Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 49


Kontakty


Aktivita 5

Poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem výchovné péče


Aktivita 4

Vzdělávání poradenských pracovníků na úrovni škol a školských poradenských zařízení


Aktivita 3

Metodická a supervizní podpora pro školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče


Aktivita 2

Metodická a supervizní podpora pro školní poradenská pracoviště


Aktivita 1

Podpora školám v práci s podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními


Aktivity projektu

Podpora školám v práci s podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními, metodická a supervizní podpora pro školní poradenská pracoviště, metodická a supervizní podpora pro školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče, vzdělávání poradenských pracovníků na úrovni škol a školských poradenských zařízení, poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem výchovné péče


Na koho se projekt zaměří

Projekt je zaměřen především na žáky základních a středních škol, pedagogy a pracovníky školských poradenských zařízení.


Proč je projekt potřebný

V systému školních a školských poradenských služeb neexistuje integrovaný model metodické podpory, není nastavena komunikace mezi zřizovateli, metodiky a pracovníky těchto služeb.


RAMPS – VIP III

Kvalita poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.


Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP)

Učitelé již od konce 19. století projevovali zájem o zřízení střediska, které by ve spolupráci s pedagogy vědeckými metodami hledalo prostředky, jak zlepšovat výchovnou a vyučovací praxi na školách. Výsledkem těchto snah bylo zřízení Pedagogického ústavu J. A. Komenského, k němuž dalo pokyn ministerstvo školství nově vzniklé republiky v roce 1919.


Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV)

Základ pro pozdější Národní ústav odborného vzdělávání byl položen v září 1950, kdy vzniklo Studijní a informační středisko pro hospodářské nauky odborných škol, jehož cílem byla podpora výuky na ekonomických a dalších odborných školách, do jejichž programů byly nově začleněny zásady centrálního řízení a plánování hospodářství. Středisko sídlilo v budově Státního ústavu těsnopisného na Senovážném náměstí.


Co motivuje dálkové studenty středních škol

19. prosince 2011. K dálkovému studiu na středních odborných školách přivedla jeho účastníky zejména vidina lepších platových podmínek, rozšíření kariérní perspektivy a získání potřebného dokladu o vzdělání. Vyplývá to z dotazníkového šetření provedeného Národním ústavem pro vzdělávání v květnu a červnu tohoto roku mezi žáky dálkové formy studia středních odborných škol.


Název NÚV


varianty loga

Samostatné logo, logo s plným a zkráceným názvem a samostatné logo s textem vysázeným firemním písmem jsou jediné varianty které ústav při své komunikaci s veřejností používá.


kombinace barev


barevné varianty loga


základní barvy NÚV


Národní ústav pro vzdělávání

RGB02.jpg Jméno ústavu je určeno zřizovací listinou MŠMT č.j. 10 082/92 ze dne 28. května 2011 ve tvaru: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.  Plný název je používán ve všech oficiálních výstupech organizace. Zkrácený tvar Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) je určen především pro označení instituce v rozsáhlejším textu nebo v textech určených pro veřejost a média.


Sekce pro všeobecné vzdělávání


BOZP

Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP


Oddělení pro publikační a informační činnost


Oddělení Národního informačního centra pro mládež (NICM)

NICM  je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. Je zároveň zastřešujícím, metodickým, kontrolním a koordinačním subjektem pro ostatní informační centra pro mládež v České republice.


Oddělení pro rozvoj dalšího vzdělávání a uznávání

Činnost oddělení zahrnuje dvě vzájemně se doplňující oblasti – další vzdělávání a uznávání, jejich společný rozvoj je jednou z podmínek realizace konceptu celoživotního učení. V oblasti dalšího vzdělávání, zejména profesního a občanského, se práce oddělení soustředí především na metodickou podporu nabídky dalšího vzdělávání a na oblast zajišťování kvality v dalším vzdělávání. V oblasti uznávání výsledků předchozího učení se činnost oddělení zaměřuje především na oblast rozpracování postupů a nástrojů uznávání, které umožní zefektivnění a zkvalitnění procesu uznávání, součástí práce v této oblasti je i informační podpora jednotlivců, autorizovaných osob, popř. autorizujících orgánů, stejně jako příprava opatření na posílení kvality a srovnatelnosti procesu uznávání. Při své činnosti oddělení úzce spolupracuje s řadou partnerů NÚV ze vzdělávací i zaměstnavatelské sféry.


