Žáci si vedou portfolia tak, aby je využili při následné volbě povolání a kariérovém růstu

SPŠ dopravní Praha – Motol navázala ověřováním e-portfolia na své předchozí zkušenosti s papírovou formou portfolia v podobě složky. Zapojilo se 32 studentů 2. ročníku oborů Ekonomika městské dopravy a Logistika v dopravě. Pro realizaci e-portfolia škola zvolila prostředí Google a jeho aplikace, disk, sdílené složky, kalendář, fotky, YouTube, dokumenty, tabulky, podcasty, Google Digitální garáž. Do projektu byl zapojen zřizovatel školy – Dopravní podnik hl. m. Prahy, který poskytl odborníky z praxe pro realizaci odborných přednášek. Žáci si certifikát o absolvování přednášky vložili do e-portfolia. Práce s e-portfoliem podpořila u žáků rozvoj klíčových kompetencí a dovedností, mj. schopnost sebehodnocení vlastní samostatné práce, schopnost konstruktivně hodnotit práce jiných žáků a schopnost spolupráce při řešení problémů s jinými lidmi, např. sdílením dokumentů. 

SPŠ dopravní Praha – Motol 

Ing. Lukáš Sobotka

www.sps-dopravni.cz 


Jaké máte zkušenosti s e-portfoliem? Pracovali jste s portfoliem už před zapojením do pilotáže?    

Z počátku naše škola využívala papírovou formu portfolia žáka v podobě složky, která byla vedena pro každého studenta. Navázali jsme tvorbou e-portfolia v elektronické podobě, kdy jsme tuto formu testovali u vybraných studentů. Obsahem e-portfolia v tomto případě byly dokumenty, které potvrzovaly účast studenta na vybraných akcích, jako byly například exkurze, přednášky odborníků z praxe nebo účast na soutěžích. Dále jsme zařadili aktivity ze studentského projektu v rámci konstrukce RC modelu vodíkového auta. Závodní tým si vedl své týmové e-portfolio, takže tato situace přímo vybízela k rozšíření dosavadní praxe vedení e-portfolia. Do něj uváděli aktivity spojené nejenom se stavbou RC modelu, ale současně účast na závodech, přednáškách, přehlídkách, úspěchy týmu nebo doplňkové aktivity, jako například propagační videa nebo fotografie. 

motol1.jpg

V jakých oborech a ročnících žáci e-portfolio používají?  Kolik žáků jste do ověřování zapojili?   

Do projektu byli zapojeni studenti 2. ročníku. Jedná se o jednu třídu v počtu 32 studentů, kdy polovina je zaměřena na obor Ekonomika městské dopravy a druhá polovina studuje obor Logistika v dopravě, vycházející ze stejného RVP. Věk zapojených studentů je v průměru 17 let. Vzhledem k současné situaci, kdy došlo k uzavření škol a zrušení soutěže Horizon Grand Prix, se tvorba portfolií bohužel netýká oboru Mechanik elektrotechnik. 

Měli jste konkrétní potřeby a očekávání při práci s e-portfoliem ve výuce na vaší škole? 

Z hlediska zapojení této doplňkové aktivity do výuky vznikla potřeba širšího využití moderních technologií, které prostupují stávajícími trendy ve společnosti. Bylo třeba seznámit se s dostupnými aplikacemi a dalšími online nástroji vhodnými k tvorbě portfolia a následně ji zařadit do výuky. Očekávali jsme, že se díky tomu rozšíří dovednosti studentů, že se například naučí sdílet dokumenty z různých zařízení, pracovat s novými aplikacemi a uvědomí si důležitosti zabezpečení svých dokumentů. Zařazením práce s portfoliem podporujeme moderní formy vzdělávání a zvyšujeme schopnosti žáků reagovat na trendy a novinky, které se z důvodu rychlých změn v oblasti IT nemohou promítnout v běžné výuce.  

Tato forma vedení žákovského portfolia současně stimuluje zařazení dílčích projektů a aktivit, které podporují rozvoj vybraných klíčových kompetencí studentů a zároveň jsou vhodným výstupem, evidovaným v e-portfoliu. Např. v CV může žák uvést jako další dovednost práce s aplikacemi Google na pokročilé úrovni nebo dovednost tvorby videí či grafických výstupů v aplikaci Canva. Výše uvedená očekávání se skutečně naplnila, ačkoli z hlediska distanční formy výuky byly možnosti omezené. I přes tuto skutečnost se podařilo zapojení několika odborníků z praxe, kteří studentům připravili přednášky na odborná témata formou online přenosů. Účast na přednášce je jednou z aktivit, kterou žáci mohou přidat formou osvědčení o účasti do svého e-portfolia v tomto školním roce. 

