Jakou máte úroveň EQF?

Svou úroveň kvalifikace si můžete zjistit v první řadě podle svého dosaženého vzdělání. Pokud jste držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle NSK, je u ní vždy uvedená příslušná úroveň EQF.

ÚROVEŇ EQF

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

PŘÍKLADY KVALIFIKACÍ V NSK

8

vysokoškolské – doktorský studijní program

 -
7

vysokoškolské – magisterský studijní program

Lektor dalšího vzdělávání, Manažer kvality

6

vysokoškolské – bakalářský studijní program,
vyšší odborné vzdělání,
vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

Manažer projektu, Technik kvality

5  -

Personalista, Průvodce cestovního ruchu

4

střední vzdělání s maturitní zkouškou
(všeobecné i odborné)

Horský průvodce, Chirurgický nástrojař

3

střední vzdělání s výučním listem
(délka studia 3 roky)

Ovocnář, Montér výtahů

2

základní vzdělání,
střední vzdělání (bez výučního listu),
střední vzdělání s výučním listem
(délka studia 2 roky)

Asfaltér, Dlaždič

1

základy vzdělání (základní škola speciální)

 -

Úrovně kvalifikací

Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.

 

Video o EQF

Seznamte se s Evropským rámcem kvalifikací prostřednictvím krátkého videa.

 

Úroveň EQF 8

Úrovně EQF 8 dosáhnou absolventi doktorských studijních programů vysokoškolského studia v délce trvání 3–4 roky a po získání titulů Ph.D. nebo Th.D.

 

Úroveň EQF 7

Na úroveň EQF 7 se dostanou absolventi magisterského studijního programu a získání titulů: Mgr., MgA., Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr., JUDr., PhDr., RNDr., Pharm.Dr., ThLic., ThDr., v délce studia 2–3 roky (nebo u tzv. dlouhého, na bakalářský program nenavazujícího studia, v délce 4–6 let).

 

Úroveň EQF 6

Úroveň EQF 6 mají lidé po ukončení vyššího odborného vzdělávání v délce studia 3–3,5 roku a získání titulu DiS., po ukončení vyššího odborného vzdělávání v konzervatoři v délce 2 let a získání titulu DiS. a po absolvování bakalářského studijního programu na vysoké škole v délce 3–4 roky a získání titulu Bc. nebo BcA.

 

Úroveň EQF 5

V České republice jsou k EQF 5 přiřazeny pouze profesní kvalifikace (nevede k němu formální vzdělávání).

 

Úroveň EQF 4

Na úroveň EQF 4 se dostanou absolventi středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve všeobecném vzdělávání (na gymnáziích) nebo odborném vzdělávání v délce trvání studia 4 roky, absolventi středního vzdělávání s maturitní zkouškou (odborného vzdělání s odborným výcvikem) v délce trvání studia 4 roky a absolventi nástavbového studia poskytujícího vzdělání s maturitní zkouškou po získání středního vzdělání s výučním listem (délka trvání 2 roky).

 

Úroveň EQF 3

Absolventi středního vzdělávání s výučním listem v délce studia 3 roky mají úroveň EQF 3.

 

Úroveň EQF 2

Úrovně EQF 2 dosáhne absolvent po úspěšném ukončení vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole nebo na nižším stupni šestiletého či osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Kromě toho dosáhne člověk úrovně EQF 2 po úspěšném ukončení kursu pro získání základního vzdělání či po absolvování středního vzdělání bez výučního listu v délce studia 2 roky nebo středního vzdělání s výučním listem především pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v délce studia 2 roky. Absolventi praktické školy jednoleté nebo dvouleté (pro absolventy základní školy speciální) jsou také na úrovni EQF 2.

 

Úroveň EQF 1

Úroveň kvalifikace EQF 1 získá absolvent vzdělávacího programu v základní škole speciální.