Portfolio je skvělá možnost, jak vést žáky cíleně k přípravě na vstup na trh práce

Střední odborná škola obchodu užitého umění a designu Plzeň přešla z tištěné formy portfolia na jeho elektronickou verzi. Práci s e-portfoliem si v rámci ověřování vyzkoušeli žáci 1. až 4. ročníků výtvarných i ekonomických oborů s maturitní zkouškou. V období distanční výuky si vedli e-portfolia žáci ve všech ročnících. K e-portfoliu využívají programy Microsoft Office, ADOBE (Indesign, Photoshop, Illustrator) a Google a jeho aplikace. Žák díky práci na e-portfoliu může sledovat a hodnotit svůj vlastní pokrok při osvojování důležitých pracovních dovedností, zaznamenávat své úspěchy a prezentovat svůj profil potenciálnímu zaměstnavateli. Práce s e-portfoliem vede žáky cíleně ke komunikaci, spolupráci, tvořivosti a argumentaci, kritickému přístupu a myšlení, výrazně přispívá k rozvoji jejich klíčových kompetencí včetně digitálních kompetencí.

Mgr. Jan Adam Brosch, Mgr. Marie Klesová a Mgr. Hana Kubálková, 

Střední odborná škola obchodu užitého umění a designu Plzeň, Nerudova 33 

www.nerudovka.cz


Jaké máte zkušenosti s e-portfoliem? Pracovali jste s portfoliem už před zapojením do pilotáže?

nerudovka2.jpg

Ano, na naší škole jsme používali nejprve tištěnou formu portfolia, poté jsme začali s elektronickou verzí portfolia ve výtvarných oborech s maturitní zkouškou Multimediální tvorba, Grafický design, Design interiérů. Verzi e-portfolia jsme pak postupně letos rozšířili i v dalších oborech s maturitní zkouškou ekonomicko-obchodního zaměření – ŠVP Ekonomika a podnikání - zahraniční obchod, ŠVP Ekonomika a podnikání - cestovní ruch a ŠVP Ekonomika vnitřního obchodu. V období distanční výuky jsme e-portfolia využívali ve všech ročnících vzdělávání. Považujeme jej za výbornou možnost cíleně vést žáky v mnoha dovednostech a kompetencích potřebných i po dokončení školy, při vstupu na trh práce. Pro žáky ucházející se o praktickou stáž v zahraničí ze vzdělávacího evropského programu Erasmus plus je to velmi vhodná možnost prokázání určitých kompetencí. Do budoucna bychom rádi rozšířili možnost využívat e-portfolia také v oborech vzdělání s výučním listem. 

V jakých oborech a ročnících žáci e-portfolio používají?  Kolik žáků jste do ověřování zapojili?

Ve výtvarných oborech s maturitní zkouškou Multimediální tvorba, Grafický design, Design interiérů 1. – 4. ročník, v oborech s maturitní zkouškou ekonomicko-obchodního zaměření ŠVP Ekonomika a podnikání - zahraniční obchod, ŠVP Ekonomika a podnikání - cestovní ruch a ŠVP Ekonomika vnitřního obchodu 1. – 4. ročník vzdělávání. Žáci jsou ve věku od 15 do 20 let. 

Měli jste konkrétní potřeby a očekávání při práci s e-portfoliem ve výuce na vaší škole?

Ano, šlo o potřebu vysvětlení významu vedení portfolia, vymezení jeho cíle, potřebu stanovení jeho obsahu a struktury, konkrétní práce žáků, určení pravidel práce s e-portfoliem a stanovení termínů a kritérií pro hodnocení a sebehodnocení. Dále to bylo hodnocení výsledků práce s e-portfoliem - prezentace e-portfolia, hodnocení učitelem a spolužáky a sebehodnocení. Jako důležité vnímáme i vedení žáků k odpovědnosti za své portfolio. Za průběžné shromažďování dokumentů a materiálů, jejich výběr, třídění a ukládání odpovídá žák, vyučující jej podporují při práci s e-portfoliem, pomáhají mu a radí při shromažďování materiálů a sestavování vlastního e-portfolia. 

Jaké jsou hlavní výhody, cíle a využití e-portfolia pro vaše žáky?

