Práce s portfoliem má na naší škole velkou podporu, portfolia si vytvářejí i učitelé

SŠ informatiky a finančních služeb, INFIS, Plzeň začala pracovat s portfoliem v papírové formě v roce 2018, od školního roku 2020/21 přešla k digitální verzi. Do ověřování e-portfolia se zapojilo 270 žáků z 1. až 3. ročníků oborů Informatika a Logistika. Práce na portfoliu probíhá na seznamovacím pobytu v 1. ročníku, kde si žáci vytvoří první verzi svého portfolia, které se ve škole stává podkladem pro práci v IT předmětech i v rámci projektového dne. Do portfolia si žáci vkládají i životopis a motivační dopis, dále hodnocení praxe od žáka i od firmy. Pro elektronickou verzi portfolia využívá škola aplikaci Delve, která je součástí balíčku Office 365. Žáci při práci s portfoliem rozvíjejí své komunikativní, digitální, pracovní a měkké dovednosti.

SŠ informatiky a finančních služeb, INFIS, Plzeň

Mgr. Leona Jiránková, Mgr. Pavla Lopatová

www.infis.cz


Jaké máte zkušenosti s e-portoliem? Pracovali jste s portfoliem už před zapojením do pilotáže?

Ano, ve škole jsme s portfoliem žáků začali pracovat ve školním roce 2018/19. První práce probíhaly v papírové formě. Žáci si připravovali různé podklady, jako např. životopis či motivační dopis, hodnotili své měkké kompetence atd. Od školního roku 2020/21 jsme pokročili k digitální verzi e-portfolia.

V jakých oborech a ročnících žáci e-portfolio používají? Kolik žáků jste do ověřování zapojili?

Do tvorby portfolia jsou zapojeny 1. - 3. ročníky maturitních oborů, tj. cca 270 žáků oborů Informatika a Logistika. Letos jsme zkusili poprvé zapojit i učňovský obor Manipulant logistických služeb, konkrétně 27 žáků v 1. ročníku.

Měli jste konkrétní potřeby a očekávání při práci s e-portfoliem ve výuce na vaší škole?

První práce na portfoliu neprobíhá ve výuce, ale na seznamovacím pobytu 1. ročníku. Zde se žáci poprvé seznámí s tím, co je to portfolio, k čemu slouží, jak s ním na naší škole pracujeme, vytvoří si svoji první „papírovou“ verzi. Posbírají o sobě pár důležitých informací, a to hlavně formou her, a seznámí se s pojmem měkké kompetence. Ve škole se pak tato papírová verze stává podkladem pro práci v IT předmětech. Zde si všichni žáci tyto papírové podklady musí naskenovat a uložit. A tady už vlastně začíná práce na elektronické verzi portfolia.

Co se vám v práci s e-portfoliem osvědčilo?

Osvědčilo se nám pak uspořádání projektového dne, kdy si podle zadané struktury vytvoří každý žák na úložišti OneDrive svoji složku s názvem „Moje portfolio“. Ta pak obsahuje další složky – jednotlivé ročníky a wordovský soubor se stejným názvem.

Jednotlivé složky a soubory si žáci naplní nejprve v průběhu projektových dnů a poté zejména kdykoliv v průběhu výuky. Ve složkách jednotlivých ročníků mají žáci uložené své diplomy, certifikáty, osvědčení, prezentace, práce atd. Se souborem se pak pracuje nejen po stránce obsahové, ale i formální – žáci musí správně nastylizovat úvodní stránku, používat správně šablony nadpisů, stylů, stránky atd. To vše je součástí výuky IT předmětů napříč všemi obory. Do svého portfolia si pak žáci ukládají také podklady před praxí, tj. životopis a motivační dopis, oba případně i v cizím jazyce. Po praxi se stává součástí portfolia hodnocení praxe – samotným žákem, a pokud bude ochotná i spolupracující firma, tak i hodnocení od firmy nebo nadřízeného či kolegy na praxi.

Jaké jsou hlavní výhody, cíle a využití e-portfolia pro vaše žáky?

