I pro pracujícího manažera byl kurz přínosný

Střední odborná škola ochrany osob a majetku v Karviné je v tomto okrese jedinou školou, která je zaměřena na takto specifickou oblast vzdělávání. Ta je zřejmá již ze samotného názvu školy. Škola nabízí vzdělávání žákům prezenčního studia v oborech Bezpečnostně právní činnost a Veřejnosprávní činnost a žákům dálkového studia nabízí obor Bezpečnostní služby. Žáci všech těchto oborů získají po úspěšném ukončení studia maturitní vysvědčení. 

Jak můžeme vyvodit z výčtu oborů, absolventi školy jsou připraveni na zaměstnání u bezpečnostních složek státu či soukromých bezpečnostních agentur. Z posledního zkoumání CoESS (Confederation of European Security Services) vyplývá, že jich v Česku působí přes 5,5 tisíce. Úspěšní absolventi tedy mají širokou možnost získat zaměstnání odpovídající jejich oboru.

            Kromě středoškolského vzdělání, škola nabízí přípravný intenzivní kurz k přípravě na zkoušku odborné způsobilosti profesní kvalifikace Strážný. Účastníci kurzu či samotné zkoušky jsou zejména uchazeči o zaměstnání vedení na Úřadu práce. Dále se kurzu mohou zúčastnit i lidé, kteří tuto kvalifikaci potřebují v rámci svého současného zaměstnání. Kurzy probíhají zhruba jednou měsíčně a jsou téměř vždy plně obsazeny. Z hlediska zájmu právě o tento typ kvalifikace se začalo vedení školy zajímat i o další možnosti, jak nabízet jiné kvalifikační zkoušky v tomto oboru.

            Školu oslovila krajská koordinátorka projektu UNIV 3 a nápad byl na světě. Cílem tohoto projektu je zkvalitnit systém změn kvalifikace, a to procesem uznávání výsledků předchozího učení. Proto byla profesní kvalifikace Detektiv – koncipient, kterou měla škola možnost pilotovat v roce 2014, ideálním řešením. Podmínkou účasti kurzu profesní kvalifikace Detektiv – koncipient bylo minimální středoškolské vzdělání s maturitou, proto i přes velký zájem o kurz, museli být někteří účastníci kvůli nesplnění této podmínky odmítnuti. Konečný počet frekventantů kurzu byl devět. Tyto osoby byly přijaty na základě včas podaných přihlášek.

            Kurz byl zahájen vstupním informačně diagnostickým modulem, který se konal ve dnech 24. 2. 2014 a 25.2.2014. Samotná výuka účastníkům začala 3. 3. 2014 a končila 13. 3. 2014. Další den následovala zkouška, kterou všichni účastníci úspěšně složili. Výuka byla časově náročná a probíhala každý den dle časového harmonogramu, který obdržel každý účastník předem. Nicméně téměř každý den výuka probíhala od 8:00 do 15:15. Během výuky byli účastníci vzděláváni v předmětech týkajících se práva, informačních zdrojů a samotné detektivní činnosti. Do toho byly zařazeny předměty „Formy a metody detektivní činnosti“, „Prostředky detektivní činnosti“ a „Dokumentace detektivní činnosti“.

            Mezi účastníky kurzu patřil i šestačtyřicetiletý Ing. Radomír Kácal, který je zaměstnán jako manažer bezpečnostní agentury. Jeden z důvodů podání přihlášky na kurz byl požadavek od jeho nadřízeného. Ten se shodou okolností zúčastnil kurzu také. Dalším důvodem k účasti na kurzu bylo zjistit, co obnáší pro případné podřízené rozšíření působnosti firmy o segment detektivní činnosti nad rámec klasické ostrahy - jak v průmyslových komplexech, tak i v supermarketech. Dále si chtěl Radomír ověřit znalosti v dané problematice, které získal z dřívějších zkušeností a zjistit novinky v oboru, které vyplývají ze změn zákonů. Dále také trendy, které vyplývají z aplikace nových technologií a postupů. Doufal, že to povedemanazer2.jpg k zefektivnění jeho práce.