Žákovské portfolio chápeme jako uspořádaný a komentovaný soubor vybraných materiálů a dokladů, vznikajících během vzdělávání žáků. Slouží jako prostředek k učení – za velmi důležité považujeme činnosti, kterým se žáci v průběhu práce s portfoliem věnují, tzn. především sbírání, třídění, průběžné reflektování a sebehodnocení, sdílení, prezentování a obhajování. Kromě stanovení základního obsahu žákovského portfolia jsme ponechali žákům prostor pro projevení osobnosti, originality, tvořivosti a samostatnosti. 

Postupně jsme využívali portfolia k průběžné práci během školního roku. Z portfolia na konci školního roku žák vybere vhodné práce z jednotlivých vzdělávacích oblastí (podpora komplexnosti učení a rozvoje klíčových kompetencí) a doplní je vzniklými doklady a dokumenty např. z edukačních projektů, kterých se aktuálně účastnil. Důraz jsme v rámci školní výuky kladli zejména na odborné a jazykové kompetence žáků, vysvětlovali jsme jim však i význam dalších kompetencí. 

Žákovi slouží jeho portfolio k uvědomování si procesu učení, ke sledování vlastního úsilí a pokroku v učení, ke spolupodílení se na plánování dalšího učení a rozvoje osobnosti. Žákovské portfolio umožňuje dokumentovat a integrovat dosavadní vědomosti a dovednosti a jejich rozvoj. Výběrem a obhajobou svých nejúspěšnějších prací žákovi umožňuje spolupodílet se na hodnocení. Za velmi cenné považujeme, že při práci s portfoliem může být každý žák v něčem úspěšný. Žákovské portfolio se stává funkčním nástrojem rozvoje a prokazování klíčových a oborových kompetencí. Zvláště umožňuje rozvíjet vlastní sebereflexi (pohled zpět na svou minulou činnost vč. analýzy, vysvětlení, srovnání, hodnocení, syntézy a stanovení dalšího postupu) a sebehodnocení žáka.  

Vidíte přínos e-portfolia i pro učitele a potažmo školu?

Učiteli slouží žákovské portfolio k realizaci výuky, ve které se žák sám, se svými spolužáky i s učitelem, učí rozumět procesům svého učení, využívat jich k plánování dalších úkolů a strategií vlastního rozvoje, k přejímání spoluzodpovědnosti a zodpovědnosti za své učení a rozvoj. Právě přejímání zodpovědnosti za své učení a svůj rozvoj je v současné době velmi významným úkolem na středních školách.  

nerudovka1.jpg

My jako učitelé můžeme vidět žákovo učení jako dlouhodobý proces, ovlivňovaný mnoha různými faktory. Vidíme svého žáka jako osobnost v celé jeho komplexnosti. Právě práce s portfoliem nám umožňuje individualizovat a diferencovat učení žáků podle jejich možností, potřeb a zájmů. Portfolio je pro nás, učitele, zdrojem informací o žákově učení a jeho pokrocích a lze ho velmi dobře využít v procesu hodnocení žáka. Pomocí svého portfolia může žák ukázat také rodičům a budoucím zaměstnavatelům, co zvládl, jakých dosáhl pokroků. Portfolio tak dává příležitost ke vzájemnému sídlení zážitků a úspěchů žáka. V souvislosti s tím jsme si ověřili, že je zde velmi úzká provázanost na konkrétní klima třídy či jazykové skupiny. Při budování bezpečného, pozitivního a podnětného třídního klimatu se stává jeho součástí práce s portfoliem a postupný nácvik konkrétních metod a technik sebereflexe a sebehodnocení. 

Jaké pedagogické funkce plní e-portfolio na vaší škole?

Snažili jsme se využívat e-portfolia v oblasti rozvoje žáka a rozšiřováním znalostí a získáváním praktických zkušeností z práce se žákovskými portfolii i v oblasti rozvoje učitelů. Dále při hodnocení a prezentaci. Pro žáky ucházející se o praktickou stáž v zahraničí z evropského vzdělávacího programu Erasmus plus se e-portfolio jeví jako velmi vhodná možnost prokázání určitých kompetencí i prokázání zájmu o svůj další rozvoj i odborný růst. Na prezentaci portfolia žáka se musíme dále zaměřit zejména v  ekonomicko-obchodních oborech vzdělání, kde jsou zatím výsledky našich žáků výrazně slabší než v oborech výtvarných. Ukazuje se nám, že to úzce souvisí s pojetím předmětů, metodami a formami práce i zkušenostmi vyučujících odborných předmětů z reálné praxe. Ty pak silně ovlivňují vyučovací proces. 