Hlavním cílem portfolia je, aby se žáci v průběhu studia lépe poznali a aby si uvědomili, že kromě odborných znalostí prohlubují i své měkké kompetence. Portfolio si pak odnášejí ze školy a doufáme, že jim v budoucnu poslouží při hledání zaměstnání nebo při ucházení se o stáž či praxi. Na ověření toho, jak s portfoliem naloží absolventi, si musíme ještě počkat, protože aktuálně máme portfolia nejvýše ve třetím ročníku. Aby žáci na portfoliu pracovali, je potřeba i trocha vnější motivace. Další využití mají portfolia také jako hodnocené ročníkové práce, a to vždy na konci 1. – 3. ročníku. Do budoucna by mohla portfolia sloužit i jako součást ústních maturitních zkoušek. V naší škole se pomalu stává sebeprezentace žáka její součástí, a to i v cizím jazyce nebo při obhajobě maturitní práce.

Jaké pedagogické funkce plní e-portfolio na vaší škole?

V návaznosti na předchozí odpovědi si myslím, že dvě převažující funkce portfolia na naší škole budou rozvojová a prezentační. Všechny funkce se vzájemně doplňují a záleží na tom, kterou část svého portfolia bude žák právě využívat. Pokud to budou aktivity sloužící k sebepoznání, pak převažuje rozvojová, pokud bude žák např. využívat své portfolio jako součást ústní maturitní zkoušky, pak jde spíše o funkci prezentační.

Jaké jste zvolili digitální prostředí pro tvorbu e-portfolia?

Pro elektronickou verzi portfolia využíváme aplikaci Delve, která je součástí balíčku Office 365. Žáci si vytvoří na úložišti OneDrive složku a tu všem učitelům pak zpřístupní právě v této aplikaci. Každý vyučující tak může kdykoliv do portfolia nahlédnout a vybídnout žákům k doplnění informací či opravě struktury. Ve čtvrtém ročníku bychom rádi uspořádali přednášku, workshop nebo projektový den, kde by se maturanti seznámili se sociální sítí LinkedIn a mohli by přenést svá portfolia právě sem a tím je mít po ukončení studia na střední škole vždy k dispozici.

Proč jsme zvolili toto digitální prostředí? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Prostředí Microsoft 365 (do dubna 2020 Office 365) používáme dlouhodobě a postupně rozšiřujeme spektrum využívaných aplikací, proto bylo logickou volbou. Cloudové úložiště OneDrive poskytuje dostatečný prostor (1 TB) pro uložení všech podkladů souvisejících jak s běžnou výukou, tak s portfoliem. Navíc lze ukládat i odkazy na webové stránky, které řada žáků vytváří např. při přípravě maturitních prací. Soubory a složky je možné mezi uživateli sdílet a tím rozvíjet kooperaci. Nicméně sdílení vlastního portfolia by v případě všech žáků bylo ve výsledku velmi nepřehledné. Proto jsme zvolili umístění odkazu na portfolio do osobního profilu žáka. Tento odkaz je dostupný přes aplikaci Delve (opět v Microsoft 365), se kterou nově začínáme a mohli bychom se jejím využitím k zobrazování profilů propracovat ke školní sociální síti.

Nevýhodou využití tohoto prostředí je, že žáci mají svůj účet aktivní jen po dobu studia. Pokud by chtěli portfolio dále využívat, museli by jej před ukončením vzdělávání přesunout. Navíc tím škola přichází o kontakty se žáky. Řešením by mohlo být do budoucna zamýšlené využití podkladů školního portfolia pro vytvoření profesionálního portfolia např. na platformě LinkedIn nebo Wakelet.

Můžete popsat, jak konkrétně pracujete s e-portfoliem v hodinách? Jak by se s ním dalo ještě pracovat?

Uvedu několik konkrétních příkladů. Prvním by asi byla práce v třídnické hodině, kdy se dají provádět různé aktivity, hry atd., které vedou k sebepoznání. Soubor různých aktivit má k dispozici každý třídní učitel, ale může zde být aktivní i kariérový poradce, výchovný poradce či metodik prevence. Vše by pak mělo směřovat k zápisu zjištění do e-portfolia. Další konkrétní příklad je psaní životopisů a motivačních dopisů v cizích jazycích. Všechny tyto dokumenty jsou součástí učebnic a plánů a jediným úkolem je, aby vyučující cizích jazyků nezapomínali připomenout žákům možnost uložení těchto dokumentů do e-portfolia.