            Jelikož předtím pracoval dlouhou dobu v oboru, zpočátku se nikterak neobával teoretické náročnosti kurzu. Naopak. Těšil se na nové informace, které se dozví a bude moct dále ve svém zaměstnání využívat. Důvody, kvůli kterým se kurzu zúčastnil, jeho očekávání naplnily. Je přesvědčen, že nové informace, které se dozvěděl, ho posunuly v dané problematice především v legislativních znalostech. Co se týče jeho profesního rozvoje, upřesnil si nejasnosti, které do současné doby měl. Ty mu významně pomohly v jeho současném zaměstnání.

Na otázku, zda nové znalosti jsou v souladu s praxí a kurz není pouhá mdlá teorie, ale v praxi skutečně využitelné informace, účastník odpověděl: „Zkoušel jsem se před časem sám vzdělávat ze studijních materiálů a skript jedné nejmenované fakulty. Ale je to do praxe nepoužitelná suchá teorie dalece vzdálená praxi. Proto můžu porovnat, že tento kurz byl daleko blíž reálu, bez kostrbatě poskládaných definic a pojmů.

Průvodce byl podle Radomíra důležitou osobou, jelikož ho seznámil jak s náplní samotného kurzu, tak i se samotným místem, ve kterém výuka probíhala. Také byl průvodcem seznámen s hodnotícím standardem. O vyučujících se vyjádřil jako o „lektorech zkušených především v oblasti práva a schopných reagovat na policejní i legislativní otázky“. Program kurzu byl podle něj vyplněn do poslední minuty a všechny části kurzu byly pro samotnou realizaci nutné. Znalosti a dovednosti, které tvořily náplň kurzu, hodnotí jako odpovídající potřebám výkonu dané profese. Jako pozitivní byla hodnocena skutečnost, že lektoři působili, případně působí v bezpečnostních složkách státu, a tudíž na praktické otázky neměli problém odpovědět i bez přípravy.

            I přesto, že z informačně diagnostického modulu vyplynulo, že se ve většině oblastí v rámci kurzu orientuje dostatečně, rozhodl se účast na výuce nezanedbat a chodit na všechny hodiny, které jsou v jeho časových možnostech. Na otázku, zda byl kurz náročný, odpověděl, že byl, a to podle něj především časově. Pro pracovně vytíženého člověka je každodenní osmihodinová výuka těžko skloubitelná s normálním životem. I přesto, že ho nadřízený v účasti na kurzu podporoval, musel práci dodělávat ve svém volném čase. Co se týče náročnosti kurzu obecně, zdál se mu kurz na mnohem vyšší úrovni, než očekával.

 manazer1.jpg

            Na otázku, zda díky kurzu nalezne lepší uplatnění, se Radomír vyjádřil obecněji: „Konkurence je velká. Tak doufám, že ano. Tragicky ale chybí zákon o CBS. Toto odvětví by mělo být daleko přísněji koncesováno, aby koncesi nezískal každý, kdo to nikdy nedělal a jen se rozhodne bez zkušeností a praxe začít podnikat právě v tomto segmentu.“

            Účast na kurzu dala Ing. Kácalovi dle jeho slov spoustu nových informací a utřídění si jeho dosavadních znalostí. Jako zaměstnanec, který pracuje v oboru, je spokojen, že kurz absolvoval a i přes časovou náročnost ho úspěšně ukončil. Lidem, kteří jsou na stejné či podobné pracovní pozici, kurz vřele doporučuje. Je přesvědčen, že se na něm každý dozví nové informace a dále zjistí, co konkrétně znamená práce v tomto oboru.

Díky svému zaměstnání byl Radomír zařazen mezi účastníky, kteří v této oblasti nejsou laiky a s danou problematikou se setkávají téměř každý den. Proto otázky, které účastník kladl, byly otázkami z praxe. Zájem o výuku a o získání nových informací Radomír prokázal i jeho vysokým bodovým hodnocením v teoretické i praktické části zkoušky.

            Na základě znalostí a dovedností získaných v pilotním ověřování vzdělávacího programu Detektiv – koncipient pak samozřejmě úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku.

Poté získal osvědčení o příslušné profesní kvalifikaci a do budoucna chuť a motivaci se zlepšovat.