Hořické učiliště v projektu UNIV 3

Odborné učiliště a Praktická škola v Hořicích poskytuje vzdělání od  30. června 1960. Účelem této školy bylo zajistit řádnou výuku a výchovu mládeže ze škol vyžadující zvláštní péči. Škole byla přidělena budova po bývalé okresní vojenské správě. V prostorách budovy byla škola, internát, družina mládeže, kuchyň a dílny. Do zahajovacího ročníku nastoupilo celkem 11 kmenových pracovníků a 4 externisté, kteří vyučovali celkem 128 učňů. Pro první učební rok byly ustanoveny následující obory: Zedníci, Brašnáři-sedláři, Malíři – natěrači, Čalouníci a přípravná třída. Během 54 let se stalo naše učiliště komplexním zařízením. Přistavěly se nové prostory pro čalounické a sedlářské dílny, nové sklady pro materiál jednotlivých oborů, garáže, tělocvična, posilovna, sauna, hřiště s umělým povrchem a byt pro školníka. Později byla nabídka ještě rozšířena o učební obory obuvnické, pečovatelské práce, zemědělské a zahradnické práce.

V současné době je škola  uceleným komplexem, kde do jednoho objektu je umístěna škola, internát, jídelna, dílny a sportoviště. Výuka ve škole probíhá v šesti učebnách, každá s kapacitou 14 žáků. Všechny učebny máme vybaveny "interaktivními tabulemi" s připojením na internet. Výuka výpočetní techniky probíhá ve specializované učebně výpočetní techniky. Pro odborný výcvik jsou v areálu umístěny dílny malířů a lakýrníků včetně míchacího centra řízeného počítačem od firmy JUB. Dílny čalouníků, brašnářů a sedlářů, cvičná kuchyň a dílna určená pro péči o prádlo oboru Pečovatelské služby. Odborný výcvik oborů zemědělské práce a zahradnické práce probíhají na Školním statku v Hořicích.Horice1.jpg

            Pro využití volného času na internátu mají žáci v rámci zapojení do kroužků k dispozici školní saunu, posilovnu, tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem, kulečník, šipky, stolní fotbal a zónu oddychu s grilem a udírnou.

            V průběhu roku 2011 jsme byli osloveni nabídkou účasti na projektu UNIV2 kraje, proměna škol v centra celoživotního vzdělávání. Do této doby naše škola nikdy dospělé nevzdělávala. K zapojení do tohoto projektu nás také ovlivňoval pravidelný zájem veřejnosti o možnosti „večerního studia“ některých našich oborů vzdělávání. Výrazným impulsem pro zapojení byla návštěva krajského metodika pana Mgr. Miloše Rojky, který nám vše velmi erudovaně vysvětlil a dal tak základ k další mnohaleté spolupráci s ním a potažmo s NUV.

            V začátku projektu UNIV2 kraje jsme zpracovali program dalšího vzdělávání Zednické práce, který je připraven pro získání základních dovedností v uvedeném oboru. Tato práce na projektu byla začátkem, který se později rozšířil o projekty DV Brašnář a Dlaždič.Horice2.jpg

            Díky zájmu veřejnosti jsme se pustili do přípravy pilotáže projektu DV Brašnář v rámci UNIV2 kraje. Ten jsme pilotovali od 10. 02. 2012 do 24. 03. 2012. Do ověřování byli zapojeni čtyři zájemci / dva muži a 2 ženy/.

            Teoretická výuka probíhala na učebně v budově školy a odborný výcvik v dílně brašnářů a sedlářů. Sociální složení frekventantů ověřování bylo následující: 1 x nezaměstnaný, 1x žena v domácnosti a 2x zaměstnaní lidé /1x manuálně pracující a 1x duševně pracující/.

Z dotazníku, který byl vyplněn před zahájením kurzu, zvolil 1 kurz proto, aby si mohli najít jinou práci a tři proto, aby mohli složit zkoušku z profesní kvalifikace. Tři z dotázaných by se rádi po absolvování tímto řemeslem živili a všichni chtějí získat nové znalosti a dovednosti. Jako největší překážkou se všem jevilo nedostatek finančních prostředků na dojíždění do školy a u pracujících nedostatek dovolené na absolvování kurzu. Po absolvování účastníci hodnotili průběh jako bezproblémový a pro další výuku jako dobře zpracovaný a nedoporučovali nic měnit až na hodinovou dotaci ve prospěch odborného výcviku.

            Před absolventy je další vzdělávání v tomto oboru, aby si odnesli řadu nových zkušeností a dovedností. Komunikace ve skupině probíhala neformálně a vždy k dané problematice. Po zakončení kurzu nemáme zpětnou vazbu, kolik absolventů se přihlásilo ke zkoušce z profesní kvalifikace.

Horice3.jpg

            Organizačně bylo pilotní ověřování zajištěno s dostatečným předstihem. Byl vypracován učební plán /v programu Bakalář/. Do pilotního ověřování byli zařazeni všichni, kteří se přihlásili na výzvu uveřejněnou na webových stránkách školy. Materiální zajištění vycházelo z podmínek, jaké máme připraveny pro žáky uvedeného oboru v denním studiu a bylo podle mého názoru dostatečné a na odpovídající úrovni.

Myslím, že se podařilo dát dohromady lidi, kteří za tímto oborem byli schopni dojíždět více jak 100 km, platit si ubytování z pátku na sobotu a požadovali ještě navíc zajištění exkurze u profesionálního brašnáře. Pro naši školu to byla první zkušenost ze vzdělávání dospělých a musím konstatovat, že zkušenost velmi dobrá. Ve vedení školy jsme konstatovali pozitivní vliv i naše žáky denního studia, protože přístup, chování a jednání absolventů ve škole jim ukazuje, jak je důležité vzdělávat se po celý život. Má to pozitivní vliv i na vztah okolí k naší škole, ale její zviditelnění v soustavě škol.

            V další etapě projektu UNIV3 kraje jsme se zapojili do přípravy obsahu konkrétního zadání pro zkoušku dle zákona 179/2006 Sb., pro profesní kvalifikaci Brašnář, kterou jsme také zpracovali. Chtěli jsme také pilotovat profesní kvalifikaci Dlaždič, ale bohužel přes snahu získat uchazeče přes Úřady práce a obce v okolí Hořic se nám nepřihlásil ani jeden uchazeč o možnost, vyzkoušet si zkoušku z profesní kvalifikace. V současné době od 03. 02.2014 probíhá vlastně první. kurz profesní kvalifikace brašnář, který jsme měli připravený i minulý školní rok. Tehdy mělo zájem o PK asi sedm uchazečů, ale při zaslání podmínek, hlavně ceny kurzu, jsme ho neotevřeli, protože se přihlásili jen dva zájemci. Pravý opak nastal v letošním školním roce, kdy máme více zájemců, než jsme schopni přijmout, protože nám v tom brání kapacitní možnosti naší školy. Zajímavostí je, že máme i jednoho zahraničního účastníka kurzu ze Slovenska ze Senice. Další čtyři zájemci čekají na další otevření kurzu PK v příštím školním roce.