Co se vám v práci s e-portfoliem osvědčilo? Jaké jsou pro vás hlavní výhody, cíle a využití e-portfolia pro vaše žáky? 

Jak již bylo uvedeno výše, je cílem aktivity tvorby e-portfolia, realizace portfolia pro každého studenta s využitím dostupných a udržitelných aplikací, které jsou běžně dostupné a se kterými se prokazatelně pracuje v reálné praxi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby portfolio vedli tak, aby bylo možné ho využívat při následné volbě povolání a kariérovém růstu. Potvrdit důležitost portfolia se nám podařilo prostřednictvím přednášky personalistky Dopravního podniku, a.s., který je naším zřizovatelem, v rámci bloku online přednášek odborníků z praxe. 

Dalším cílem práce s portfoliem pro žáky bylo a je umožnit sledování vlastní práce v delším čase s možným porovnáváním výstupů z projektů vlastních i „konkurenčních“. V návaznosti na tuto aktivitu bylo možné ovlivnit postoj studenta k účasti na projektech nebo úkolech, do kterých byl v průběhu školního roku zapojen. Jedním ze stanovených cílů bylo rovněž pozitivně ovlivnit postoj žáků v návaznosti na viditelný osobnostní posun zaznamenaný v realizovaných aktivitách, jenž má vliv na pozitivní motivaci a vlastní seberealizaci studenta.  

Jaké pedagogické funkce plní e-portfolio na vaší škole?

Je možné konstatovat, že se tento projekt podílí nejen na zmíněném osobnostním rozvoji žáků, ale i na rozvoji tematických plánů příslušného školního roku. Z hlediska rozvoje studentů zaznamenáváme větší zájem o zapojení do připravovaných aktivit ze strany školy, pro možné získání osvědčení o účasti, v návaznosti na doplnění svého portfolia. Současně dochází ke zvýšení uvědomění si potřeby úspěchu na trhu práce, ke kterému může přispět kvalita získaných výstupů z vybraných projektů, které je možné následně prezentovat potencionálnímu zaměstnavateli prostřednictvím personalisty. Prezentace vlastních výstupů nemusí být pouze otázkou „naplnění“ osobní složky. Vzniká zde prostor pro realizaci diskusí mezi studenty nebo mezi studentem a učitelem, které vedou ke snaze prezentace „vylepšovat“ či upravovat tak, aby byly obsahově zajímavé pro účel, ke kterému jsou primárně určeny, tedy k následné prezentaci v rámci pracovního pohovoru.  

V této části zaznamenáváme snahu studentů o projev uznání nejen ze strany učitele, ale rovněž ze strany svých spolužáků. Z hlediska hodnocení vnímáme tuto skutečnost jako pozitivní efekt, který má vliv na zvýšení sebevědomí, a především na zájem o účast na dalších školních i mimoškolních aktivitách. Současně je zde možné hodnotit posun a rozvoj žáků v čase od začátku školního roku do současnosti, kdy je viditelné zvýšení kvality vybraných výstupů práce. Bohužel se tento jev nedá uvádět paušálně, je individuální.  

Jaké jste zvolili digitální prostředí pro tvorbu e-portfolia?

Pro realizaci e-portfolia jsme zvolili prostředí Google a jeho aplikace: disk – sdílené složky, kalendář, fotky, YouTube, dokumenty, tabulky, podcasty, Google Digitální garáž. Jako alternativa bylo zvažováno využití školního systému Bakaláři nebo systému Mahara. U systému Mahara bylo problematické zajištění nahrání systému na server a následná udržitelnost v návaznosti na stávající a budoucí IT koncepci školy.

Proč jsme zvolili toto digitální prostředí? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

motol2.jpg

Výhodou aplikací Google je přístupnost žáků na disk Google, který je udržitelný i po skončení studia, možnost sdílení vybraných dokumentů nebo složek s vybranými osobami - učiteli, spolužáky, týmem, personalisty - a využití různých nástrojů Google při vzájemné kompatibilitě. Google rovněž nabízí dostatečnou kapacitu 15 GB zdarma, jednoduché a uživatelsky přívětivé prostředí a zároveň je nezávislý na správci sítě školy nebo jiném systému či zařízení. Nevýhodou je hostování dat na úložišti u třetí osoby, i když vzhledem k renomé společnosti Google není nutné považovat tento aspekt za výrazné riziko. Při práci je také vždy nutné mít internetové připojení a toto prostředí se nevyznačuje atributy sociální sítě.

