I při jednoduchých pracích se člověk učí zručnosti

Jaroslav Kalousek, 32 let, Hradec Králové, architekt – projektant s vysokoškolským vzděláním.  O kurzu se dozvěděl od sestry, která byla v té době na Odborném učilišti v Hradci Králové účastnicí velice atraktivního kurzu Řemeslná výroba perníků. Celý život se zajímal o tvůrčí činnost, na základní škole v uměleckých kroužcích, průmyslové škole v odborných předmětech i na chatě rodičů, kde je neustále potřeba něco vylepšovat či opravovat. 

K přihlášení do kurzu ho vedlo především rozšíření technických dovedností souvisejících s odbornou praxí v oboru a zvýšení praktických dovedností při projektování technických detailů a konstrukčních řešení klempířských a ocelových konstrukcí na stavbě. Též získání osvědčení stavebního zámečníka se základním svářecím průkazem bylo velkým lákadlem. Dalším důvodem bylo získání praktických zkušeností při používání strojů a zkušeností při práci se železem, což v praxi využije k lepšímu přehledu, jak navrhovat zámečnické výrobky. Do kurzu Jaroslav vstupoval s očekáváním, že získá více praktických zkušeností, např. jak se opracovává železo s důrazem na estetickou stránku konečného výrobku a umět zvolit konkrétní pracovní postup pro dosažení požadovaného výsledku. Jeho cílem bylo naučit se lépe zvládat práci se železem, určit, co je reálné navrhovat a v jakém důsledku pak navržený prvek vypadá. V tomto pohledu kurz splnil očekávání. Dalším cílem bylo naučit se svářet, což daný kurz také splnil. Dále jsem se seznámil s obsluhováním větších strojů a pracovními postupy, kterými se železo opracovává. architekt1.jpg

V profesním rozvoji na počátku své kariéry, tím, že absolvoval kurz, získal lepší povědomí o pracnosti ocelových konstrukcí, což v důsledku ovlivňuje cenu výrobku, a umožní tyto zkušenosti uplatnit k optimalizaci návrhu. Každé nově nabyté vzdělání je přínosem i pro případné budoucí zaměstnání. Při vstupování do kurzu Jaroslav ani nečekal, jak rychle se mu budou mé získané dovednosti hodit. Na chatě jim kdosi během jednoho týdne odcizil kompletně vstupní branku a bránu. Nebyly nejnovější, ale moc je to nepotěšilo. Na základě odborných rad lektorů si dokázal Jaroslav připravit konstrukci pro nové vstupní zařízení a dal si záležet na tom, aby bylo zhotoveno tak, že jej nikdo tak snadno neodnese. I z tohoto malého konkrétního příkladu je vidět, že každá činnost v kurzu má svoje opodstatnění, i když velká část učiva byla opakováním. I při jednoduchých pracích se člověk učí zručnosti, kterou dále využívá.

"Pokud mohu zpětně hodnotit, velice mě nadchly odborné dílny Střediska praktického vyučování Odborného učiliště v Hradci Králové, kde jsme měli k dispozici veškeré potřebné zařízení a vybavení. Každý účastník měl svůj samostatný prostor, jejž mohl využívat při práci na jednotlivých výrobcích. Též spolupráce s realizačním týmem byla na výtečné úrovni, o průběhu kurzu jsem měl všechny informace včas. Motivace od mistrů byla rovněž na výborné úrovni. Lektoři se mi převážně věnovali individuálně a při samostatné práci mě vedli a korigovali. Oceňuji, že mi vždy dokázali díky svým letitým zkušenostem poradit, jak k dané věci přistupovat.architekt2.jpg

Jednu věc musím přiznat, vzhledem k faktu, že jsem současně chodil do práce na plný pracovní úvazek, bylo pro mne absolvování kurzu docela časově náročné. Zaměstnavatel mě podporoval tím, že mi umožnil přizpůsobit si pracovní dobu, ovšem musel jsem čas strávený na kurzu nahrazovat delší pracovní dobou. Finanční podpora z jeho strany nebyla a v mém kariérním růstu určitě bude záležet na schopnosti, jak uplatním nabytých zkušeností," říká Jaroslav.

Lektoři svému řemeslu rozumějí a navíc mají dlouholeté osobní zkušenosti. Jediné, co by Jaroslav doplnil či uvítal, je zařazení náročnějších pracovních postupů. Ale to už je výzva pro výuční list, protože jako stavební zámečník by uplatnění ve svém regionu určitě nalezl.