Speciálně pedagogická péče

Chlapec v 1. ročníku ZŠ se středně těžkou vadou řeči a ADHD má v doporučení speciálně pedagogickou péči (bez určení varianty). Vedení školy vyžaduje, aby tato doporučení byla realizována v hodinách před nebo po výuce. Obě možnosti jsou pro děti do 10 let nevhodné, protože únava v kombinaci s poruchou pozornosti je v odpoledních hodinách značná. ŠPZ nesdělují možnosti realizace, a praxe jednotlivých škol je různá. Pan ředitel chce jednoznačné vyjádření, jak a kdy je možno tuto péči realizovat a přitom dodržet zákon. Podmínky i odbornost máme.

Odkazujeme na stránky NÚV, kde je podrobně rozepsána organizace i členění PSPP a uvedeny příklady:

V každém případě je PSPP realizováno na základě doporučení ŠPZ. ŠPZ musí se školou projednat a jednoznačně popsat, jak má být tato péče žákovi poskytována. Pro PSPP jako předmět jsou přednostně využívány disponibilní hodiny, náplň předmětu a varianta A, B vychází z doporučení ŠPZ. Nemělo by se tedy stát, že bude žákovi poskytována speciálně pedagogická péče před nebo po výuce, pokud je zřejmé, že je v těchto hodinách unavený a podpůrné opatření se tak zcela míjí účinkem, nebo je pro něj dokonce zátěží. Jednoznačné vyjádření si tedy vyžádejte u ŠPZ.  

Kdo může poskytovat speciálně pedagogickou péči?

Speciálně pedagogickou péči může poskytovat pouze magistersky vzdělaný oborový speciální pedagog nebo psycholog.

Zajímalo by mě, kde je toto uvedeno. Ve vyhlášce 27/2016 Sb., v platném znění, se totiž uvádí:
„Normovaná roční finanční náročnost podpůrných opatření osobního charakteru se stanoví vztahem (zaokrouhleno na desítky nahoru):
a) je-li činnost realizována učitelem, včetně učitele, který získal kvalifikaci podle § 7 odst. 2, § 8 odst. 2 nebo § 9 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pedagogický pracovník školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky“): P1 = PTp x 12 x 1,Proc“

Naše odpověď je v souladu s vyhláškou 27/2016 Sb., kterou zmiňujete. Záleží na obsahu PSPP. Pokud se bude jednat o výukový předmět, pak hovoříme o pedagogickém pracovníkovi školy, který je absolventem dvouoborového studia – například speciální pedagogika a český jazyk; pokud se bude jednat o péči po výuce, tzv. nápravy, musí je zajišťovat v souladu s vyhláškou speciální pedagog (i školní) nebo psycholog podle druhu znevýhodnění žáka.

Výuku PSPP realizuje podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. pedagogický pracovník školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciální pedagog školy.

Předmět logopedická péče vyučuje speciální pedagog – logoped (absolvent magisterského studia speciální pedagogiky se státní závěrečnou zkoušku z logopedie).

Braillovo písmo speciální pedagog – tyfloped. PSPP – reedukace SPU může zajistit školní speciální pedagog, školní psycholog nebo pedagog s rozšířenou kompetencí pro speciální pedagogiku (semináře k nápravám SPU) apod.

Jak může speciální pedagog časově realizovat speciálně pedagogickou péči ve své třídě, když nesmí s dítětem pracovat nad rámec jeho rozvrhu hodin?

Je třeba rozlišovat předmět speciálně pedagogické péče, který se realizuje v disponibilních hodinách, a speciálně pedagogickou péči, která se realizuje nad rámec. Může ji poskytovat i školské poradenské zařízení.

Kdo může poskytovat speciálně pedagogickou péči?

Speciálně pedagogickou péči může poskytovat pouze magistersky vzdělaný oborový speciální pedagog nebo psycholog.

Hodiny speciálně pedagogické péče (pokud naskočí více, než je možné zakomponovat do úvazku speciálního pedagoga), případně pedagogické intervence – jakou formou je možné financování? Dohodou snad nelze, odměnami nebo nadúvazkem? Ředitelé to dělají různě. Pokud by to mělo být placené nadúvazkem – pokryjí finance normovanou finanční náročností nadúvazkovou hodinu? Paní ředitelce nedokáže nikdo spočítat, jaký finanční obnos škola na 1 hodinu z normované finanční náročnosti dostane. Už to řešíme 3 měsíce a nemůžeme se dobrat žádných konkrétních informací (pokaždé dostaneme jiné informace: 300 Kč na hod., 450 apod.)

Pokud škola může využít své stávající personální kapacity (již zaměstnává pedagogického pracovníka s požadovanou kvalifikací), může pedagogickému pracovníkovi v potřebném rozsahu tzv. zvýšit úvazek a míru přímé pedagogické činnosti (až do plného úvazku a do „plné“ míry přímé pedagogické činnosti stanovené pro školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí nařízením vlády č. 75/2005 Sb.). Může nařídit nebo sjednat konání přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah s příplatkem podle § 132 zákoníku práce, nebo může sjednat další základní pracovněprávní vztah se stávajícím zaměstnancem (pracovní poměr, dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr), pokud tento další pracovněprávní vztah bude uzavřen na jiný druh práce.

Obecná pravidla o normované finanční náročnosti jsou stanovena ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. – vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – příloha č.1 - Obecná pravidla o normování finanční náročnosti.