Jak postupovat u škol/tříd zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona ve věci vytváření individuálního vzdělávacího plánu

1) Tvorba ŠVP/IVP ve školách/třídách  zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným, zrakovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, souběžným postižením více vadami, autismem

Na základě změny Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) účinné od 1. 9. 2016 jsou žáci v základním vzdělávání vzděláváni podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) uvedeného do souladu s touto změnou. Toto pravidlo se v zásadě týká rovněž škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro jednotlivá znevýhodnění

ŠVP těchto škol lze přizpůsobovat vzdělávacím potřebám žáků s jednotlivými znevýhodněními, pro které jsou školy/třídy zřízeny, využitím tří možných nástrojů:

A. Využitím disponibilní hodinové dotace v učebním plánu, především k realizaci výuky předmětů speciálně pedagogické péče odpovídající charakteru jednotlivých znevýhodnění žáků a posílení těch vzdělávacích obsahů, které jsou pro tyto žáky nejužitečnější.

B. Rozpracováním očekávaných výstupů (OV) RVP ZV do jednotlivých vyučovacích předmětů a ročníků s ohledem na charakter znevýhodnění žáků. V souvislosti se změnou RVP ZV (2016), která spočívala v zapracování novely školského zákona č. 82/2015 Sb. (školský zákon), nedošlo k žádným změnám v OV. OV jsou nastaveny tak, aby dovolovaly naplnění s ohledem na individuální předpoklady žáků (příklady OV z RVP ZV: „HV-3-1-01 - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, VV-3-1-04 - interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, TV-5-1-03 - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti“ atd.).

C. Stanovením učiva v ŠVP tak, aby umožňovalo naplnění školních výstupů a zároveň bylo zvládnutelné pro žáky s ohledem na jejich znevýhodnění.

Další úpravy obsahu vzdělávání stanoveného v ŠVP jsou možné v individuálním vzdělávacím plánu (IVP) konkrétního žáka, který umožní dosáhnout každému žákovi jeho osobního maxima. K úpravě vzdělávacího obsahu na úrovni jednotlivého žáka dochází na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Žákovi je poskytnuta jako podpůrné opatření „úprava obsahu a výstupů vzdělávání“ a to v takovém stupni, který odpovídá charakteru a závažnosti jeho znevýhodnění. Tak je naplněno znění vyhlášky č. 27/2016 Sb. i §16 školského zákona, podle kterého se „podpůrnými opatřeními rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta.“Úprava obsahu vzdělávání jako podpůrné opatření je vázáno na jednotlivého žáka.

Podpůrná opatření spočívající v úpravě obsahu vzdělávání:

U podpůrného opatření třetího stupně se jedná podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. o „úpravu obsahu vzdělávání žáka v dílčích oblastech, které žák vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám a zdravotním omezením nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativním způsobem.“

U podpůrného opatření čtvrtého stupně již může docházet „k úpravě obsahu vzdělávání žáka v řadě oblastí, které žák vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám a zdravotním omezením nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativním způsobem. Úprava výstupů ze vzdělávání v souladu s možnostmi žáků, které vyplývají z jejich speciálních vzdělávacích potřeb, jsou vedeny snahou využívat maximálně potenciál ke vzdělávání žáka při zachování pozitivní motivace ke vzdělávání s cílem přípravy pro život.“

Z výše uvedeného tedy plyne, že další úpravy obsahu a výstupů ze vzdělávání jsou v souladu s ustanovením školského zákona i vyhlášky č. 27/2016 Sb. podpůrnými opatřeními, která jsou školou poskytována jednotlivým žákům na základě doporučení ŠPZ.

 

2) Tvorba ŠVP/IVP ve školách/třídách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky se sluchovým postižením 

Dosažení souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků se sluchovým postižením, lze dosáhnout uplatněním právních předpisů a RVP v jejich současné podobě.

Při konstrukci ŠVP podle upraveného RVP ZV (2016) je nutné vzít v úvahu znění §16, odstavce 7 školského zákona: „Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který nemůže vnímat řeč sluchem, se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému neslyšících a hluchoslepých osob, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo studenta.“ Jedná se tedy o volbu pro jednotlivého studenta vázanou na fakt, že nemůže vnímat řeč sluchem. § 16 odst. 7 školského zákona dále stanoví že: „Žákům a studentům vzdělávaným v českém znakovém jazyce se souběžně poskytuje vzdělávání také v psaném českém jazyce, přičemž znalost českého jazyka si tito žáci a studenti osvojují metodami používanými při výuce českého jazyka jako cizího jazyka.“ Z uvedeného plyne, že pro tu skupinu žáků a studentů, pro kterou je mateřským jazykem český znakový jazyk, platí, že nejsou vůbec vzděláváni v mluveném českém jazyce, ale pouze v psaném českém jazyce v podstatě jako v cizím jazyce. Pro tyto žáky také lze dovodit, ačkoli to zákonodárce výslovně neuvádí, ale plyne to z logiky právního předpisu, že nejsou vzděláváni ani v těch částech jiných vzdělávacích oborů, které se přímo váží na mluvenou formu českého jazyka (jako je například zpěv). Toto zohledňuje text RVP ZV v kapitole 8.3.

Z uvedeného lze odvodit, že pokud se jedná o ŠVP pro školu/třídu, kde jsou zařazeni pouze žáci, kteří se vzdělávají v českém znakovém jazyce, lze takovou úpravu provést v souladu s uplatněním výše uvedeného ustanovení školského zákona již v ŠVP. Pro školu/třídu, kde se vzdělávají žáci s různým charakterem sluchového postižení v jeho různých stupních, takovou obecnou úpravu ŠVP uplatnit nelze. U žáků se sluchovým postižením, kteří se vzdělávají v českém znakovém jazyce, lze v zákonem stanoveném případě upravit ŠVP i nad rámec úprav vymezených v RVP ZV. Další úpravy obsahu a výstupů ze vzdělávání jsou v souladu s ustanovením školského zákona i vyhlášky č. 27/2016 Sb. podpůrnými opatřeními, která škola poskytuje jednotlivým žákům na základě doporučení ŠPZ. Tím je dosahováno účelu, který plyne z textu RVP ZV (2016).

3) Tvorba ŠVP/IVP ve školách/třídách  zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s mentálním postižením

Z opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne školy/třídy, které vzdělávají žáky podle ŠVP zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, uvedou svá ŠVP do souladu s upraveným RVP ZV (2016) do 1. 9. 2018.

Jak již bylo uvedeno v Infobalíčku MŠMT ke společnému vzdělávání (http://www.msmt.cz/file/37756/) školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s mentálním postižením zapracovávají do ŠVP kromě školních výstupů podle OV z RVP ZV (2016) minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ). Dvě úrovně školních výstupů v ŠVP lze využít při tvorbě IVP pro konkrétní žáky s lehkým mentálním postižením. Nižší úroveň (rozpracované MDÚ), představuje úroveň, kterou lze s využitím podpůrných opatření u jednotlivých žáků v IVP případně překročit. 

 


Aktualizováno: listopad 2016