Jaké jste zvolili digitální prostředí pro tvorbu e-portfolia a proč? Zjistili jste výhody a nevýhody tohoto prostředí? 

Zvolili jsme Microsoft Office, ADOBE (Indesign, Photoshop, Illustrator) a to z toho důvodu, že jsou běžně dostupné žákům. Dále jsme využívali Google a jeho aplikace. Největší výhodou Googlu je jeho dostupnost pro všechny žáky školy, využívání jeho dalších možností a aplikací (např. Classroom, Meet, Kalendář) žáky i učiteli naší školy v distanční výuce a jeho dostupnost dnes prakticky všude, i např. v zahraničí. Žáci výtvarných oborů využívají při zpracovávání e-portfolií také programů, se kterými pracují v rámci své odborné výuky (podle oboru), nejčastěji pak Indesign, Photoshop, Illustrator. 

Můžete popsat, jak konkrétně pracujete s e-portfoliem v hodinách?  

E-portfolia žáků jsme využívali jako užitečné nástroje dokumentace znalostí, dovedností, zkušeností a úspěchů, kterými pak může žák – absolvent naší školy - zlepšit své šance na trhu práce. Bylo důležité žákům objasnit, k čemu e-portfolio slouží a jaké může mít přínosy pro žáka i další subjekty (rodiče, učitele, zaměstnavatele aj.). Na začátku práce se ukázala potřeba pomoci učitele s vedením a rozšiřováním osobního portfolia. Postupně jsme se učili s e-portfoliem smysluplně pracovat. 

nerudovka4.jpg

Osobní e-portfolio představuje soubor důležitých dokumentů, které ilustrují a dokládají kompetence jeho vlastníka, které si osvojil v průběhu života. Vzhledem k předpokladu členité profesní dráhy člověka a velkých možností pro získávání pracovních i mimopracovních zkušeností v průběhu života může osobní portfolio sloužit pro uchovávání důkazů o získaných dovednostech a zkušenostech. Je třeba jej stále doplňovat a proměňovat, vždy jen žák by měl rozhodovat o tom, komu a za jakých okolností či podmínek ho zpřístupní, s kým ho bude sdílet. 

Využívání portfolia ve výuce má přínosy pro všechny zúčastněné. Pro žáka má portfolio hned několik přínosů. Může sledovat a hodnotit svůj vlastní pokrok při osvojování důležitých pracovních dovedností, zaznamenávat své úspěchy a prezentovat svůj profil potenciálnímu zaměstnavateli. Rodiče také mohou sledovat výkony a úspěchy svého dítěte a získat tak reálnou představu o jeho silných, případně i slabých stránkách. Učitel může na základě portfolia zhodnotit celkovou úroveň dovedností žáka a zvolit vhodný způsob jeho dalšího rozvoje. Portfolio umožňuje společné plánování dalšího postupu, posiluje aktivní zapojení žáka do procesu učení a podporu rozvoje jeho klíčových kompetencí. Tvorba vlastního e-portfolia a práce s ním vede žáky k samostatnosti a odpovědnosti za výsledky vlastního učení, rozšiřuje jejich digitální kompetence, podporuje sebereflexi a adekvátní sebepoznání žáků. A tím také zkvalitňuje proces jejich rozhodování o další vzdělávací a pracovní dráze. Zároveň posiluje motivaci žáků k učení a jejich zodpovědnost za vlastní rozvoj vzdělání, což je u žáků českých středních odborných škol velmi významné. Žák může prostřednictvím e-portfolia zjišťovat, jak se postupně rozvíjí jeho dovednosti, kompetence a jeho celkový potenciál, může se na jeho základě profilovat a posilovat svoje silné stránky. Portfolio tak může žákovi sloužit jako zpětná vazba o osvojených znalostech, dovednostech a zkušenostech získaných u nás i v zahraničí i jako zdroj pro posilování jeho sebedůvěry a motivovat ho ke zlepšování vlastních výkonů. Žák si tak zároveň postupně vytváří přehled, co může nabídnout potenciálnímu zaměstnavateli. 

Jak by se dalo s e-portfoliem ve výuce ještě pracovat? 

Z našich získaných zkušeností je důležitá struktura e-portfolia, a to s ohledem na jeho použití. Nevýhody jsme nezaznamenali, je však potřeba počítat se zvýšenou potřebou času při vlastní výuce na práci s portfoliem. Částečně lze tuto situaci řešit tak, že některé činnosti jsou společné při práci v hodině a některé se řeší pak individuálně mezi žákem a učitelem či učiteli, příp. v menší skupince žáků. To lze efektivně naplánovat i s ohledem na složení třídy, klima třídy i individuální zvláštnosti žáků. 

