Individuálně vzdělávací plán

Dotaz se týká formy IVP pro žáka ve školském zařízení - školní družině. Má mít žák s PO - IVP, který navštěvuje školní družinu, vypracovaný IVP jako samostatný dokument, jako přílohu k IVP pro školu, nebo jej lze začlenit do jednotlivých částí IVP pro školu s uvedením, že se jedná o doporučení a postupy při výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině?

IVP je pomůckou a formou podpůrného opatření pro vzdělávání žáka. Pokud je družina součástí školy, budou opatření pro pobyt žáka v družině součástí doporučení pro školu. Pokud je družina oddělená a má jiného zřizovatele, vydá se doporučení pro ŠZ. IVP není PO pro družinu, postup práce s žákem bude popsán v doporučení.

Kdo nyní písemně vyhodnocuje individuálně vzdělávací plán? Ve formuláři není pro pedagogické pracovníky žádný prostor (píšeme si hodnocení na volné místo - musíme?), zato je tam tabulka pro závěry vyhodnocení ze školského poradenského zařízení. 

Školské poradenské zařízení vyhodnocuje podpůrné opatření v individuálně vzdělávacím plánu 1x do roka. Děje se tak na základě konzultace se školou (telefonicky, písemně, e-mailem, návštěvou…).

Je možné zpracovat individuálně vzdělávací plán na dva roky (podle platnosti zprávy), po roce vyhodnotit, případně jen upravit? Je možné žádat o individuálně vzdělávací plán také na dva roky?

Individuálně vzdělávací plán má platnost stejnou jako doporučení ke vzdělávání žáka se speciálně vzdělávacími potřebami. Individuálně vzdělávací plán je potřeba doplnit nebo v něm něco pozměnit v návaznosti na vzdělávací potřeby žáka a pravidelně ho vyhodnocovat. Pokud změny ve vzdělávacích potřebách žáka nenastanou, může se podle individuálně vzdělávacího plánu pracovat dál, ale vypracuje se na jeden školní rok.

Pokud odejde žák na jinou školu a naše škola obdržela finance na podpůrná opatření, např. do konce června, co se zbývajícími penězi - jak vykázat, jak vracet? Když je školní rok v běhu a přijde nový žák s podpůrnými opatřeními, odkdy naše škola může žádat, pokud vůbec může žádat? Je k tomu potřeba nové vyšetření, které bude určeno "na podmínky v nové škole"? Těmito přestupy žáků by se zákonitě měnil rozpočet.

Rozpočet školy není neměnný, mění se v průběhu roku (např. na základě rychlých hlášení). Obecně: jestliže škola utratila finance za pomůcky, které dále potřebuje, zůstávají. Co se týká asistenta pedagoga, pedagogické intervence, peníze se vrací.

Uvažuje se o zajištění financování formou normované finanční náročnosti také u nejčastěji používaného podpůrného opatření, tj. individuálně vzdělávacího plánu? S tímto podpůrným opatřením je spojena značná administrativní náročnost, ale finance např. na ohodnocení práce třídního učitele, který individuální plán vypracovává, nikde škola nedostává. Podobná situace je i u podpůrného opatření plánu pedagogické podpory.

Ne, škola zajistí z vlastního rozpočtu. Není vyloučena možnost žádat o zohlednění u zřizovatele školy.