Podpůrná opatření – pomůcky

Chtěla bych se zeptat ohledně nákupu pomůcek pro školu. Pracuji v PPP a dívce s nastavenými podpůrnými opatřeními 2. stupně v kategorii „jiné SVP“ vyplývající ze zdravotního stavu dlouhodobého charakteru (00T0000) jsem přislíbila nákup didaktických pomůcek. Ve vyhlášce jsou uvedeny kódy pomůcek, které lze použít pro jednotlivé skupiny znevýhodnění, ale výše uvedenou skupinu jsem mezi nimi nenašla. Lze jí tedy přidělit pomůcky i z jiné kategorie?

V příloze vyhlášky č. 27/2016 Sb. se uvádí ve 4. části B následující: 

„Pro další skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří nejsou uvedeni v této části, se volí speciální učebnice, speciální učební pomůcky a kompenzační pomůcky v souladu s jejich speciálními potřebami, vždy v odpovídajícím stupni podpůrných opatření.“

Žákyni tedy můžete doporučit potřebné pomůcky z kategorií skupin žáků se SVP, které jsou zde uvedeny v kapitole Druhý stupeň.

Do školy došlo nové doporučení, které předkládá možnost objednat speciální učebnice za 3000,- pro žáka, který má nově snížené výstupy. Mohli byste mi, prosím, poradit, jaké učebnice (jsou - li) objednat? Učebnice pro ZŠ praktické?

Pokud ŠPZ doporučuje učebnici (nebo jinou učební pomůcku), měla by přesněji specifikovat druh i další atributy učebnic tak, aby odpovídaly postižení žáka. Má-li žák snížené výstupy v jednom nebo více předmětech, je pravděpodobné, že využijete některé učebnice pro ZŠ praktické. Seznam naleznete na: http://archiv-nuv.npi.cz/kipr/metodicka-podpora

Koupené pomůcky a materiály pro žáka je nutné nechávat ve škole?

Ano, případně se uzavírá smlouva o výpůjčce.

Je nutné využít celou částku na materiály a pomůcky najednou? Je možné si částku rozdělit do dvou let?

Ne.

Proč již v pedagogicko-psychologických poradnách neprobíhají tzv. nápravy, na které děti docházely?

Nápravy jsou součástí standardních činností.

Pokud nakupuji žákovi dané pomůcky či učebnice a nevyčerpám celou částku, mohu při nashromáždění peněz i od jiných žáků nakoupit takové pomůcky, které využijí i ostatní žáci se speciální potřebou učení na škole a jsou jim prospěšné, i když přesně nespadají do formulace dané v "Doporučení ŠPZ" (např. pomůcky na rozvoj jemné či hrubé motoriky, postřehu, zapamatování, orientace v prostoru apod.)? Převládají speciální učebnice, pracovní sešity. To by děti stále jen psaly, potřebují i jiný typ pro nápravy poruch učení.

Pomůcky jsou věcí domluvy mezi školským poradenským zařízením a školou. Případné přebytky peněz lze využít k nákupu dalších pomůcek.

Spoluúčast rodičů na vzdělávání dítěte - využívání pomůcek, které škola žákovi předá, i na domácí práci. Rodiče očekávají pouze úlevy a pro zdárný vývoj dítěte mnohdy nic nedělají. Nelze někam zakomponovat, aby také rodič nesl nějakou zodpovědnost (a ne jen za vše škola)?

Rodič neodpovídá za vzdělávání svého dítěte. Můžete ale poskytovat součinnost, a to především v rozsahu domácí přípravy na vzdělávání. To lze ošetřit smlouvou mezi školou a rodinou, nebo také v individuálně vzdělávacím plánu.