Co se žáci při práci s portfoliem naučili? Jaké dovednosti žáků může práce s e-portfoliem rozvíjet?  

Práce s e-portfoliem vede žáky cíleně ke komunikaci, spolupráci, tvořivosti a argumentaci, kritickému přístupu a myšlení, výrazně přispívá k rozvoji jejich klíčových kompetencí včetně důležitých digitálních kompetencí. Práce s e-portfoliem výrazně rozvíjí klíčové kompetence žáků a zejména digitální kompetence žáků. Jejich význam stále roste a v budoucnosti bude tento růst ještě výraznější.  

Ve všech oblastech se stále více objevuje požadavek kritického myšlení, nových dovedností a neustálého vzdělávání v oblasti ICT. Obsah vzdělávání také musí reagovat na nárůst informací, na rychlý vývoj digitálních technologií. Cesta ke zvýšení digitální gramotnosti vede přes integraci ICT do výuky všech vyučovacích předmětů. ICT jsou nástrojem a prostředkem pro vzdělávání, pro komunikaci a pro profesní uplatnění.  

Mezi požadované dovednosti pro 21. století patří spolupráce i schopnost pracovat samostatně, kreativně a tvůrčím způsobem myslet, sdílet, komunikovat atd. Je nutné umět řídit sebe sama, umět se rozhodovat a reagovat na změny, umět s informacemi pracovat, umět řešit problémy, kreativně myslet (schopnost tvořivě řešit problémy, schopnost prezentace), být pracovitým a flexibilním (pořád se rozvíjet a učit se), schopnost reagovat na změny, mít pozitivní vztah k sebevzdělávání a schopnost efektivně a smysluplně využívat technologie. A k tomu všemu práce s e-portfoliem výrazně přispívá. 

Zapojili se do ověřování e-portfolia na vaší škole i další kolegové, např. kariéroví poradci nebo mimo školu zástupci zaměstnavatelů, s kterými vaše škola spolupracuje? 

nerudovka3.jpg

Spolupráce v našem týmu byla zcela bezproblémová. Pravidelně jsme si sdělovali získané poznatky, domlouvali se na struktuře e-portfolia, diskutovali a vyměňovali si zkušenosti. Jedna členka našeho tříčlenného týmu absolvovala kurzy kariérového poradenství na NÚV Praha, všichni členové našeho týmu se delší dobu pravidelně věnují také průřezovému tématu Člověk a svět práce i kariérovému poradenství žákům školy. Mají tak zkušenosti s přípravou žáků na vstup na trh práce včetně přípravy na pracovní pohovor, psaní životopisu apod. 

Získané zkušenosti ve škole dále předáme ostatním členům pedagogického sboru - ve škole si nyní předáváme zkušenosti zejména prostřednictvím práce jednotlivých předmětových komisí, pedagogické rady a práce metodické komise (v době distanční výuky často v online podobě). Nadále budeme informovat naše sociální partnery, hlavně spolupracující firmy a partnerské školy. V oblasti zahraničních mobilit plánujeme další využívání e-portfolia při spolupráci se Slovenskem, Německem a Litvou. Tyto země projevily zájem o využívání e-portfolia i našich získaných zkušeností z jeho ověřování v praxi.  

Budete na vaší škole pracovat s e-portfoliem i v dalším školním roce? 

Z praktických důvodů jsme již zcela opustili „papírovou“ formu portfolia a zavádíme elektronickou verzi portfolia. Zatím jsme získali zkušenosti v oborech vzdělání s maturitní zkouškou, chtěli bychom pokračovat v zavádění e-portfolií a podporovat motivaci učitelů i žáků školy pro práci s nimi. Považujeme využívání e-portfolia za výbornou možnost cíleně vést žáky v mnoha dovednostech a kompetencích potřebných i po dokončení školy, při vstupu na trh práce. Pro žáky ucházející se o praktickou stáž v zahraničí ze vzdělávacího evropského programu Erasmus plus budeme při výběrovém řízení využívat e-portfolia jako velmi vhodné možnosti prokázání určitých kompetencí i zájmů. Do budoucna bychom rádi rozšířili možnost využívat e-portfolia také v oborech vzdělání s výučním listem.