Školní akční plán naplňuje kritéria kvalitní školy

14. 3. 2019 Školní akční plán je nástrojem evaluace školy, která díky jeho existenci dává najevo, že má svou vizi a naplňuje ji, což je jedno z kritérií inspekčního hodnocení kvality školy ze strany České školní inspekce (ČŠI).

Kritéria kvalitní školy jsou zpracována pro jednotlivé úrovně škol a jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce, ale lze s nimi pracovat také v rámci autoevaluce jednotlivých škol a školských zařízení a využít je lze i pro potřeby hodnocení prováděné zřizovateli.

Kritéria uskupena do šesti základních oblastí:

  1. Koncepce a rámec školy
  2. Pedagogické vedení školy
  3. Kvalita pedagogického sboru
  4. Výuka
  5. Vzdělávací výsledky žáků
  6. Podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti)

Na znění jednotlivých oblastí jsou pak navázána hodnoticí kritéria a také jejich popisy odpovídají nejvyšší možné úrovni naplnění daného kritéria.

Kritérium 1 Koncepce a rámec školy

Už jen samotná existence dobře zpracovaného a promyšleného ŠAP vede k naplnění prvního kritéria Kvalitní školy.  V první oblasti, kterou je Koncepce a rámec školy, se dozvídáme, že „Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem“. Důraz je zde kladen na fakt, že základem systematického zvyšování kvality je srozumitelná vize, koncepce a formulace cílů školy. Zároveň se v této oblasti zdůrazňuje, že je důležité, aby pro vize a cíle školy a podmínky potřebné pro jejich dosažení měl porozumění také zřizovatel a byl s nimi ve shodě a aby tyto vize byly v souladu se strategií obce či kraje.

V části 1.1 je využití dokumentů vytvořených v rámci akčního plánování na úrovni kraje i samotné školy více než zřejmé. Je zde uvedeno, že „Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, kterou pedagogové sdílejí a naplňují“, z popisu kritéria pak dále vyplývá, že koncepce a strategie rozvoje školy mají být zpracovány jako samostatné dokumenty, které jsou srozumitelné a reálné a jsou dostupné rodičům žáků a dalším zájemcům. „Dlouhodobá i střednědobá strategie a koncepce jsou v odpovídajících intervalech aktualizovány. Škola průběžně sleduje a sbírá informace podstatné pro své další směřování (například právní změny, trendy ve vzdělávání, vývoj vzdělávací politiky, socioekonomické změny v regionu školy, demografická data a plány územního rozvoje regionu) a zohledňuje je v aktualizacích strategie a koncepce školy.

Kritérium 1.5 nazvané „Škola spolupracuje s vnějšími partnery“ dává jasnou informaci o tom, že kvalitní škola aktivně cílí spolupráci na profesní a sociální partnery a cíleně spolupracuje s těmi, kteří zajišťují rozvoj odborných kompetencí žáků a také jejich praktickou výuku. Relevantními partnery mohou přitom být jak školy, tak pracoviště, a to v ČR i zahraničí.

Kritérium 2 Pedagogické vedení školy

Popis kritéria 2.1 „Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá účinná opatření“ hovoří o tom, že vedení školy uplatňuje promyšlený systém autoevaluce a systematicky vyhodnocuje stav ve všech důležitých oblastech pedagogických procesů (vzdělávání), ale i v oblasti řízení školy, včetně účinnosti opatření zaváděných ke zlepšení stavu.

Kritérium 3 Kvalita pedagogického sboru

Podle kritéria 3.5 by měli být pedagogové aktivní v přístupu k vlastnímu profesnímu rozvoji a měli by svou práci pravidelně vyhodnocovat, získané poznatky uplatňovat ve výuce.

Kritérium 4 Výuka

O možné spolupráci s odborníky z praxe se zmiňuje kritérium 4.1. „Pedagogové systematicky pomýšlejí a připravují výuku v souladu s vědomostními, dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárních dokumentech školy a potřebami žáků“. Pro dosažení souladu s kritériem 4.2 by měli využívat širokého spektra výchovně-vzdělávacích strategií. Pedagogové nabízejí žákům aktivity podporující objevování, experimentování, kladení otázek, tvořivost, autonomii a iniciativu každého z žáků. Vytvářejí situace, v nichž žáci aplikují to, co se naučili ve škole, v běžných reálných (i pracovních) situacích. Trvale rozvíjejí schopnost žáků účelně využívat různé informační zdroje a dovednosti potřebné pro úspěšné uplatnění v moderní společnosti.

Kritérium 6 Podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti)

V neposlední řadě kvalitní škola sleduje pokroky v učení všech žáků a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují speciální péči (kritérium 6).

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (ke stažení)

Web České školní inspekce - www.csicr.cz

Web projektu Podpora krajského akčního plánování - http://archiv-nuv.npi.cz/p-kap

Martina Kaňáková