Můžete popsat, jak konkrétně pracujete s e-portfoliem v hodinách? Jak by se s ním dalo ještě pracovat?

Studenti získali začátkem pololetí informace o významu, způsobu a formě vedení a tvorby e-portfolia. Tyto informace byly současně zveřejněny na školním e-learningovém systému Modle. Z hlediska realizované výuky bylo žádoucí, aby studenti zařazovali vhodné výstupy pro tvorbu portfolia z různých předmětů. Pro účely evidence výstupů je mimo jiné využíván předmět Praxe, který slouží k propojení teoretických poznatků s možnou aplikací na praktických projektech nebo v rámci fiktivních firem. Studenti navrhují projekt od podnikatelského plánu, přes finanční strategii až po propagaci a případný prodej produktu nebo poskytování příslušné služby. I tyto výstupy lze považovat za studentské projekty a prezentovat je jako týmovou práci ve vlastním portfoliu.  

Zapojení tvorby e-portfolia do výuky umožnuje elektronickou evidenci všech výstupů, které byly v průběhu ročníku realizovány. V našem případě to byla tvorba letáků a propagačních materiálů pro studentský projekt v programu Canva, 3D modelování produktu, tvorba webových stránek, stránek na sociálních sítích, podcasty, videa apod. Veškeré výstupy je možné uložit do osobní složky e-portfolia a současně dále sdílet pro další potřeby studentského projektu nebo je sdílet učiteli k závěrečnému hodnocení.  

Výhodou je vzájemná interakce všech zúčastněných při využití různých kompatibilních nástrojů společnosti Google. Ty umožňují následnou udržitelnost materiálů po skončení studia, na rozdíl od jiných technologií, které časem mohou ztratit zobrazovací schopnost (CD, DVD, paměťové disky). Současně zaznamenáváme synergický efekt při vzájemné spolupráci a vzniká materiál vhodný pro celkové hodnocení projektu, poskytující zpětnou vazbu z hlediska kvality výstupů v průběhu celého roku.  

motol3.jpg

Co se žáci při práci s portfoliem naučili? Jaké dovednosti žáků může práce s e-portfoliem rozvíjet?

Vedená aktivita podpořila rozvoj klíčových kompetencí a dovedností, mj. schopnost sebehodnocení vlastní samostatné práce, schopnost konstruktivně hodnotit práce jiných žáků a schopnost spolupráce při řešení problémů s jinými lidmi, např. sdílením dokumentů. Žáci se naučili sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů učení, efektivně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií. Práce s e-portfoliem podpořila u žáků také schopnost zodpovědně vyhodnotit hrozbu zneužití dat a poskytnutých informací třetím osobám, dovednost práce s informacemi, jejich vyhodnocení, prezentace a použití a dovednost orientace na trhu práce a uvědomění si konkurenčního prostředí na trhu práce. 

Zapojili se do ověřování e-portfolia na vaší škole i další kolegové, např. kariéroví poradci nebo mimo školu zástupci zaměstnavatelů, s kterými vaše škola spolupracuje?

Do projektu byl zapojen zřizovatel školy – Dopravní podnik hl. m. Prahy, který poskytl odborníky z praxe pro realizaci odborných přednášek. Výstup v podobě certifikátu o absolvování akce tvoří nedílnou součást e-portfolia každého z účastníků. Z hlediska realizovaných akcí je vhodné jmenovat přednášku Mgr. Zuzany Větrovcové – vedoucí oddělení náboru, která studenty v návaznosti na projekt e-portfolia ve škole seznámila s jeho významem z pohledu personalisty. Současně jsme navázali spolupráci s Mgr. Petrou Drahoňovskou, se kterou připravujeme dopolední workshop pro studenty se zaměřením na sociální síť LinkedIn.  

V neposlední řadě implementujeme doplňkový modul aplikace Salmondo do systému Bakaláři. Aplikace umožní studentům a učitelům využívat diagnostických nástrojů v návaznosti na volbu dalšího studia nebo povolání. Očekáváme, že díky této aplikaci studenti získají nejen přehled o svém profesním zaměření, ale začnou na základě těchto výsledků své portfolio vytvářet cíleněji.  

Budete na vaší škole pracovat s e-portfoliem i v dalším školním roce?

Využívání e-portfolia plánujeme ve výše uvedeném rozsahu realizovat i v nadcházejících letech. Plánujeme podmínit získání certifikátů z vybraných přednášek odborníků z praxe absolvováním testu teoretických znalostí, vycházející z okruhů přednášky. Podle možností obnovení prezenční výuky plánujeme zařadit exkurze a návštěvy na vybraných pracovištích, účast na soutěžích a přehlídkách středních škol apod.