V rámci mnoha předmětů pak žáci vytvářejí prezentace, referáty a slohové práce, které si můžou ukládat do portfolia. Zde nabádáme žáky, aby si ukládali i hodnocení a komentáře svých vyučujících, posluchačů i oponentů. Součástí výuky jsou také různé exkurze, přednášky, workshopy, setkání s odborníkem, praxe, zahraniční akce, soutěže, olympiády atd. Vše může být doloženo v portfoliu s komentářem účastníka. V aktuální distanční výuce je také mnoho on-line nástrojů, které se dají využít pro sebepoznání a sebeprezentaci. Jde o různé aplikace či testy, např. elektronické předlohy životopisu na Europass.cz či on-line testy osobnosti na poradcevpk.cz apod. Možností je tedy opravdu mnoho. Jedinou nevýhodou je, že někdy organizátoři akcí nebo vyučující v hodinách neupozorní žáky na možnost poznamenat si tyto novinky do portfolia. Ale pracujeme na tom.

Co se žáci při práci s portfoliem naučili? Jaké dovednosti žáků může práce s e-portfoliem rozvíjet?

Při práci na portfoliu se žáci především učí novým věcem. Během aktivit, které vedou k sebepoznání, uplatňují kompetence komunikativní. Při tvorbě elektronické verze pak prohlubují kompetence digitální. Jelikož součástí portfolia je i životopis a motivační dopis, které tvoří žáci před praxí, tak jistě rozšiřují i kompetence pracovní. A především se seznamují, objevují a prohlubují své měkké kompetence.

Zapojili se do ověřování e-portfolia na vaší škole i další kolegové, např. kariéroví poradci nebo mimo školu zástupci zaměstnavatelů, s kterými vaše škola spolupracuje?

Nejprve bych ráda uvedla, že tato aktivita má v naší škole opravdu velkou podporu, a to nejen od vedení školy, ale i od ostatních kolegů. Při organizaci projektových dnů, ať už v prezenční, nebo v on-line podobě, byli vždy všichni oslovení kolegové velmi ochotní se na projektu podílet a byli velmi aktivní a zajímali se o obsahovou náplň a využití portfolií.

Ve škole by s portfoliem měli postupně pracovat všichni kolegové. Obsahovou stránku a náplň má na starost kariérová poradkyně a IT verzi a formální podobu pak vyučující ICT. Během projektových dnů jsou do práce s portfoliem zapojeni vždy i třídní učitelé tříd, kterých se projektový den týká. Dále by s portfoliem už měli aktivně pracovat i všichni vyučující, kteří se v předchozím pololetí účastnili projektu Digitální kompetence pedagogů, protože součástí tohoto projektu byl i blok o portfoliích, který si pro kolegy připravila právě kariérová poradkyně.

Co se týče informování a spolupráce se sociálními partnery, tak zde bohužel musíme konstatovat, že aktuální epidemická situace nedovolila uskutečnit souvislé odborné praxe ani zahraniční praxe, kde bylo plánováno využití portfolií. Zde tedy musíme počkat na příští školní rok.

Budete na vaší škole pracovat s e-portfoliem i v dalším školním roce?

Jelikož jsme s prací na portfoliu i e-portfoliu velmi spokojeni a máme kladné ohlasy od žáků, rodičů i partnerů, tak samozřejmě budeme nadále pokračovat. Pokoušíme se postupně zapojit všechny kolegy a těšíme se hlavně, až přijdou první absolventi s nějakými, doufáme, že kladnými ohlasy, a budou u nás prezentovat své zkušenosti s praktickým využitím portfolia.

Závěrem bych ještě zmínila, že zavedení žákovských portfolií inspirovalo vedení školy k tomu, že požádali i nás vyučující o vytvoření učitelských portfolií. Ty máme vytvořeny v aplikaci Wakelet, se kterou jsme se seznámili v rámci projektu Digitální kompetence. Ve svém profilu si každý například ukládá informace o distanční výuce – jaké aplikace a stránky ve výuce využívá a jak, nebo informace o absolvovaných DVPP včetně sebereflexe.