Příklady dobré praxe

kniha.png Stejně jako předchozí projekty v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV) chce projekt EQAVET zprostředkovávat zkušenosti, zajímavé a inovativní přístupy ke vzdělávání používané vašimi kolegy. V příkladech dobré či inspirativní praxe najdete zajímavé podněty a nápady pro vaši práci. Příklady je možné využít při realizaci průřezových témat, projektového vyučování i dalších výukových metod. 

Příklady využití cyklu kvality v odborném vzdělávání v evropských zemích najdete na www.eqavet.eu.

Příklady dobré praxe shromážděné v několika projektech NÚV představují netradiční formy práce, dílčí vyučovací aktivity, školní projekty, nové organizační formy výuky, nové způsoby hodnocení žáků a autoevaluačních činností škol, možnosti mimovýukových aktivit apod. Cílem těchto příkladů je podělit se o pedagogické zkušenosti a výsledky a pomoci dalším učitelům při hledání efektivních vyučovacích postupů a při řešení každodenních pedagogických problémů.

Příklady inspirativní praxe – projekt Podpora krajského akčního plánování – P-KAP (2016–2021)

Sebrané příklady jsou v projektu tříděny a publikovány tematicky podle tzv. oblastí intervencí. Příklady inspirativní praxe v oblasti Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli najdete na stránkách projektu na adrese http://archiv-nuv.npi.cz/p-kap/zajimavosti-a-priklady-dobre-praxe, příklady z oblasti Rozvoj kariérového poradenství jsou uveřejněné na webu http://archiv-nuv.npi.cz/p-kap/zajimavosti-a-priklady-dobre-praxe-1, příklady z oblasti intervence Podpora kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti najdete na http://archiv-nuv.npi.cz/p-kap/zajimavosti.

Příklady dobré praxe – projekt Pospolu (2012–2015)

Příklady dobré praxe byly zpracovány k doplnění systémových doporučení projektu Pospolu. Publikace obsahuje 19 příkladů dobré praxe z osmi škol. Příklady se týkají odborného výcviku a praxe, náboru žáků, profilové maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a využití odborníků z praxe. Publikace jako celek i jednotlivé příklady dobré praxe jsou uveřejněné na Metodickém portálu na https://pospolu.rvp.cz/priklady-dobre-praxe.

Příklady dobré praxe – projekt Kurikulum S (2009–2012)

Příklady sebrané v projektu Kurikulum S najdete na webu NÚV na http://archiv-nuv.npi.cz/kurikulums/priklady-dobre-praxe-1. Příklady jsou zde tematicky tříděné do 14 skupin (např. řízení školy a tvorba ŠVP, jazykové vzdělávání, odborné vzdělávání, spolupráce se sociálními partnery, vyučovací metody). Příklady dobré praxe obsahují také několik publikací vydaných v průběhu projektu. Jsou to Příklady dobré praxe SOŠ a SOU, Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol a Žákovské projekty – cesta ke kompetencím.