Bezpečnostní služby: Jako důležité se ukázalo i to, co před kurzem nebrala v potaz.

Do procesu pilotního ověřování se Jiřina Demeterová přihlásila na základě informace od kamarádky ze zaměstnání a na základě inzerce zaměstnavatele, který byl osloven k účasti a byla mu nabídnuta možnost prohlubování vědomostí a znalostí zaměstnanců v oboru bezpečnostních služeb. 

V uvedeném oboru Jiřina již dříve pracovala, ale její znalosti, zvláště pak právního základu oboru a činnosti samotné, byly spíše povrchní a kusé, čímž se při výkonu povolání někdy dostávala do situací, ve kterých se cítila nejistá a rozhodovala se spíše na základě pocitů a dojmů o správnosti řešení. Dalším z osobních důvodů účasti v kurzu bylo přesvědčení, že získané vědomosti jí pomohou s větší perspektivou udržení si zaměstnání, případně získání nového zaměstnání v regionu s jednou z největších nezaměstnaností v ČR a v jejím vyšším věku. Nyní je přesvědčena o tom, že byl tento záměr kurzem naplněn a že získané vědomosti se pozitivně projevily v její pracovní činnosti, nejvíce sebejistějším rozhodováním a rychlejší reakcí na jednotlivé situace. Počáteční informační a diagnostické moduly byly pro ni poměrně časově náročné, avšak je pravdou, že díky tomuto se lektoři dozvěděli více o účastnících pilotního ověřování a výuka samotná mohla být následně těmto poznatkům přizpůsobena a cílena jako navazující na vzdělání a vědomosti jednotlivých účastníků. Po setkání s průvodcem získala Jiřina jasnou představu o průběhu celého programu a uvědomila si, co asi umí a co se ještě potřebuje naučit. Spolupráce s průvodcem byla včasná a dostatečná. Vše důležité k průběhu i k závěrečné zkoušce se dozvěděla a průběžně o tom byla opakovaně informována.

"Jelikož jsem se již dlouhou dobu neúčastnila žádného vzdělávání nebo učení, bylo pro mě při počátku kurzu obtížné udržet pozornost a koncentraci, ale postupně se toto zlepšovalo, což bylo dáno i zajímavostí kurzu, osobním přístupem jednotlivých lektorů a možností sdílení názorů a zkušeností mezi účastníky. Jednotliví lektoři nám uměli teoretické znalosti převést do srozumitelné formy, včetně právního povědomí. Zajímavá byla také projekce některých témat a názorné vysvětlení na praktických příkladech, včetně praktické ukázky a vyzkoušení si činnosti. Díky tomuto přístupu při vzdělávání nám celkový čas příjemně utíkal," vypráví sama Jiřina.

Samotná výuková část byla pro ni velmi zajímavá a podnětná a překvapilo ji kolik vědomostí a znalostí právního charakteru by měl mít strážný při výkonu pracovní činnosti. Plně si uvědomila, že činnost zasahuje nejen do obchodního vztahu několika subjektů, ale i do osobnostních práv jednotlivce. Dále si potvrdila důležitost znalostí a dovedností zvláště z požární ochrany a první pomoci, protože na praktických příkladech jim bylo předvedeno, jak může nebo by měl strážný reagovat a postupovat při mimořádných situacích - například při ochraně života a zdraví osob. Ve většině případů se musí strážný rozhodovat rychle a sám, jelikož se může stát, že v jednotlivé směně je sám nebo dokonce v samotném střeženém areálu není nikdo, kdo by mu okamžitě mohl pomoci. Čas jednotlivých výukových dní Jiřině vyhovoval, i když to bylo někdy náročné, zvláště s ohledem na pracovní a další osobní aktivity, které nechtěla nebo nemohla zanedbávat. Také současný zaměstnavatel jí umožnil uvolnění nebo výměnu pracovní směny z důvodu účasti na vzdělávání. O průběh kurzu projevili zájem také její spolupracovníci a podporovali ji v samostudiu a přípravě na zkoušku, z které měla obavy a přirozený respekt.

Při výuce a praxi byl kladen důraz také na adekvátní reakce a hodnocení vystupování včetně způsobu jednání, ze strany případného objednatele služeb, dále na dovednost kreativně přijímat radu i kritiku a rozvoj logického myšlení a uvážlivého řešení konkrétní situace. "Myslím si, že jsem se naučila efektivněji komunikovat při výkonu pracovní činnosti s používáním správné a vhodné odborné terminologie, osvojila jsem si týmovou práci a spolupráci s nadřízenými. Uvědomila jsem si propojení a využití jednotlivých přednášených právních, technických, taktických a praktických informací nejen pro profesní činnost, ale i pro osobní život a mimopracovní aktivity běžného života. Doufám, že jsem zvýšila svou psychickou odolnost vůči stresu v případných mimořádných situacích, ve kterých se musím rozhodovat sama a rychle. Nejvíce přínosné pro mne jsou poznatky z občanského práva a trestní odpovědnosti při pracovní činnosti a v osobním životě."