Pedagogická intervence

Už několik měsíců se snažím dobrat odpovědi na otázku placení pedagogické intervence. PI mám jako přespočetnou hodinu, nemám ji zahrnutou do úvazku, nemůžu se nikde dopátrat jaká odměna mi za to dle zákona naleží. Našla jsem, ze PI lze dat do úvazku, platit jako přespočetnou, nebo ve speciálních případech může jít do odměn. Už dvě pololetí vedu PI a dostavám 160,- hrubého za hodinu a přijde mi to velmi podhodnocené.

Ředitel může pedagogickému pracovníkovi v potřebném rozsahu zvýšit úvazek a míru přímé pedagogické činnosti (až do plného úvazku a do „plné“ míry přímé pedagogické činnosti stanovené pro školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí nařízením vlády č. 75/2005 Sb.). Může také nařídit konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah s příplatkem podle § 132 zákoníku práce, nebo sjednat další základní pracovněprávní vztah se stávajícím zaměstnancem (DPP, DPČ).  

Proplácení formou mimořádných odměn není vhodný. Jedná se o nenárokovou složku platu, což není v souladu se vzdělávací činností v rámci podpůrného opatření, na který žák nárok má.

160 Kč/hod se mi taky zdá málo. Přikládám Metodický výklad k odměňování pg pracovníků.

Dotaz ohledně výuky předmětu Pedagogická intervence. V příštím roce mi do úvazku přibyl předmět Pedagogická intervence a já bych ráda věděla, zda jej vůbec mohu vyučovat. Mám vystudovanou pedagogickou fakultu, učitelství druhého stupně, teď studuji výchovné poradenství. Na Vašich stránkách jsem vyčetla, že tento předmět může vykonávat buď speciální pedagog, psycholog či učitel, který získal kvalifikaci učitele žáků se SVP. Ani jedno z toho nemám, může mi ředitel školy i přesto tento předmět do úvazku dát?

Další dotaz se týká počtu žáků při této hodině, na Vašich stránkách píšete, že maximální počet žáků je 4, já jich tam mám napsaných 6, je to možné?

A poslední věc, která mě zajímá, jak taková výuka probíhá? Je tam škála dětí od 7. po 9. třídu s různými poruchami v různých předmětech. Nedokážu si představit, jak a v čem pro takto sestavenou skupinu může být jedna hodina týdně přínosná? Jak mohu pomoci např. žákovi v 9. třídě s matematikou, když mám aprobaci ČJ-D?

Pedagogická intervence je určena žákům se SVP, často žákům s jinými životními podmínkami nebo žákům vyrůstajícím v odlišném kulturním prostředí.

Slouží k podpoře jejich přípravy na vzdělávání, k podpoře vzdělávání předmětů, ve kterých selhávají. Kompenzují nedostatečnou domácí přípravu, rozvíjí jejich vědomosti a znalosti, jazykové kompetence a sociální dovednosti.

Obsah předmětu Pedagogická intervence musí být v Doporučení popsán v organizaci vzdělávání žáka, z něj pak vyplývá potřebná kvalifikace pedagogického pracovníka školy. Soudím, že zaměňujete předmět PI a předmět speciálně pedagogické péče. PSPP skutečně může vyučovat speciální pedagog, psycholog nebo učitel s rozšířenou kompetencí pro SVP.

Pedagogická intervence má 3 varianty využití:

  • Přípravu na výuku, včetně domácích úkolů – zajišťuje pedagog, případně asistent pedagoga, je to PO i pro družinu.
  • Podporu rozvoje kompetencí žáka, které jsou ovlivněny jeho speciální vzdělávací potřebou – pedagog s příslušnou kvalifikací pro daný předmět.
  • Podporu školy při řešení rizikového chování ve třídě, práce se třídou a její vztahovou sítí – subjekt, který se zabývá řešením obdobných problémů ve škole – psycholog, SVP, PPP, NNO.

Maximální počet žáků ve skupině je 6 (před novelizací vyhlášky č. 27/2016 Sb. byl max. počet 4), ale za složení a počet žáků ve skupině odpovídá ředitel školy (tedy může jich být i méně, pokud by neplnila svůj účel podpory při využití maximálního počtu žáků).

