zpětnovazební smyčkou, kdy by měl výstup ovlivňovat vstup, aby byl cyklus kvality smysluplně uzavřen.

ImageNa národní a regionální úrovni jsou využívány tzv. ukazatele kvality, které sledují výstupy a úspěšnost odborného vzdělávání. Jsou mezi nimi např. míra účasti v programech odborného vzdělávání, míra dokončení programů odborného vzdělávání nebo využití získaných dovedností na pracovišti.

Pro spolupráci škol a zaměstnavatelů slouží 14 kritérií pro studijní a pracovní podmínky, která nabízejí praktický přehled a návod pro školy i zaměstnavatele k tomu, jak zahájit a sledovat kvalitu spolupráce.

Kvalitu může ovlivnit také příklad dobé praxe z ČR i zahraničí. V projektu EQAVET shromažďujeme příklady dobré a inspirativní praxe z různých projektů realizovaných v Národním ústavu pro vzdělávání, konkrétně z projektů Podpora krajského akčního plánování (P-KAP), Pospolu a Kurikulum S. Příklady využití cyklu kvality v odborném vzdělávání v evropských zemích najdete na www.eqavet.eu.

Externím monitorováním kvality odborného vzdělávání na SŠ a VOŠ a výkonem nezávislé inspekční činnosti se zabývá Česká školní inspekce (ČŠI), která je orgánem s celostátní působností. Je klíčovým partnerem Národního referenčního bodu pro zajišťování kvality (NRP EQAVET). Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ČŠI na příslušný školní rok vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy a jsou Českou školní inspekcí využívána při hodnocení kvality vzdělávání v konkrétní škole od školního roku 2015/2016.

Kvalita v odborném vzdělávání je podporována v období 2014–2020 také prostřednictvím projektu P-KAP. Akční plánování přináší školám i krajům možnost podpořit kvalitu prostřednictvím vytváření školních akčních plánů a plánů aktivit, které představují nástroje vlastního rozvoje školy ve vybraných oblastech. Školy mohou ke zvyšování kvality využívat i některé typy šablon projektů OP VVV z první výzvy, vyhlášené MŠMT v prosinci 2016.

Každá škola může provádět také vlastní hodnocení (autoevaluaci školy). Povinnost zpracovávat autoevaluační zprávu školám školský zákon neukládá.

Projekty NÚV s dopadem na kvalitu v odborném vzdělávání

Kvalitou odborného vzdělávání a praktickými aktivitami ve spolupráci s učiteli, školami a vzdělavateli se zabývá Národní ústav pro vzdělávání (do roku 2011 Národní ústav odborného vzdělávání). Níže jsou uvedeny zásadní projekty a milníky, které od roku 2000 v ČR ovlivnily a dodnes tvoří a formují pojetí kvality a spolupráce všech, kdo se na odborném vzdělávání podílí.

Máte námět na další zásadní projekt nebo aktivitu, která Vám pomohla zvýšit kvalitu odborného vzdělávání? Napište nám