Různé

V RVP je napsáno, že praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. Naše SPC slovo kombinace vykládá tak, že u žáka musí být prokázána závažná porucha řeči, chování či učení. Ráda bych se zeptala, zda to tak je, nebo můžeme přijmout žáka s LMR se středně těžkou nebo i lehkou vadou řeči?

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole dvouleté jsou pro tento obor uvedeny v RVP. Praktická škola dvouletá umožňuje vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, které vyplývají ze snížené úrovně rozumových schopností. Jedná se o žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, jak uvádíte. V případě lehkého mentálního postižení v kombinaci s dalším zdravotním postižením se jedná o takové postižení, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Jsou to žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole podle § 16, v základní škole speciální; dále to mohou být žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku; případně získali základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. V doporučení ke studiu je třeba zohlednit i zájem žáka, jeho zdravotní stav a možnost profesního uplatnění. Žák s  diagnostikovaným lehkým mentálním postižením a lehkou vadou řeči může vybírat z nabídky  E oborů na SOU.  Pokud by i na těchto oborech selhával, případně je z jeho předchozího vzdělávání zřejmé, že by tento typ studia nezvládl, je možno jej do PrŠ dvouleté doporučit. Žák s LMR a těžkou až středně těžkou vadou řeči  by se vzdělávat na praktické škole dvouleté při dodržení výše uvedených kritérií mohl. 

V každém případě je nutné vždy individuální posouzení takového žáka.

Žák má jako personální podpůrné opatření přiznaného asistenta, u kterého byl při zahájení poskytování vykázán požadavek na finanční prostředky. Žák je v průběhu poskytování personálního podpůrného opatření dlouhodobě (např. 4 měsíce) hospitalizován na psychiatrii, kde je vyučován na jejich škole. Po hospitalizaci se vrací zpět do školy a personální opatření je mu nadále poskytováno. Je nutné tuto změnu nějak vykázat?

Předpokládám, že ředitel školy s asistentem pedagoga uzavřel pracovní smlouvu se specifikací náplně jeho práce, která se nevztahuje pouze na práci s konkrétním dítětem. Činnost asistenta vyplývá z jeho definice ve vyhlášce č. 27/2016 Sb.: „ Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb.“ Asistent se tedy po dobu hospitalizace žáka věnuje jiným žákům ve třídě a vykonává přímou i nepřímou práci podle pokynů učitele a podle nastavené pracovní náplně.

Co znamená konkrétně pro ZŠ, když má žák od ŠPZ doporučeny snížené výstupy? Ještě jsme se s tímto doporučením jako škola v rámci inkluze nesetkali.

Snížené výstupy vzdělávání může ŠPZ doporučit žákům s lehkým mentálním postižením nebo s jiným zdravotním znevýhodněním. Škola následně vypracuje IVP, ve kterém jsou tyto výstupy (i další PO) popsány. Výstupy všech, nebo některých předmětů mohou být sníženy až na minimální doporučenou úroveň (ŠVP), což je v podstatě původní program pro žáky s LMP.  

Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona je možné také upravit očekávané výstupy nebo nahradit vzdělávací obsah jiným vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují jejich speciální vzdělávací potřeby a pokud to doporučí ŠPZ.

V doporučení by měla ŠPZ tyto úpravy specifikovat a se školou před vydáním doporučení projednat.

Paní má střední školu s maturitou obor sociálně správní činnost na Purkyňové v Brně. A našla si na internetu školu: http://www.spgs-bce.cz/clanky/2-informace-pro-uchazece-o-studium/363-jednotliva-maturitni-zkouska/364-jmz-z-predmetu-pedagogika. Stačila by tato škola k tomu, aby mohla učit v Mateřské škole?

Uchazečka by musela by mít ukončeno středoškolské vzdělání s maturitou v oboru vychovatelství (viz zákon o pedagogických pracovnících 563/2004Sb díl 2, § 6 f).

Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci:

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy,

b) vysokoškolským vzděláním ………………

c) vyšším odborným vzděláním ………………

d) vyšším odborným vzděláním ………………

e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vykonáním jednotlivé zkoušky), která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku, nebo atd.

 

Praktický dotaz v souvislosti s GDPR a podpůrnými opatřeními. Jak v praxi učitele seznámit s doporučením (podp. opatřeními) ŠPZ? Učitelé jsou s podp. opatřeními nyní seznámeni tak, že spec. pedagog konkrétní opatření navržená např. poradnou přepíše do nového dokumentu, aby učitelé tento dokument jednak podepsali (že s ním byli seznámeni), a jednak aby jej měli u sebe a věděli, který žák má jakou podporu ve výuce. Není možné, aby si to u všech pamatovali. Ovšem nevíme si nyní rady v souvislosti s GDPR - dokument by nyní už neobsahoval podpisy všech, ale pouze jméno žáka, třídu a daná podpůrná opatření. Vedení si není jisté, zda se může objevit jméno žáka a třída, vůbec ale netuším, jak jinak učitelé budou vědět, o jaké dítě jde a jakou podporu mu mají poskytovat. Myslím si, že by v tom nemusel být problém, neboť se jedná v zájmu a ve prospěch žáka, a je v zájmu všech, aby učitelé věděli, jakou podporu poskytovat. Poradíte, jak toto provést v praxi?