Oddělení pro rozvoj a správu Národní soustavy kvalifikací

Oddělení vede a zveřejňuje NSK a ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, MŠMT, Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími aktéry připravuje návrhy kvalifikačních a hodnoticích standardů kvalifikací a předává je ke schválení MŠMT v souladu se zák.179/2006 Sb. Tyto standardy zveřejňuje prostřednictvím informačního systému NSK.


Oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání

Oddělení se zabývá monitoringem potřeb trhu práce a získáváním informací o uplatnění absolventů se zpětnou vazbou počátečnímu i dalšímu vzdělávání. Zpřístupňuje informace z oblasti vzdělávání a trhu práce prostřednictvím informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce ( www.infoabsolvent.cz). Vytváří analytické podklady pro MŠMT a další sociální partnery k problematice koordinace vzdělávání a potřeb trhu práce jako podklad pro koncepční a strategické rozhodování. Součástí oddělení je Centrum kariérového poradenství.


Oddělení pro mezinárodní spolupráci

Oddělení koordinuje sítě evropských nástrojů na podporu mobility a transparentnosti kvalifikací a jejich aktivity na národní úrovni. Plní úkoly vyplývající z členství NÚV v evropských strukturách institucí všeobecného i odborného vzdělávání. Zajišťuje účast v evropských i širších mezinárodních aktivitách a podílí se na shromažďování, analýze a vzájemné výměně informací.


Oddělení pro kurikulum odborného vzdělávání

Oddělení se podílí se na řešení úkolů spojených s vývojem kurikula odborného vzdělávání v přímé návaznosti na rozvoj systému kvalifikací, zajišťuje činnosti související s tvorbou, posuzováním a inovacemi rámcových vzdělávacích programů odborného vzdělávání a metodickou podporou a poradenstvím poskytovaným školám při tvorbě školních vzdělávacích programů, apod.; při těchto činnostech respektuje vazby a souvislosti s vývojem Národní soustavy kvalifikací (vyplývající ze zákona 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).


Oddělení matematického, přírodovědného a digitálního vzdělávání

Oddělení se podílí se na řešení úkolů spojených s vývojem kurikula všeobecného vzdělávání,  které jsou spojeny se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie .


Oddělení pro evaluační nástroje

Oddělení vytváří koncepci ukončování studia v oborech středního odborného vzdělávání a řídí tvorbu standardizovaných nástrojů pro ukončování studia v odborném vzdělávání.


Oddělení pro koncepci kurikula

Oddělení vytváří koncepci kurikula všeobecného a odborného vzdělávání; navrhuje pojetí a koncepci kurikulárních dokumentů a vytváří metodiku jejich tvorby.


Ředitelství


Sekce ekonomická


Kontakty


Novoborská 372/8


Weilova 1271/6


festival příležitostí

PD.jpg Ve dnech 23. a 24. října 2019 se na výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již tradičně Profesia days, které se s ohledem na změny, které prodělal trh práce v České republice, proměnily z veletrhu práce na festival příležitostí.


Důležité zprávy do bannerů


Národní projekty


Začíná měsíc gramotností

ppuc.jpg Vyzkoušejte si, jak aktivně pracovat s gramotnostmi ve výuce.


JAK DOPADLA SOUTĚŽ ODBORNÝCH PRACÍ UČŇŮ

13.jpg každoroční soutěž nejlepších prací žáků učebních oborů


Zvýrazněná aktualita


Mapa stránek


Odhlášení se nezdařilo

Vaše odhlášení z akce neproběhlo úspěšně.


Odhlášení bylo úspěšné

Vaše odhlášení z akce proběhlo úspěšně.


Registrace se nezdařila

Vaše registrace se nezdařila.


Registrace byla úspěšná

Vaše registrace úspěšně proběhla