Setkání členů sítě EQAVET v říjnu 2018

Ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (Národní referenční bod EQAVET NRP CZ) zorganizoval Sekretariát EQAVET v Praze, v hotelu Alwyn, ve dnech 9. a 10. října 2018, společné setkání členů sítě EQAVET (tzv. Peer learning activity - PLA). Akce se zúčastnilo asi 40 osob. Členové sítě na těchto pravidelných schůzkách mají možnost sdílet své znalosti a zkušenosti a předávat si nové poznatky.

Hlavním tématem dvoudenního setkání bylo hledání efektivních cest pro zapojování učitelů, instruktorů i žáků do všech čtyř fází cyklu kvality (plánování, realizace, evaluace výsledků a revize vzdělávacích programů), a to v souladu s ukazateli a deskriptory EQAVET. PLA zároveň zprostředkovala zkušenosti zemí, které do procesů zajišťování kvality klíčové aktéry již zapojily, jako např. Nizozemí.

První den dvoudenního setkání byla prezentována systémová úroveň České republiky, Nizozemí a Rumunska, tedy zejména to, jakým způsobem jsou učitelé, školitelé, trenéři/instruktoři zapojováni do zajišťování kvality včetně navrhování vzdělávacích programů, jejich tvorby, ale také následně do vyhodnocování těchto programů. Další den pak dostali příležitost představit své vlastní zkušenosti i přístupy zástupci škol z výše uvedených zemí. Za ČR vystoupila s příspěvkem zástupkyně ředitele SŠ pro administrativu EU, Mgr. Petra Bílá.

Zajímavý byl příklad skupiny škol Lanstede Groep z Nizozemí, kde je zavedena pozice koordinátora kvality pro každý tým učitelů a také pozice interního auditora (vždy jde o více osob, protože počet zaměstnanců se blíží 3 tisícům, počet žáků je zase vyšší než 13 000). Koordinátor kvality zodpovídá za koordinaci systému zajišťování kvality, určuje cyklus kvality pro daný tým, připravuje plán pro zlepšení, má na starosti vzdělávání a zkoušky, organizuje a řídí proces sebehodnocení pedagogických pracovníků, koordinuje inspekční návštěvy externího kontrolního orgánu. Interní audit má na starost monitorování celého inspekčního rámce v různých týmech a připravuje interní auditní zprávy pro týmy a radu školy.

Na závěr prvního dne se také konala studijní návštěva Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání v Praze na Černém mostě, kdy účastníci měli možnost nahlédnout do školních dílen, ochutnat výtvory žáků oborů cukrář či řezník, ale také pohovořit se žáky i učiteli.

Dostatečný prostor byl v průběhu této dvoudenní akce věnován rovněž diskuzím, které ukázaly, že sociální status učitelů se bohužel v řadě zemí stále snižuje a věkový průměr stoupá, protože pro mladé lidi toto povolání není dostatečně atraktivní. V řadě zemí jsou na učitele kladeny poměrně vysoké administrativní nároky nad rámec vzdělávacího procesu, jehož zajištění je jejich primární povinností.

Zástupci přítomných členských zemí se bavili o odlišném počtu zákonem předepsaných hodin přímé vyučovací povinnosti učitelů. V zemích, kde je přímá vyučovací povinnost v rámci 40hodinového pracovního týdne vyšší, je někdy povinnost se vzdělávat právě součástí této doby, v jiných zemích je pak řešena separátně. Liší se rovněž frekvence a intenzita dalšího vzdělávání učitelů.

Všechny materiály z akce, včetně prezentací zástupců z Nizozemska, Rumunska a České republiky, jsou k dispozici na https://www.eqavet.eu/What-We-Do/peer-learning-activities/Involving-teachers-and-trainers-in-the-QA-processe.