Žákovi je poskytováno personální podpůrné opatření formou pedagogické intervence ve skupině 3 žáků. Při zahájení podpůrného opatření nebylo požádáno o finanční prostředky, neboť jinému žákovi z dané skupiny již byly finanční prostředky na pedagogickou intervenci poskytnuty. (Doufám, že si dovozujeme správně, že ve skupině je možné financovat pouze jednoho žáka, neboť pokud bychom financovali všechny, tak bychom na jednu hodinu pedagogické intervence čerpali příspěvek ve výši 3 hodin.) V průběhu roku se žák, kterému byly finanční prostředky poskytovány, ze školy odhlásil. Podpůrné opatření mu bylo ukončeno a škola již neobdrží finanční prostředky na pedagogickou intervenci. Potřebovala bych radu, jak změnit u jednoho ze zbývajících žáků ve skupině údaj o poskytování finančních prostředků (z nepožadováno na požadováno), a to v průběhu poskytování personálního opatření.

Hodiny intervence jsou zajišťovány žákovi individuálně nebo skupinově do max. počtu 6 žáků (resp. 4 žáků u předmětu speciálně pedagogické péče). Finanční prostředky na tyto hodiny jsou poskytovány ve skupině na 1 žáka, ostatní je využívají jako sdílené. Pokud žák, na kterého byl finanční nárok uplatněn, odchází ze školy, ukončí se PO ve výkazu. Nově budete toto opatření ve změně organizace výuky vykazovat na jiného žáka ze skupiny, který má v doporučení uvedeno u intervence PNFN. V závislosti na toto doporučení získáte na tohoto žáka nově finanční prostředky.

Může být pedagogická intervence rozdělena do dvou dnů na 20 a 25 minut? A je možné ji realizovat před začátkem vyučování?

Při zajištění podpůrného opatření PI je nutno dodržet doporučovaný rozsah hodin týdně. Pokud je pro školu i žáka výhodnější rozdělení hodiny a její realizace před začátkem vyučování, je to možné.

V šablonách je umožněno, aby doučování žáků vykonával asistent pedagoga. Je to možné i u pedagogické intervence? Jaké jsou požadavky na vzdělání intervenujícího pedagoga? 

Pedagogická intervence má 3 varianty využití:

  1. Příprava na výuku, včetně domácích úkolů – zajišťuje pedagog, případně asistent pedagoga, je to PO i pro družinu.
  2. Podpora rozvoje kompetencí žáka, které jsou ovlivněny jeho speciální vzdělávací potřebou – pedagog s příslušnou kvalifikací pro daný předmět.
  3. Podpora školy při řešení rizikového chování ve třídě  – subjekt, který se zabývá řešením obdobných problémů ve škole - SVP, PPP, NNO.

Při sdílené pedagogické intervenci je možné žáky z různých ročníků rozdělit a věnovat se vždy jednomu ročníku samostatně – jen část určené hodiny?

Organizace předmětu je věcí ředitele školy, získává podpůrná opatření na skupinu žáků 1 - 4. Dělí podporu podle obsahu a věku žáků.

Je nutné poskytovat speciálně pedagogickou intervenci i o prázdninách?

Ne.

Co se stane při náhodném odstěhování žáka, který má předepsanou pedagogickou intervenci a sdílejí s ním tuto intervenci další žáci?

Nic, bude poskytována zbylým žákům v intervalu do 4.

Při sdílené pedagogické intervenci pro 4 žáky se jeden žák z důvodu nemoci nedostaví. S ostatními intervence proběhne. Je nutné nahrazovat nepřítomnému intervenci v náhradním termínu?

Není. Je třeba vést evidenci docházky a sledovat efektivitu podpůrného opatření v souladu s vyhláškou ke školní matrice.

Může speciální pedagogickou intervenci vykonávat školní psycholog?

Jestli to bude např. práce se třídou, tak ano. Je to podle toho, co je obsahem pedagogické intervence.

Pedagogická intervence jako podpůrné opatření poskytované na druhém stupni ZŠ – měla by poradna konkrétně specifikovat, v jakých předmětech má být pedagogická intervence poskytována? Průřezem předmětů je to takřka nemožné. Na prvním stupni, kdy většinou pedagogickou intervenci poskytují třídní učitelky, je toto pedagogické opatření efektivní. Skupinová pedagogická intervence průřezem ročníků je organizačně náročná, především ze strany personálního zajištění – toto bychom museli zajistit formou externistů, kteří ale na trhu práce nejsou.

Obsahem doporučení musí být přesný popis pedagogické intervence – obsahový i organizační.

Mohla by být pedagogická intervence poskytována mimo půdu školy, např. v DDM, kam by samozřejmě směřovalo i financování této části? Jsme si vědomy případné nutné změny v legislativě.

Změna v legislativě není potřebná, pedagogická intervence je možná ve školských zařízeních.