POSPOLU

Název projektu

POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

 

Doba trvání a realizace projektu

Projekt POSPOLU zajišťovalo MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání v letech 2012–2015.

 

Web

http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu

https://pospolu.rvp.cz/

 

Hlavní charakteristika, cíle a přínos projektu

Cílem projektu bylo navrhnout a předložit systémové změny, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami v reálném pracovním prostředí. Koncepční studie Nové prvky duálního odborného vzdělávání podporující spolupráci škol a firem zkoumá možnosti uplatnění prvků duálního systému v českém prostředí – popisuje současný stav a možnosti, jak jej změnit. Podkladem studie jsou nejen data z pilotních partnerství Pospolu, ale také dotazníkové šetření v úvodu projektu, srovnání se zahraničím a průběžné diskuse se sociálními partnery o jejich potřebách. V závěru studie je představeno celkem 13 systémových opatření, která jsou pro snadnější uchopení řazena do čtyř priorit:

  • první a druhá priorita podporují především rozsah a kvalitu konkrétní spolupráce škol a firem,
  • třetí priorita předpokládá významné změny v řízení systému odborného vzdělávání ve smyslu koordinace, a je tedy podmíněna dohodou příslušných aktérů,
  • čtvrtá priorita předpokládá významnější změny školského systému ve směru větší flexibility.

 

Návaznost projektu na EQAVET a kvalitu v odborném vzdělávání

Projekt Pospolu ověřil v praxi některé principy ECVET. Opíral se přitom o dokument MŠMT Zavádění Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) v České republice, který doporučuje využít na národní úrovni prvky a potenciál ECVET v počátečním vzdělávání směrem k zatraktivnění odborného vzdělávání (zejména technického zaměření), k podpoře a zvyšování jeho kvality a k podpoře efektivního využívání materiálně technické základny, a tedy i k podpoře spolupráce škol a podniků. Více informací o ECVETu v projektu Pospolu najdete na Metodickém portálu RVP.cz a seznam jednotek výsledků učení vytvořených v Pospolu najdete zde.

Pro podporu úspěšného naplnění spolupráce škol a firem ověřil projekt POSPOLU využívání speciálního formuláře, nazvaného jako „Kritéria kvalitní přípravy“, do kterého lze zaznamenat a následně v něm i zhodnotit, zda se při poskytování praktického vyučování (odborné praxe a odborného výcviku) ve firmách nic neopomnělo. Indikátory uvedené ve formuláři splňují požadavek využívání cyklu zajišťování kvality (plánování, provádění, hodnocení, revize), a jsou tedy v souladu se zásadami EQAVET (Evropského rámce pro zajišťování kvality). Tato kritéria mají napomoci zkvalitnit spolupráci mezi školou a firmou, mají zajistit dohodnutý standard a mají také prostřednictvím zpětné vazby navrhnout úpravu. Škola a firma si společně nastaví cíle spolupráce a dohodnou kritéria, která jim umožní dosažené cíle hodnotit, a na jejichž základě budou následně případně přehodnocovat vhodnost a přiměřenost nastavených cílů a přijímat opravná opatření pro další spolupráci. Zpětná vazba by měla být stimulem pro další zlepšení. Více informací o EQAVETu v projektu Pospolu najdete na Metodickém portálu RVP.cz.

Výstupy projektu

V průběhu projektu byl vytvořen nástroj pro praktické využití při plánování spolupráce při odborném výcviku a odborné praxi. Plán spolupráce ve formě dodatku k ŠVP má především zpřehlednit situaci školy při spolupráci s několika (často mnoha) sociálními partnery zároveň.

V projektu byl rovněž vytvořen kurz pro instruktory praktického vyučování v rozsahu 40 hodin, jehož cílem je zvýšit kvalitu poskytování praktického vyučování prostřednictvím proškolení instruktorů z firem, kteří jsou v pravidelné interakci se žáky a v průběhu praktické přípravy za ně mají zodpovědnost, i když nemají pedagogickou kvalifikaci. Od roku 2015 jsou ze strany NÚV proškolováni lektoři kurzu, kteří si kurz mohou upravit podle potřeb školy a firmy. Proškoleno bylo již více než 100 lektorů, kteří následně proškolili více než 1 100 instruktorů. V projektu POSPOLU byla také navržena a v dubnu 2017 schválena profesní kvalifikace NSK Instruktor u poskytovatele praktického vyučování.