Zpráva a doporučení za účelem stanovení podpůrných opatření

Přišlo nám doporučení z PPP na podpůrné opatření pro pozici školního speciálního pedagoga 0,5 úvazku. Jde o to, že naše škola již nemá jinou možnost finančního zajištění dané pozice. Paní ředitelka se ale obává, že bude nařčena inspekcí či krajem z nesprávného čerpání financí, když je doporučení napsané oficiálně jen na jednoho žáka, což ale poradna jinak napsat nemůže (nelze jen doporučit na školu). Ředitelka by potřebovala vyjádření z NÚV, že je možné pozici školního spec. pedagoga zřídit na základě doporučení PPP pro jednoho žáka, kde je dále doporučeno využívat speciálního pedagoga i pro ostatní žáky.

Příloha vyhlášky č. 27/2016 Sb. uvádí, že pokud je ve škole souběh okolností (lokalita, počet žáků s potřebou podpory, skladba žáků vyžadujících podpůrná opatření ve třetím stupni), které vyžadují přítomnost školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, je navržena podpora těmito odborníky. Pozici školního speciálního pedagoga tedy lze na základě doporučení PPP zřídit, jedná se o podpůrné opatření pro celou školu. Popis standardní činnosti školního speciálního pedagoga je uveden ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. Škola a případně PPP by měla prokázat, že je školou s podmínkami uvedenými ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Jak má ředitel řešit pracovně právní vztahy se zaměstnanci, když platnost doporučení ŠPZ končí v průběhu celého školního roku, škola nemá doporučení nové, protože ŠPZ "nestíhá", a např. asistent pedagoga je nesdílený – přiřazený k žákovi. Příklad z naší školy - máme doporučení, jejichž platnost je k 9. 9. 2017, 21. 9. 2017, 19. 10. 2017, a termín pro nové vyšetření (př. přešetření) nikde. Takže jinými slovy, asistent pedagoga končí, protože nebudou finance, a když "náhodou" dojde k vyšetření žáka a škola obdrží, v tom horším případě, až po čtyřech měsících nové doporučení, asistent pedagoga přijde z úřadu práce a bude nadšen představou, že opět na nějakou dobu může být zaměstnán ve škole? To samé pedagogické intervence. Mělo by být ŠPZ zasláno prodloužení, když bylo doporučení na jeden rok místo na dva, nebo musí být žák znovu přešetřen? Opět z praxe, ped. intervence bude končit 9. 9. 2017, paní učitelka má od 1. 9. 2017 smlouvu s konkrétními hodinami, takže od 10. 9. 2017 bude mít smlouvu změněnou a úvazek menší?

Tyto případy jsou v kompetenci ředitele školy. Je rozdíl, jestli je asistent pedagoga zaměstnán na dobu určitou nebo neurčitou. Jestliže se jedná o asistenta pedagoga, který je zaměstnán na dobu určitou, tedy po dobu platnosti doporučení, končí jeho pracovní poměr tímto datem. V případě, že je sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou, je to podnět k výpovědi z organizačních důvodů, ale je možné, že ve výpovědní době se stihne vydat nové doporučení, takže asistent pedagoga pokračuje dál. Pokud škola ví, že se stav žáka nemění a je jisté, že bude nutné pokračovat se službou asistenta pedagoga, musí proběhnout dohoda mezi školským poradenským zařízením a školou, aby nedocházelo k prodlevě. ŠPZ má dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. průběžně vyhodnocovat stav žáka. Podle nové legislativy je jeho povinností nejpozději do 1 roku od vydání doporučení provést vyhodnocení. Pokud zůstává stav nezměněn, pak doporučení platí beze změny a podpůrná opatření jsou na 2 roky.

Nemělo by pro školské poradenské zařízení platit, že u žáků vyšetřených v loňském školním roce vyzve zákonné zástupce na případné přešetření, když to v doporučení uvedlo?

Školské poradenské zařízení provádí vyhodnocení podpůrných opatření průběžně, nejpozději do 1 roku od vydání doporučení. Termín kontrolního vyšetření, respektive nového posouzení podpůrných opatření se uvádí na doporučení a dle tohoto termínu by měl zákonný zástupce v předstihu objednávat svoje dítě, aby nedocházelo k prodlevám.

Jak je to s financováním podpůrných opatření při stěhování žáka, když doporučení je psané pro jinou školu?

V případě přestěhování žáka je potřeba, aby školské poradenské zařízení vydalo na základě realizovaného posouzení speciálních vzdělávacích potřeb nové doporučení pro jeho novou školu. Podpůrná opatření, jako např. pomůcky, zůstávají na původní škole, když škola prokáže, že jsou potřebné v rámci školy. Pomůcky lze škole, kam žák přechází, zapůjčit. Při vystavování nového doporučení musí školské poradenské zařízení opětovně posoudit stav školy, kam dítě přechází, a na základě toho provést úpravu doporučení.

Bylo avizováno školským poradenským zařízením, že nyní budou zasílat doporučení pomocí datové schránky. Na školu je tedy přenesena další skrytá administrativa – stahování doporučení z datové schránky, její tisk – rostou náklady na papíry, barvy, opotřebení tiskáren – tj. náklady, které jsou hrazeny z příspěvků zřizovatelů – jedná se o přenášení zodpovědnosti jak finanční, tak i věcné z instituce na instituci.

Podporu z podpůrných opatření získává škola, v řadě případů mají školy propojen svůj systém matriky s formátem xml dokumentů, a tím je pro ně jednodušší administrace do výkazu R 44. Škola musí postupovat, podobně jako školské poradenské zařízení hospodárně, zasílání poštou je nákladnější pro školské poradenské zařízení.