K problematice GDPR zasíláme podrobnou metodickou pomůcku a odkaz na stránky MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty-3/gdpr-na-skolach.

Na základní škole se nyní vzdělává žák s Downovým syndromem. Vytváříme pro něj ŠVP dle RVP ZŠS II.díl. Existují nějaké nápomocné materiály k tvorbě tohoto ŠVP? 

Manuál, který byl vytvořen pro potřeby běžných ZŠ, lze využít i pro ŠVP ZŠS. Doporučujeme navštívit také metodický portál RVP, kde školy sdílejí plánování výuky, pedagogické zkušenosti i různé typy pomůcek a učebnic, konkrétně https://wiki.rvp.cz/. Ze stejné stránky je možné stáhnout mikromanuál s dotazy a odpověďmi k tématu tvorby ŠVP podle RVP ZŠS.

Na setkání metodiků v Olomouci byl vznesen tento dotaz: Když se při přechodu na jinou školu (v tomto případě jde o víceleté gymnázium) žákovi zapůjčí pomůcky, stačí smlouva o zápůjčce s tím, že pomůcky jsou i nadále majetkem naší školy? Jedna z ředitelek ZŠ odpověděla, že by volila tento postup. Chci se ujistit, zda je tento postup správný.

Zapůjčení je možné. Zde je možné stáhnout zápujční smlouvu - KIPR - Smlouva_o_zapujčení.docx

Po ukončení zápisů do mateřské školy se k nám nedostala jedna holčička. V únoru 2019 bude mít tři roky. Nastoupila by do MŠ tedy až v únoru. Maminka shání mateřskou školu, protože se ocitla v těžké životní situaci, kdy se její manžel zranil a je na vozíku. Třikrát týdně je třeba jej vozit na rehabilitace. A malou nevzali ani na jednu školku v okolí. Je možné, že by maminka před únorem zažádala o výjimku (že by ve třídě mohlo být o jedno dítě víc)?

Dítě se může v MŠ vzdělávat od 2 let. Může být přijato ke vzdělávání i v průběhu školního roku - § 34 odstavec 7 školského zákona.

O výjimku by tedy měla požádat MŠ, pokud bude souhlasit s nástupem dítěte v únoru.

Jakým způsobem se máme vyrovnat s nedostatkem kvalifikovaných učitelů např. při poskytování podpůrného opatření typu „jazyková podpora pro cizince“, kde je podle legislativy i sdělení školského poradenského zařízení nutné, aby tuto činnost vykonával vyučující ČJCJ? Je možné jako alternativu zvolit vyučujícího ČJ?

Škola si může najmout odborníka mimo školu, výuku českého jazyka jako jazyka cizího by měl garantovat specialista v oboru, tedy češtinář.

Je nezbytné, aby školské poradenské zařízení u dítěte, při jehož vyšetření nebyla odhalena žádná diagnóza, zasílalo doporučení s 1. stupněm podpory a v kódu byly vyplněny samé nuly? Varianta, že dítě je zcela bez potíží a žádné potíže se při vyšetření neprojevily, je nepřípustná?

Podpůrné opatření 1. stupně je vždy bez identifikačního kódu.

Neuvažuje se o legislativní změně v oblasti vzdělávání cizinců (ať již z EU nebo mimo EU)? Přicházejí jazykově nevybavení žáci, jejichž rodiče je odmítají vozit do základní školy na kurzy pro cizince zdarma (v případě naší školy cca 25 km jedna cesta). Veškerá zátěž tedy leží na vyučujících v běžném provozu. Školské poradenské zařízení nabízí řešení formou asistenta pedagoga, ale v této oblasti je personální nouze. Nebylo by řešením uzákonit povinnou, několikaměsíční jazykovou přípravu před přijetím k základnímu povinnému vzdělávání v české škole?

Řeší vyhláška o základní škole a §16 a §20 školského zákona.

Ve třídě se vzdělává žák s PO 4 a doporučeným AP s úvazkem 1,00, dále žák s PO 3 (minimální doporučená úroveň výstupů, poruchy chování) a s doporučeným AP s úvazkem 0,5 ve škole a 0,25 ve školní družině. Od září 2016 tedy ve třídě působí 2 AP s NFN. V případě asistenta s úvazkem 1,00 se jedná o 21 hodin přímé vyučovací povinnosti (podle rozvrhu žáka – 21 hodin) a 19 hodin nepřímé vyučovací povinnosti. U obou žáků, kteří jsou klienty 2 různých ŠPZ,  dojde k novému posouzení SVP a doporučení od 1. 9. 2018. Prosím o odpověď na dotaz, zda mohou být i nadále ve třídě 2 AP s NFN a dosavadní výší úvazků. Ve škole je pouze 1 třída v ročníku, proto není možné žáky rozdělit do 2 tříd.

Podle současně platné legislativy ve třídě mohou být souběžně 2 asistenti s NFN. Důležitá je dohoda obou ŠPZ na doporučení personálního opatření a úvazků s přihlédnutím ke složení a počtu žáků se SVP ve třídě. Ve Vašem případě jste uváděla 25 žáků v 1 třídě, mezi nimi cizince a žáky s 2. st. PO. Tato situace se může změnit po novelizaci vyhlášky 27/2016.